Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3310. Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Semič, stran 9762.

  
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) ter 6. in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 19. redni seji dne 13. 10. 2021 sprejel
P R A V I L N I K 
o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Občini Semič 
1. člen 
S tem pravilnikom se določa upravičence do dodelitve enkratne denarne socialne pomoči v Občini Semič (v nadaljevanju: denarne pomoči), namen in način dodelitve, merila ter višino denarne pomoči, postopek uveljavljanja in dodelitve denarne pomoči iz občinskih proračunskih sredstev.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen 
Enkratna denarna pomoč po tem pravilniku je denarna pomoč, ki se dodeli upravičencu praviloma enkrat letno, kot pomoč pri razrešitvi trenutne materialne stiske vlagatelja.
3. člen 
Višina sredstev, ki se jih nameni za denarne pomoči v posameznem letu, se določi v vsakoletnem odloku o proračunu občine. Pomoč se dodeljuje do porabe predvidenih proračunskih sredstev za tekoče leto, po zaporedju vloženih popolnih vlog.
4. člen 
Do denarne pomoči so upravičeni tisti občani, ki imajo prijavljeno stalno oziroma zakonsko bivališče v Občini Semič in ki v Občini Semič tudi bivajo. Upravičenci do denarne pomoči morajo nedvoumno izkazati trenutno materialno ogroženost, zaradi katere zaprošajo za pomoč.
Trenutna materialna ogroženost je posledica utemeljenih okoliščin, ki ogrožajo ali bi lahko ogrožale preživetje posameznika ali družine: nenadna izguba zaposlitve, bistveno znižanje dohodkov, elementarne nesreče, dolgotrajna bolezen, invalidnost in druge izjemne okoliščine.
5. člen 
Denarna pomoč socialno ogroženim posameznikom in družini je namenjena za:
– nakup šolskih potrebščin in letovanja otrok (šola v naravi, ekskurzija, kosila),
– nakup ozimnice in nujno potrebnih prehrambnih in higienskih izdelkov,
– pomoč pri doplačilu zdravil, ortopedskih pripomočkov, zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebni, stroški zanje pa niso zagotovljeni z obveznim in prostovoljnim zdravstvenim zavarovanjem,
– pomoč pri elementarnih nesrečah in požarih,
– plačilo drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti.
6. člen 
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarne pomoči vodi tričlanska komisija: Komisija za dodeljevanje denarnih socialni pomoči v Občini Semič (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan.
Mandat članov komisije je vezan na mandat župana, ki lahko člane komisije razreši tudi pred iztekom svojega mandata in v komisijo imenuje nove člane.
Strokovna in administrativna dela v postopku dodelitve enkratne denarne socialne pomoči vodi Občinska uprava Občine Semič v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
7. člen 
Denarna pomoč v Občini Semič znaša največ 600,00 €.
Tričlanska komisija ob upoštevanju materialnega, socialnega in zdravstvenega stanja upravičenca in njegovih družinskih članov odloča o višini denarne pomoči do višine 600,00 €.
Izjemoma lahko komisija, v skladu s proračunskimi sredstvi, dodeli denarno pomoč tudi v višjem znesku od 600,00 €, če se odpravljajo posledice:
– elementarne nesreče (požar, neurje, potres ipd.)
– druge okoliščine, ki povzročajo hudo materialno ogroženost (smrt, invalidnost ipd.).
Vlagatelj je do denarne pomoči upravičen enkrat v posameznem koledarskem letu.
8. člen 
Pravico do denarne pomoči po tem pravilniku uveljavlja vlagatelj pri občinski upravi s pisno vlogo, na predpisanem obrazcu »Vloga za pridobitev denarne socialne pomoči v Občini Semič«.
Vlogi morajo biti priložena dokazila in pojasnila s katerimi vlagatelj dokazuje trenutno materialno ogroženost, ki ogrožajo preživetje posameznika ali družine.
9. člen 
Na podlagi predloga komisije izda občinska uprava odločbo o dodelitvi ali zavrnitvi pravice do denarne pomoči. V postopku dodelitve denarne pomoči se subsidiarno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
Zoper odločbo izdano na prvi stopnji je možna pritožba, ki se vloži v roku 15 dni po prejemu odločbe. O pritožbi zoper odločbo prve stopnje, na drugi stopnji odloča župan občine.
10. člen 
Dodeljena denarna pomoč po tem pravilniku se najkasneje v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe nakaže vlagatelju na tekoči račun naveden v vlogi ali v funkcionalni obliki, neposredno izvajalcem storitve.
V primeru, da se denarna pomoč nakaže neposredno vlagatelju na njegov transakcijski račun, je ta dolžan v roku 45 dni po nakazilu sredstev dostaviti dokazila o namenski porabi dodeljenih sredstev.
Obliko in način izplačila določi komisija glede na ugotovljeno stanje in glede na namen, za katerega je denarna pomoč dodeljena.
11. člen 
Prejemnik pomoči je dolžan vrniti znesek prejete pomoči skupaj z zamudnimi obrestmi, če se ugotovi, da jo je prejel na podlagi navedbe neresničnih podatkov oziroma denarne pomoči ni namensko porabil.
12. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju denarnih socialni pomoči v Občini Semič (Uradni list RS, št. 75/09).
Št. 007-08/2021-2
Semič, dne 13. oktobra 2021
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič 

AAA Zlata odličnost