Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3277. Spremembe in dopolnitve Tarife za tolmače slovenskega znakovnega jezika, stran 9672.

  
Na podlagi 14. člena Zakona o uporabi slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02) minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprejema
S P R E M E M B E    I N   D O P O L N I T V E   T A R I F E 
za tolmače slovenskega znakovnega jezika 
1. člen 
V Tarifi za tolmače slovenskega znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 106/12) se v 3. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Če se tolmačenje izvaja na daljavo z uporabo video tehnologije, za izvedbo tolmačenja tolmač plačniku storitve pošlje zaznamek o izvedenem tolmačenju po elektronski pošti. Plačnik storitve prejem zaznamka potrdi in se s tem zaveže k plačilu računa, izdanega na podlagi zaznamka.«.
2. člen 
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cena storitve tolmačenja je 21,00 eurov za vsako začetno uro tolmačenja. Cena storitve tolmačenja se usklajuje z vsakokratno spremembo minimalne plače v Republiki Sloveniji.«.
V petem odstavku se znesek »10,00 EUR« nadomesti z zneskom »14,00 eurov«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Cena tolmačenja iz tujega jezika v slovenski znakovni jezik in iz slovenskega znakovnega jezika v tuji jezik je dvakratnik cene storitve, kakor je določena za tolmačenje v prvem do šestem odstavku tega člena.«.
3. člen 
V 5. členu se v prvem odstavku za besedo »kilometer« črtata vejica in besedilo »ki velja na dan opravljene storitve«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
(3) Za obračun kilometrine za povračilo stroškov iz prvega in drugega odstavka tega člena se za podatek o ceni neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina uporabi referenčni podatek, ki velja za maloprodajne cene, kakor velja za javne uslužbence. Cena iz prejšnjega stavka se uporablja naslednji dan od dneva objave podatka na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Razdalja iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena se izračuna na podlagi spletnega izračuna najkrajše razdalje med lokacijami v Republiki Sloveniji na podlagi daljinomera »Google Zemljevidi«.«.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati 1. novembra 2021.
Št. 007-444/2021/6
Ljubljana, dne 13. oktobra 2021
EVA 2021-2611-0052
Janez Cigler Kralj 
minister 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost