Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3269. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost, stran 9661.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o izvajanju Uredbe (EU) o Mehanizmu za okrevanje in odpornost 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
S to uredbo se določajo pristojni organi, način izvajanja in financiranje Mehanizma za okrevanje in odpornost (v nadaljnjem besedilu: mehanizem) v Republiki Sloveniji v skladu z Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 2021 o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost (UL L št. 57 z dne 18. 2. 2021, str. 17), zadnjič popravljeno s Popravkom (UL L št. 111 z dne 31. 3. 2021, str. 35), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/241/EU).
2. člen 
(cilj) 
(1) Cilj izvajanja mehanizma je spodbujanje ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) z izboljšanjem odpornosti držav članic, njihove pripravljenosti na krize, sposobnosti prilagajanja in njihovih razvojnih možnosti.
(2) Z mehanizmom se zagotavlja finančna podpora EU za doseganje mejnikov in ciljev z namenom izvedbe reform in naložb (v nadaljnjem besedilu: ukrepov), kakor so določeni v Načrtu za okrevanje in odpornost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: načrt). V skladu z načrtom lahko ukrep vključuje več projektov.
3. člen 
(sredstva mehanizma in finančna podpora) 
(1) Sredstva mehanizma so finančna podpora EU Republiki Sloveniji, ki je namenjena financiranju ukrepov iz načrta.
(2) Finančna podpora so sredstva, ki jih EU dodeli v okviru mehanizma.
4. člen 
(dodatna finančna podpora) 
Podpora v okviru mehanizma je dodatna finančna podpora glede na podporo, ki se zagotavlja v okviru drugih programov in instrumentov EU. Ukrepi, vključeni v načrt, se lahko deloma financirajo v okviru drugih programov in instrumentov EU pod pogojem, da se z njimi ne krijejo isti stroški.
II. NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST 
5. člen 
(splošno) 
(1) Podlaga za izvajanje mehanizma je načrt, potrjen z Izvedbenim sklepom Sveta o odobritvi ocene načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: izvedbeni sklep).
(2) Načrt določa ukrepe, ki se financirajo s sredstvi mehanizma.
(3) Ukrepi se izvajajo v skladu z zahtevami iz Uredbe 2021/241/EU, te uredbe, izvedbenega sklepa, načrta in smernic o izvajanju načrta (v nadaljnjem besedilu: smernice), ki jih sprejme minister, pristojen za finance, in se objavijo na spletni strani iz 26. člena te uredbe.
III. UDELEŽENCI IZVAJANJA NAČRTA 
6. člen 
(udeleženci izvajanja načrta) 
(1) Udeleženci izvajanja načrta so:
– koordinacijski organ,
– nacionalni koordinator za stroške (v nadaljnjem besedilu: stroškovni organ),
– nacionalni koordinator za revizijo (v nadaljnjem besedilu: revizijski organ),
– nosilni organi,
– izvajalci ukrepov,
– končni prejemniki.
(2) Udeleženci izvajanja načrta opravljajo naloge iz te uredbe v skladu z izvedbenim sklepom.
7. člen 
(koordinacijski organ) 
(1) Koordinacijski organ je Urad Republike Slovenije za okrevanje in odpornost, ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Naloge koordinacijskega organa so:
– vzpostavitev sistema izvajanja načrta,
– priprava in usklajevanje pravnih aktov in strateških dokumentov v zvezi z izvajanjem načrta ter priprava sprememb načrta,
– spremljanje izvajanja načrta kot celote,
– nadzor nad doseganjem mejnikov in ciljev ukrepov iz načrta,
– upravljanje nepovratnih sredstev in posojil v okviru mehanizma,
– zagotavljanje informacijske podpore za izvajanje načrta,
– komunikacija z Evropsko komisijo glede izvajanja načrta,
– poročanje Vladi Republike Slovenije in Evropski komisiji glede uresničevanja načrta,
– priprava in podpis izjave o upravljanju,
– priprava zahtevka za plačilo in njegova predložitev Evropski komisiji,
– usklajevanje z drugimi udeleženci izvajanja načrta in Evropsko komisijo,
– vodenje evidence v knjigi dolžnikov.
(3) Koordinacijski organ lahko del svojih nalog, opredeljenih v prejšnjem odstavku, s sporazumom prenese na druge udeležence izvajanja načrta.
8. člen 
(stroškovni organ) 
(1) Stroškovni organ je Sektor za upravljanje s sredstvi EU, notranja organizacijska enota ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Nalogi stroškovnega organa sta predhodni pregled in potrditev ocene stroškov ukrepov v primeru sprememb načrta.
9. člen 
(revizijski organ) 
(1) Revizijski organ je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki deluje kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.
(2) Naloge revizijskega organa so:
– izvajanje revizij sistema izvajanja načrta,
– izvajanje revizij ukrepov, s katerimi se preverja tudi doseganje mejnikov in ciljev iz načrta,
– priprava mnenja o izvedeni reviziji in v primeru ugotovljenih nepravilnosti izrek in spremljanje izvajanja revizijskih ugotovitev in priporočil (v nadaljnjem besedilu: revizijski ukrepi),
– sprotno poročanje koordinacijskemu organu o izvedenih revizijah in v primeru ugotovljenih nepravilnosti tudi o predlaganih revizijskih ukrepih in njihovem izvajanju,
– priprava povzetka o opravljenih revizijah, vključno z morebitnimi ugotovljenimi pomanjkljivostmi in morebitnimi revizijskimi ukrepi.
(3) Revizijski organ izvaja revizije sistema izvajanja načrta in revizije ukrepov v skladu z revizijsko strategijo načrta, ki je pripravljena na podlagi obdobne analize tveganj. Analiza tveganja načrta mora vključevati tudi ukrepe, ki imajo v obdobju poročanja za pripravo povzetka o opravljenih revizijah postavljen mejnik ali cilj.
(4) Revizijski organ na pobudo koordinacijskega organa izvede tudi revizijo ukrepov, v primeru suma na nepravilnost ali zaznanega tveganja, da mejnik ali cilj v skladu z načrtom ne bo dosežen, ne bo dosežen pravočasno ali da se z doseganjem mejnika ali cilja že zamuja.
10. člen 
(nosilni organi) 
(1) Nosilni organi so ministrstva in vladne službe, ki so odgovorni za izvajanje ukrepov iz načrta na način, da bodo doseženi mejniki in cilji.
(2) Naloge nosilnih organov so:
– poročanje koordinacijskemu organu o izvajanju ukrepov iz načrta, o napredku pri izvajanju ukrepov ter o doseganju mejnikov in ciljev ukrepov,
– zagotavljanje podatkov o izvajanju načrta do ravni končnih prejemnikov za vnos v informacijsko podporo za izvajanje načrta,
– izvajanje preverjanj v skladu s 16., 17. in 18. členom te uredbe ter smernicami,
– izvajanje revizijskih ukrepov iz mnenj revizijskega organa,
– zbiranje podatkov o izvajanju načrta ter pravilni in pravočasni vnos podatkov v informacijsko podporo.
(3) Nosilni organi lahko del svojih nalog, opredeljenih v prejšnjem odstavku, prenesejo na izvajalce ukrepov.
(4) Če je nosilni organ v vlogi izvajalca ukrepa, mora naloge iz tretjega odstavka 11. člena te uredbe izvajati nosilni organ.
(5) Nosilni organ imenuje koordinatorja načrta, ki je pristojen za komunikacijo s koordinacijskim in revizijskim organom ter za pravočasni vnos ustreznih podatkov o doseženih mejnikih in ciljih v informacijsko podporo za izvajanje načrta.
11. člen 
(izvajalci ukrepov) 
(1) Izvajalec ukrepa je ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba ali oseba javnega prava.
(2) Izvajalci ukrepov delujejo v skladu z usmeritvami in navodili nosilnega organa.
(3) Naloge izvajalcev ukrepov so:
– priprava in izvajanje ukrepov iz načrta,
– doseganje mejnikov in ciljev ukrepov iz načrta,
– zagotavljanje podatkov o končnih prejemnikih,
– poročanje o izvajanju ukrepov ter doseganju mejnikov in ciljev.
12. člen 
(končni prejemniki) 
(1) Končni prejemnik je tisti, ki prejme podporo v okviru mehanizma.
(2) Končni prejemnik je lahko ministrstvo, organ v sestavi ministrstva, vladna služba, lokalna skupnost, druga pravna oseba javnega ali zasebnega prava ali fizična oseba.
13. člen 
(smernice) 
(1) Naloge udeležencev izvajanja načrta se podrobneje uredijo v smernicah.
(2) Kadar nosilni organi podrobneje urejajo vsebine smernic, morajo biti navodila nosilnih organov v skladu s smernicami.
IV. IZVAJANJE NAČRTA 
1. Sredstva mehanizma
14. člen 
(financiranje iz sredstev mehanizma) 
(1) Koordinacijski organ upravlja sredstva mehanizma v skladu z zakonodajo, ki ureja izvrševanje proračunov Republike Slovenije.
(2) Način financiranja iz sredstev mehanizma se podrobneje uredi v smernicah.
(3) Nosilni organi in izvajalci ukrepov pri izplačilih finančne podpore upoštevajo splošna načela proračunskega upravljanja v skladu z Uredbo (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L št. 193 z dne 30. 7. 2018, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegiranim sklepom Komisije (EU, Euratom) 2021/135 z dne 12. novembra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta s podrobnimi pogoji za izračun dejanske stopnje rezervacij skupnega sklada za rezervacije (UL L št. 42, 5. 2. 2021, str. 9).
(4) Podlaga za izplačilo finančne podpore je verodostojna knjigovodska listina, s katero se izkazuje obveznost za plačilo, nastalo z izvajanjem ukrepov iz načrta.
(5) Izplačilo sredstev mehanizma za posamezni projekt kot del ukrepa iz načrta se ustavi, če revizijski organ pri izvedbi revizije ukrepov ugotovi nepravilnosti in v postavljenem roku niso izpolnjeni predlagani ukrepi revizijskega organa.
(6) Pri izvrševanju izplačil morajo udeleženci izvajanja načrta vzpostaviti sistem notranjih kontrol za pravočasno preprečevanje, odkrivanje in odpravo nepravilnosti, nasprotij interesov in dvojnega financiranja (v nadaljnjem besedilu: nepravilnosti) ter zaznavanju sumov goljufij in korupcije. Za vzpostavitev in delovanje sistema notranjih kontrol so pristojne odgovorne osebe udeležencev izvajanja načrta.
15. člen 
(zahtevek za plačilo Evropski komisiji) 
(1) Koordinacijski organ dvakrat letno na podlagi doseženih mejnikov in ciljev pripravi zahtevek za plačilo, ki ga pošlje Evropski komisiji.
(2) Zahtevku za plačilo morata biti priložena izjava o upravljanju iz drugega odstavka 7. člena te uredbe in povzetek o opravljenih revizijah iz drugega odstavka 9. člena te uredbe.
2. Preverjanje izvajanja načrta
16. člen 
(splošno) 
(1) Koordinacijski organ izvaja nadzor nad doseganjem mejnikov in ciljev ukrepov iz načrta. Glede na stanje doseganja mejnikov in ciljev ter v primeru ugotovljenih tveganj pri izvajanju ukrepov iz načrta, lahko koordinacijski organ preverja tudi izvajanje posameznih ukrepov pri nosilnemu organu ali izvajalcu ukrepa.
(2) Nosilni organi izvajajo preverjanje ukrepov in preverjanje na kraju samem. Preverjanje ukrepov in preverjanje na kraju samem lahko nosilni organi prenesejo na izvajalce ukrepov.
(3) Revizijski organ in drugi pristojni organi preverjajo izvajanje načrta v okviru svojih pristojnosti po tej uredbi in zakonodaji s področja posameznega organa.
(4) Vsa preverjanja, izvedena v okviru izvajanja načrta, in njihove ugotovitve se ustrezno dokumentirajo.
17. člen 
(preverjanje ukrepov) 
(1) Za preverjanje ukrepov se vzpostavi ustrezni sistem notranjih kontrol s poudarkom na preprečevanju, odkrivanju in odpravljanju nepravilnosti ter zaznavanju sumov goljufij in korupcije.
(2) Preverjanje ukrepov in upoštevanje splošnega proračunskega upravljanja je podlaga za izplačilo finančne podpore mehanizma.
(3) Način preverjanj ukrepov se podrobneje uredi v smernicah.
18. člen 
(preverjanja na kraju samem) 
(1) Preverjanja na kraju samem se izvedejo z namenom, da se preverijo dejstva, ki jih ni mogoče preveriti na podlagi prejete dokumentacije, ali v primeru ugotovljenih tveganj pri izvajanju ukrepov iz načrta.
(2) Način izvajanja preverjanj na kraju samem se podrobneje uredi v smernicah.
19. člen 
(nepravilnosti) 
(1) Udeleženci izvajanja načrta morajo preprečevati, odkrivati in odpravljati nepravilnosti ter poročati o njih.
(2) O nepravilnostih morajo udeleženci izvajanja načrta poročati koordinacijskemu organu v sedmih dneh od dneva ugotovitve nepravilnosti. Ugotovljene nepravilnosti v poročilih udeležencev izvajanja načrta so lahko podlaga za vračilo sredstev mehanizma.
(3) Nosilni organi pripravijo zbirna četrtletna poročila o nepravilnostih, ki jih pošljejo koordinacijskemu organu.
(4) O nepravilnostih se poroča v skladu z usmeritvami Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je pristojen za pošiljanje poročil o nepravilnostih Evropskemu uradu za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: OLAF).
(5) Sum goljufije ali korupcije pri izvajanju načrta se sporoči pristojnim organom pregona.
(6) V primeru nepravilnosti pri porabi sredstev mehanizma mora nosilni organ ali izvajalec ukrepa vzpostaviti terjatev do končnega prejemnika. Če je nosilni organ tudi končni prejemnik, terjatev vzpostavi koordinacijski organ. V primeru sistemske nepravilnosti koordinacijski organ vzpostavi terjatev do nosilnega organa. Terjatve se vzpostavljajo v informacijski podpori. Organ, ki mora vzpostaviti terjatev, mora spremljati postopek vračila in o postopku izterjave obvestiti koordinacijski organ.
(7) Postopki v primeru nepravilnosti pri izvajanju načrta se podrobneje uredijo v smernicah.
20. člen 
(zagotavljanje dostopnosti podatkov) 
Udeleženci izvajanja načrta morajo zagotavljati dostopnost podatkov domačim in evropskim nadzornim institucijam.
21. člen 
(zagotavljanje revizijske sledi) 
Udeleženci izvajanja načrta morajo zagotavljati revizijsko sled. Revizijska sled se zagotavlja v dokumentarnih in informacijskih sistemih udeležencev izvajanja načrta.
22. člen 
(pristojni organ za sodelovanje z OLAF) 
Za sodelovanje z OLAF je pristojen revizijski organ.
3. Informacijska podpora za izvajanje načrta
23. člen 
(informacijska podpora) 
(1) Informacijska podpora za izvajanje načrta na nacionalni ravni se krovno zagotavlja v okviru MFERAC.
(2) Informacijska podpora za spremljanje mejnikov in ciljev omogoča vnos podatkov, dostopnost podatkov v skladu z dodeljenimi pravicami in sledljivost podatkov o izvajanju načrta.
24. člen 
(vnos podatkov in dostop do njih) 
(1) Nosilni organi in izvajalci ukrepov, ki imajo urejen dostop do informacijske podpore za izvajanje načrta, sproti oziroma najmanj dvakrat mesečno vanjo vnašajo podatke o izvajanju ukrepov ter spremljanju in doseganju mejnikov in ciljev.
(2) Kadar je v načrtu kot nosilni organ ukrepa navedenih več ministrstev ali vladnih služb, morajo ti določiti odgovorni nosilni organ, ki v informacijski podpori spremlja in potrdi podatke nosilnih organov o doseganju mejnikov in ciljev ukrepa.
4. Poročanje Vladi Republike Slovenije
25. člen 
(poročanje o uresničevanju načrta) 
(1) Koordinacijski organ dvakrat letno pred oddajo zahtevka za plačilo Evropski komisiji v skladu s 15. členom te uredbe pripravi poročilo o uresničevanju načrta, ki ga pošlje ministru, pristojnemu za finance. Ministrstvo, pristojno za finance, s poročilom o uresničevanju načrta seznani Vlado Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ministrstvo, pristojno za finance, na predlog koordinacijskega organa kadar koli poroča Vladi Republike Slovenije o ugotovljenih bistvenih odstopanjih od doseganja mejnikov in ciljev iz načrta ali pri izvajanju načrta ter predlaga ustrezne ukrepe.
5. Obveščanje in komuniciranje
26. člen 
(spletna stran) 
Za obveščanje in komuniciranje o izvajanju mehanizma koordinacijski organ vzpostavi in vzdržuje spletno stran, ki je dostopna na www.noo.si.
27. člen 
(obveščanje in komuniciranje) 
(1) Obveščanje in komuniciranje v zvezi z izvajanjem mehanizma usmerja koordinacijski organ.
(2) Za pripravo vsebin obveščanja in komuniciranja ter promocijskih dogodkov s področja posameznega ministrstva ali vladne službe so pristojni nosilni organi.
V. HRAMBA DOKUMENTACIJE 
28. člen 
(hramba dokumentacije) 
Dokumentacija o izvajanju mehanizma se hrani v skladu s pravili hrambe dokumentarnega gradiva, vendar najmanj pet let po zadnjem plačilu, prejetem od Evropske komisije v zvezi z izvajanjem načrta.
VI. KONČNA DOLOČBA 
29. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00712-40/2021
Ljubljana, dne 20. oktobra 2021
EVA 2021-1611-0069
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost