Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

Ob-3182/21, Stran 2373
Na podlagi 58., 53. in 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP – 2D, 47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L, 25/17 – Zvaj in 123/21) Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice
Srednje strojne in kemijske šole 
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI.
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 3. 2022.
Pisno prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v osmih dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet javnega zavoda Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Razpis za ravnatelja/-ico Srednje strojne in kemijske šole«.
Prijava mora vsebovati:
– originalna ali overjena dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu in ravnateljskem izpitu (ni pogoj za imenovanje),
– program vodenja organizacijske enote za mandatno obdobje,
– dosedanje delovne izkušnje v VIZ in kratek življenjepis,
– potrdilo o nekaznovanosti v skladu s 107.a členom ZOFVI, in sicer Ministrstva za pravosodje, da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni),
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni bil/-a zoper njega/njo uveden kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja (potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni).
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v zakonitem roku.
Svet Šolskega centra Ljubljana 

AAA Zlata odličnost