Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

Ob-3193/21, Stran 2256
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 8. člena Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (Uradni list RS, št. 142/21) in mnenja o skladnosti sheme državne pomoči SA.62741 (2021/N) z dne 6. 8. 2021, v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP), objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin 
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin iz 5. člena Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (Uradni list RS, št. 142/21).
Razpisana sredstva po sklopih:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 3.150.000 EUR.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke MOP, in sicer: 559 – Sklad za podnebne spremembe in sicer za leto 2022 (1.650.000 evrov) in leto 2023 (1.500.000 evrov).
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vlog in zaprtje javnega razpisa: 
Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 15. novembra 2021 do vključno 22. decembra 2021, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
V skladu s tretjim odstavkom 5. člena Odloka so do podpore upravičeni stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do finančnega nadomestila.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: agencija), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
e-mail: aktrp@gov.si.
2. Pravna podlaga
Javni razpis se izvaja na podlagi:
– Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21);
– Odloka o začasnem ukrepu sofinanciranja stroškov izdelave reinjekcijskih vrtin (Uradni list RS, št. 142/21, v nadaljnjem besedilu: Odlok);
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20);
– Odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, št. 101/21);
– Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US);
– Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) in
– Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16).
3. Namen podpore: namen podpore je določen v 1. členu Odloka.
4. Vlagatelj in upravičenec
1. Vlagatelj in upravičenec sta določena v 3. členu Odloka.
2. Če je upravičenec mladi kmet, mora v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Odloka imeti ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, in sicer najmanj:
– nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu ali
– nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri, pridobljen certifikat nacionalne poklicne kvalifikacije najmanj IV. ravni zahtevnosti s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezane dejavnosti in najmanj tri leta delovnih izkušenj na kmetijskem gospodarstvu.
3. S kmetijstvom povezane dejavnosti iz prejšnje točke so živilskopredelovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska dejavnost.
4. Izpolnjevanje pogoja iz 2. točke tega poglavja se izkazuje na podlagi:
a) končane izobrazbe,
b) članstva na kmetiji, ki se ugotavlja na podlagi podatkov iz registra kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG),
c) pokojninske in invalidske zavarovalne dobe iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti,
č) izkušenj iz opravljanja kmetijske dejavnosti na kmetiji, kar se izkazuje s prilogo »Izjava o pridobljenih delovnih izkušnjah iz kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu«, pri čemer mora biti oseba, ki poda izjavo, najmanj tri leta vpisana v RKG kot nosilec kmetijskega gospodarstva. Priloga iz te točke je določena v razpisni dokumentaciji.
5. Pogoji za pridobitev podpore
1. Pogoji za pridobitev podpore so določeni v 4. in 11. členu Odloka:
a) za izpolnjevanje pogoja iz 2. točke prvega odstavka 4. člena Odloka je moral vlagatelj vložiti zbirno vlogo v skladu z Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2021 (Uradni list RS, št. 26/21, 67/21 in 87/21);
b) izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 4. člena Odloka se izkazuje z izjavo banke ali druge finančne institucije, ki lahko opravlja finančne storitve na območju Republike Slovenije, iz katere je razvidna zaprtost finančne konstrukcije;
c) izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka 4. člena Odloka se za vlagatelje iz 9. točke 2. člena Odloka izkazuje z izpolnjeno prilogo »Izjava o verodostojnosti obratnega hipotetičnega scenarija«;
č) izpolnjevanja pogoja iz 11. člena Odloka se izkazuje z izpolnjeno prilogo »Izjava o že dodeljenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
2. Prilogi iz prejšnje točke sta določeni v razpisni dokumentaciji.
6. Stroški
1. Upravičeni in neupravičeni stroški so določeni v 5. členu Odloka.
2. Kot tržno primerljiva ponudba iz četrtega odstavka 5. člena Odloka se šteje ponudba, če je vlagatelj vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.
3. Pri postopku izbire izvajalca oziroma dobavitelja v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, se kot tržno primerljiva ponudba šteje ponudba izbranega izvajalca.
7. Merila za ocenjevanje vlog
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 6. členu Odloka in so podrobneje opredeljena v tem poglavju.
2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za ocenjevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji vloge na javni razpis.
3. V skladu s prvim odstavkom 6. člena Odloka se med vlogami, ki dosežejo vstopni prag najmanj 20 točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
4. Priloge iz tega poglavja so določene v razpisni dokumentaciji.
5. Merila za ocenjevanje vlog so naslednja:
Merila
Število točk
1.
ODDAN ODZIV NA JAVNI POZIV MINISTRSTVA, PRISTOJNEGA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO ZA PREVERITEV INTERESA (maksimalno število točk 15)
15
1.1.
Upravičenec je v skladu z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C in 112/21 – ZNUPZ) oddal odziv na javni poziv MKGP za preveritev interesa, ki je bil objavljen 28. julija 2020 na osrednjem spletnem mestu državne uprave.
15
2.
ODSTOTEK ZMANJŠANJA IZPUSTOV TOPLOGREDNIH PLINOV (maksimalno 
število točk 30)
30
Upravičenec bo z naložbo v reinjekcijsko vrtino zmanjšal izpuste toplogrednih plinov:
2.1.
– za več kot 35 odstotkov,
30
2.2.
– od vključno 20 do vključno 35 odstotkov.
15
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje s prilogo »Zmanjšanje toplogrednih plinov«.
3.
POVRŠINA RASTLINJAKOV VLAGATELJA, NAMENJENA ZA PRIDELAVO HRANE ZA LJUDI, KI UPORABLJA TERMALNO ALI TERMOMINERALNO VODO (MAKSIMALNO 
ŠTEVILO TOČK 35)
35
3.1.
Površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali termomineralno vodo, je večja od 3 ha.
35
3.2.
Površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali termomineralno vodo, znaša od vključno 1 ha do 3 ha.
20
3.3.
Površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali termomineralno vodo, znaša več kot 0,5 ha in manj kot 1 ha.
10
Izpolnjevanje zahteve iz tega merila se izkazuje s površinami rastlinjakov iz zbirne vloge za leto 2021 ter dokazilom o uporabi termalne ali termomineralne vode na teh površinah (npr. koncesija za rabo termalne vode za ogrevanje objektov, pogodba za rabo termalne vode za ogrevanje objektov).
4.
VKLJUČENOST VLAGATELJA V SHEME KAKOVOSTI V SKLADU Z ZAKONOM, KI UREJA KMETIJSTVO (maksimalno število točk 15)
20
4.1.
Vlagatelj je na dan vložitve vloge na javni razpis vključen v:
a) shemo ekološka pridelava in predelava,
20
b) shemo izbrana kakovost,
15
c) eno izmed naslednjih shem kakovosti:
10
– zaščitena geografska označba oziroma,
– zaščitena označba porekla.
5.
SKUPAJ 
100
8. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v 7. členu Odloka.
2. V skladu z drugim odstavkom 12. člena Odloka se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/.
9. Vloga in postopek za dodelitev sredstev
1. Vlaganje vloge na javni razpis in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 8., 9. in 10. členu Odloka.
2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s tretjim odstavkom 10. člena Odloka vloge odobrijo na podlagi ponderiranja meril za izbor vlog, in sicer:
– oddan odziv na javni poziv ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za preveritev interesa: 40 %;
– odstotek zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov: 35 %;
– površina rastlinjakov vlagatelja, namenjena za pridelavo hrane za ljudi, ki uporablja termalno ali termomineralno vodo: 5 %;
– vključenost vlagatelja v sheme kakovosti v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo: 20 %.
10. Odločba o pravici do sredstev: način dodelitve podpore na podlagi odločbe o pravici do sredstev je določen v 12. členu Odloka.
11. Vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev
1. Način, vsebina in roki vlaganja zahtevkov za izplačilo sredstev so določeni v 13. in 14. členu Odloka.
2. Pogoji za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 13. členu Odloka, pri čemer velja:
a) izpolnjevanje pogojev iz 5. točke četrtega odstavka 13. člena Odloka upravičenec izkazuje z najmanj tremi fotografijami, ki potrjujejo izvedbo podprte naložbe oziroma dela naložbe, ki predstavlja zaokroženo vsebinsko ali tehnološko celoto;
b) izpolnjevanje pogoja iz 6. točke četrtega odstavka 13. člena Odloka upravičenec izkazuje z izpolnjeno prilogo »Izjava o prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«, ki je določena v razpisni dokumentaciji;
c) v skladu s šestim odstavkom 13. člena Odloka se morajo računi in druga dokazila, ki se nanašajo na naložbo, glasiti na upravičenca iz 3. člena Odloka.
3. V skladu s 14. členom Odloka je rok za vložitev zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev 30. junij 2024.
12. Obveznosti upravičenca
Obveznosti upravičenca po zadnjem zahtevku za izplačilo sredstev so določene v 15. členu Odloka, pri čemer velja:
a) izpolnjevanje pogoja iz prvega odstavka 15. člena Odloka se izkazuje z izpolnjeno prilogo »Poročilo o izpolnjevanju obveznosti po zadnjem izplačilu sredstev«, ki jo upravičenec vloži po preteku dvanajstih mesecev od vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev;
b) izpolnjevanje pogoja iz drugega odstavka 15. člena Odloka se ugotavlja na podlagi podatkov iz RKG ali s kontrolo na kraju samem;
c) izpolnjevanje pogoja iz tretjega odstavka 15. člena Odloka agencija preveri pri MOP.
13. Objava informacije o shemi državne pomoči: določila glede objave informacije o shemi državne pomoči so v 16. členu Odloka.
14. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala agencija, objavljene na spletni strani agencije.
15. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti: izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta določena v 17. členu Odloka.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost