Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3318. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 – rebalans, stran 9768.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPD, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US), in 16. in 97. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16) je Občinski svet Občine Borovnica na 15. redni seji dne 20. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 – rebalans 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Borovnica za leto 2021 (Uradni list RS, št. 202/19, 105/21) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A. 
IZKAZ RAČUNA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2021
I. 
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.844.990
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.863.357
70
DAVČNI PRIHODKI
3.173.986
700 Davki na dohodek in dobiček
2.819.163
703 Davek na premoženje
317.968
704 Domači davki na blago in storitve
36.855
71
NEDAVČNI PRIHODKI
689.371
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
575.631
711 Takse in pristojbine
6.000
712 Denarne kazni
30.150
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
3.000
714 Drugi nedavčni prihodki
74.590
72
KAPITALSKI PRIHODKI
457.801
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
72.500
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 
385.301
73
PREJETE DONACIJE
2.054
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujih virov
2.054
74
TRANSFERNI PRIHODKI
521.778
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
521.778
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.732.525
40
TEKOČI ODHODKI
1.344.072
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
273.996
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
45.067
402 Izdatki za blago in storitve
980.302
403 Plačila domačih obresti
12.459
409 Rezerve
32.248
41
TEKOČI TRANSFERJI
1.921.184
410 Subvencije
132.555
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
1.252.818
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
138.827
413 Drugi tekoči domači transferi
396.984
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.347.169
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.347.169
43
INVESTICIJSKI TRANSFERJI
120.100
430 Investicijski transferi
0
431 Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso PU
92.600
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
27.500
III. 
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
112.465
B. 
IZKAZ FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČAJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
VII. 
ZADOLŽEVANJE (500)
0
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
159.437
55
ODPLAČILA DOLGA
159.437
550 Odplačila domačega dolga
159.437
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–46.972
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–159.437
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–112.465
STANJE SREDSTEV NA RAČUNU konec leta 2020
9009 Splošni sklad za drugo stanje 2020
362.727
(2) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(3) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Borovnica.
(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se ga uporablja za leto 2021.
Št. 410-0030/2021-1
Borovnica, dne 20. oktobra 2021
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela 

AAA Zlata odličnost