Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3268. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
3269. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost
3270. Uredba o objektih in okoliših objektov posebnega pomena za obrambo
3271. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvedbe preselitve oseb, ki so v Republiko Slovenijo sprejete na podlagi kvote in delitve bremen med državami članicami Evropske unije

MINISTRSTVA

3272. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
3273. Pravilnik o načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišji višini povračila stroškov sekvenciranja genoma SARS-CoV-2
3274. Pravilnik o nagradi in povračilu stroškov zakonitim zastopnikom mladoletnikov brez spremstva
3275. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o merilih in metodologiji za določanje obsega sredstev za materialne stroške za izvedbo programa dvojezične osnovne šole in osnovne šole z italijanskim učnim jezikom
3276. Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
3277. Spremembe in dopolnitve Tarife za tolmače slovenskega znakovnega jezika

USTAVNO SODIŠČE

3278. Odločba o ugotovitvi, da so bili 3. in 5. točka prvega odstavka 1. člena odlokov o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih ter Sklep o začasni obliki izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kolikor se je uporabljal za šole in vzgojno izobraževalne zavode za otroke s posebnimi potrebami, v neskladju z Ustavo z učinkom razveljavitve
3279. Odločba o ugotovitvi, da je 104. člen Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 v neskladju z Ustavo

BANKA SLOVENIJE

3280. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja

SODNI SVET

3281. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3282. Pravilnik o spremembah Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Varuhu človekovih pravic RS
3283. Sklep o uporabi Smernic o obveznostih glede podatkov o trgu v skladu z MiFID II/MiFIR
3284. Sistemska obratovalna navodila za zaprt distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje industrijske cone TALUM

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3285. Skupni sporazum za ureditev pogojev uporabe in plačevanja nadomestil iz naslova javne priobčitve fonogramov na področju dejavnosti gostinskih obratov (dejavnost strežbe jedi in pijač), obratovalnic, delavnic, frizerskih in kozmetičnih salonov ter nastanitvenih obratov

OBČINE

Ajdovščina

3286. Odlok o prevzemu veljavnosti občinskega prostorskega načrta Občine Vipava na delu območja občine Ajdovščina
3287. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo

Borovnica

3318. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 – rebalans

Črnomelj

3288. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi
3289. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
3290. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Dol pri Ljubljani

3291. Odlok o nagradah mladini za izjemne dosežke
3292. Sklep o izločitvi iz javnega dobra
3293. Sklep o izločitvi iz javnega dobra

Dolenjske Toplice

3294. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Dolenjske Toplice
3295. Odlok o pokopališkem redu v Občini Dolenjske Toplice
3296. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine Dolenjske Toplice
3297. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o imenovanju ulic v naselju Dolenjske Toplice

Dravograd

3298. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra

Gorenja vas-Poljane

3299. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o priznanjih Občine Gorenja vas - Poljane
3300. Sklep o odvzemu statusa grajenega javnega dobra

Kranj

3301. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja KR SA 4 (Kolodvor)
3302. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora KR J 21, na zemljiščih parc. št. 906/11, 906/15 in 906/16, k.o. 2100 Kranj

Lendava

3303. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Lendava

Litija

3304. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja enote urejanja prostora LI-19 v Litiji
3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija

Ljubljana

3306. Sprememba Cenika za obračun storitev, ki se nanašajo na izvajanje nalog upravljanja s pokopališči v Mestni občini Ljubljana

Log-Dragomer

3307. Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021_II

Medvode

3308. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Medvode

Nova Gorica

3319. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda GO! 2025 – Evropska prestolnica kulture, Nova Gorica
3320. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2021

Ribnica

3309. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče

Semič

3310. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Semič
3311. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Šentjur

3312. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za okolje in prostor

Šmartno pri Litiji

3313. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti Občine Šmartno pri Litiji s služnostnimi pravicami
3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Šmartno pri Litiji
3315. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šmartno pri Litiji
3316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3321. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2021

Trebnje

3317. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu Občinskega sveta Občine Trebnje

POPRAVKI

3322. Tehnični popravek Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Medvode

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o evidentiranju nepremičnin

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti