Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

Št. 604-6/2021-2 Ob-3151/21, Stran 2201
Sprememba 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni del (drugo), št. 26/21 z dne 19. 2. 2021, nov dodatni prijavni rok za leto 2021 in spremembo Javnega razpisa.
Nov prijavni rok za oddajo vlog za leto 2021:
a) Subvencije za delodajalce (točka 22.1. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 22. 11. 2021*.
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v drugem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roki za prijave objavljeni v Uradnem listu RS.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):
Rok za prijavo je ponedeljek, 22. 11. 2021*.
* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v drugem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roki za prijave objavljeni v Uradnem listu RS.
JSKD si pridružuje pravico, da lahko javni razpis kadarkoli do izdaje sklepov o (ne)izboru spremeni ali prekliče, z objavo v Uradnem listu RS.
Sprememba javnega razpisa:
Točka 3.3. Cilj javnega razpisa se spremeni tako, da se glasi: Operacija b) Izobraževanje na področju kulturnih dejavnosti brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta se bo izvajala v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji. Način delitve sredstev po regijah: 60 % za Vzhodno kohezijsko regijo in 40 % za Zahodno kohezijsko regijo je odvisno od okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za javni razpis.
Cilj javnega razpisa je omogočiti:
a) kreiranje delovnih mest na področju kulturnih dejavnosti,
b) podporno izobraževalno okolje za pridobitev novih izkušenj in kompetenc, ki jim bodo omogočale lažji in bolj konkurenčni vstop na trg dela,
na podlagi katerih se bo v 5-letnem obdobju dodatno izobrazilo v okviru 120-urnih modulov najmanj 344 oseb in zaposlilo prav tako najmanj 220 brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, in sicer predvidoma je v letu 2021 načrtovanih: 52 novih zaposlitev (subvencij) v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji in 52 kandidatov, ki bodo vključeni v dopolnilna izobraževanja v specifičnih izobraževalnih modulih, ki jih bo izvedel JSKD v Vzhodni in Zahodni kohezijski regiji.
Točka 4: Ciljna skupina razpisa se spremeni tako, da se glasi: b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60 %:40 %;
– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
Točka 5.5 Splošni pogoji se spremeni tako, da se glasi: V enega izmed dvanajstih brezplačnih 120-urnih izobraževalnih modulov, za katere je JSKD s strani organa upravljanja (OU) prejel odločitev o podpori, se lahko vključijo brezposelni mladi:
– s stalnim prebivališčem v kohezijskih regijah Vzhodna Slovenija in Zahodna Slovenija v razmerju 60 %:40 %;
– starost do vključno 29 let (ob podpisu pogodbe o sprejemu v izobraževalni program);
– se ne izobražujejo ali
– usposabljajo v programih, ki so financirani iz javnih sredstev;
– imajo poseben interes do dela na kulturnem področju ali področjih posredno povezanih s kulturnimi dejavnostmi.
Točka 6. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje a) Subvencije za delodajalce se spremeni tako, da se glasi: Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 20. Izmed prijaviteljev, ki bodo z letnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk, in sicer 35 prijaviteljev z najvišjim številom točk v Vzhodni kohezijski regiji, ki bodo zbrali največje število točk in 2 prijavitelja, ki bosta zbrala največje število točk v Zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, bo med njimi izbran tisti prijavitelj, ki ima sedež v občini z nižjim koeficientom razvitosti. Če je koeficient razvitosti občin enak, se po dodatnem merilu izbere tisti, katerega izbrani kandidat za delovno mesto izkazuje iz merila »usposobljenost kandidata za zaposlitev« več točk. V primeru, da na ta način izbira še vedno ni možna, se o izbiri odloči glede na datum in uro prejema popolne vloge (prednost ima vloga, ki je prispela prej, pri čemer se za čas vložitve šteje datum in čas oddaje priporočene pošiljke na pošto oziroma datum in čas, ko je prijava prispela v informacijsko pisarno JSKD). Če se izbrani prijavitelj v roku, določenim s sklepom o izbiri, ne odzove na poziv k podpisu pogodbe, razpisna komisija predlaga direktorju v izbor prijavitelja, ki izpolnjuje vse pogoje in je naslednji uvrščen na prednostnem vrstnem redu.
Točka 6. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi se spremeni tako, da se glasi:
Tabela 1: Merila za ocenjevanje prijav za prijavitelje dopolnilnih izobraževanj za delo/zaposlovanje v kulturi
Merilo
Vrednotenje
Točke
Največje možno število točk
PRISPEVANJE K URAVNOTEŽENEMU REGIONALNEMU RAZVOJU
16
Stalno prebivališče prijavitelja glede na območje stopnje registrirane brezposelnosti mladih od 25–29 let.
Vzhodna kohezijska regija
Pomurska
6
6
Podravska 
6
Zasavska
6
Savinjska
6
Posavska
5
Koroška
5
Jugovzhodna Slovenija
5
Primorsko-notranjska
4
Zahodna kohezijska regija
Osrednjeslovenska
5
5
Goriška
4
Obalno-kraška
3
Gorenjska
33
Razvitost občine v kateri ima prijavitelj za izobraževanje stalno prebivališče (merjena s koeficientom razvitosti).
– 0,00–0,89
10
10
– 0,90–0,99
9
– 1,00–1,09
8
– 1,10–1,19
7
– 1,20– in več
6
Število točk – SKUPAJ
16
Vsota točk po vseh merilih iz zgornje razpredelnice pomeni skupno število točk posamezne prijave, največje možno skupno število točk je 16. Izmed prijaviteljev, ki bodo z vsakoletnim razpisom izpolnjevali vse pogoje, bodo izbrani tisti, ki bodo s prijavo zbrali večje število točk v posamezni kohezijski regiji, in sicer 25 prijaviteljev z najvišjim številom točk v Vzhodni kohezijski regiji in 9 prijaviteljev z najvišjim številom točk v Zahodni kohezijski regiji. V primeru, da bi bilo po merilih za izbor vlog na zadnje razpoložljivo mesto mogoče uvrstiti dve ali več vlog, jih bo JSKD vključil v izobraževalni program pod pogojem, da v posamezni izobraževalni modul ni vključenih več kot 15 slušateljev, oziroma se bo v dogovoru s kandidatom dogovoril za izobraževanje v modulu, ki ga je označil kot drugo možnost.
Točka 7. Predvidena višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis a) Subvencije za delodajalce
Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša največ do 1.103.000,00 EUR, od tega je predvidena vrednost sofinanciranja naslednja:
Točka 7.1. se spremeni tako, da se glasi: Za leto 2021 (46 + 6 novih zaposlitev (subvencij)): 260.000,00 EUR, od tega:
– 46 novih zaposlitev (subvencij) za Vzhodno kohezijsko regijo 230.000,00 EUR
– 6 novih zaposlitev (subvencij) za Zahodno kohezijsko regijo 30.000,00 EUR.
Za javni razpis – poziv 2021/4 z objavo v Uradnem listu RS z dne 22. 10. 2021 je na voljo 35 novih zaposlitev (subvencij) za Vzhodno kohezijsko regijo v predvideni skupni višini 175.000,00 EUR in 2 novi zaposlitvi (subvenciji) za Zahodno kohezijsko regijo v predvideni višini 10.000,00 EUR.
Točka 7.2 se spremeni tako, da se glasi: V letu 2021 bo 52 dodatno izobraženih mladih do 29. leta starosti, od tega 43 kandidatov v Vzhodni kohezijski regiji in 9 kandidatov v Zahodni kohezijski regiji v enem izmed 12 izobraževalnih modulov izvajanih v živo in/ali v spletni obliki.
Za javni razpis – poziv 2021/4 z objavo v Uradnem listu RS z dne 22. 10. 2021 je na voljo 25 prostih mest za kandidate iz Vzhodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi in devet prostih mest za kandidate in Zahodne kohezijske regije za vključitev v dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi v okviru 12-ih razpisanih modulov.
Točka 8. Upravičeni stroški in način financiranja ter obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva (predvideni datum začetka in konca črpanja sredstev) se spremeni tako, da se glasi: JSKD bo financiralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od datuma objave javnega razpisa:
– do najkasneje 30. 9. 2022 za a) Subvencije za delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca je od datuma objave javnega razpisa:
– do najkasneje 31. 10. 2022 za a) Subvencije za delodajalce in b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je do 31. 12. 2022, ki je tudi skrajni datum za zaključek operacije.
a) Subvencije za delodajalce
Upravičeni strošek izvedbe projekta je subvencija za zaposlitev brezposelne osebe iz ciljne skupine, ki znaša 5.000,00 EUR na osebo za neprekinjeno zaposlitev za obdobje najmanj devetih mesecev za polni delovni čas 40 ur tedensko, ki je naveden v pogodbi o zaposlitvi. Subvencija se delodajalcu izplača na podlagi prejetega popolnega Zahtevka za plačilo upravičenih stroškov delodajalca ter dokazil o zaposlitvi. JSKD bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave javnega razpisa in najkasneje do 30. 9. 2022.
Upravičeni strošek se delodajalcu izplača na transakcijski račun, odprt v Republiki Sloveniji, ki je razviden iz registra transakcijskih računov pri AJPESu, in sicer najkasneje v 120 dneh od predložitve pravočasnega in popolnega zahtevka za plačilo upravičenih stroškov izvedbe projekta na podlagi sklenjene pogodbe oziroma ne kasneje do datuma obdobja upravičenosti izdatkov, ki je 31. 10. 2022. Dokazilo za uveljavljanje upravičenih stroškov je kopija pogodbe o zaposlitvi brezposelne osebe iz ciljne skupine, sklenjena neprekinjeno za obdobje najmanj devet mesecev in za poln delovni čas (40 ur tedensko). Dokazilo se priloži le k zahtevku: Zahtevek za plačilo upravičenih stroškov za plačilo subvencije. JSKD bo prijavo vključene osebe iz ciljne skupine v obvezna socialna zavarovanja in obstoj oziroma ohranitev njene zaposlitve preveril na podlagi REK-1 obrazca, ki ga posreduje delodajalec takoj po preteku 3 mesecev. Po preteku celotnega obdobja zaposlitve pa delodajalec predloži REK-1 obrazce za zaposlenega za celotno obdobje zaposlitve.
b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi
Izbrani kandidati do brezplačnih izobraževanj se v okviru posameznih modulov zavezujejo, da bodo program v živo in/ali v spletni obliki opravili v deležu 80 % vseh predpisanih ur, oziroma, da se bodo aktivno udeležili predavanj, seminarjev in delavnic vsaj v obsegu 96 ur. Izvajalec posameznih izobraževanj bo beležil njihovo prisotnost. Na podlagi zagotovljene 80 % prisotnosti bodo prejeli certificirano potrdilo, izdano s strani JSKD, s pisno navedbo osvojenih znanj in specifičnih kompetenc, ki jih je pridobil z dopolnilnim izobraževanjem. Certificirano potrdilo bo posameznikom omogočalo lažje prehajanje na trg delovne sile. JSKD bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale v obdobju od objave javnega razpisa in najkasneje do 30. 9. 2022 za dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi.
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

AAA Zlata odličnost