Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3273. Pravilnik o načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišji višini povračila stroškov sekvenciranja genoma SARS-CoV-2, stran 9668.

  
Na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o načinu poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišji višini povračila stroškov sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 
1. člen 
S tem pravilnikom se določajo način poročanja in posredovanja zahtevkov za povračilo stroškov ter najvišja višina povračila stroškov za izvajanje mikrobiološke preiskave sekvenciranja genoma SARS-CoV-2 (v nadaljnjem besedilu: sekvenciranje) in spremljanje virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ter natančne karakterizacije variantnih virusov (v nadaljnjem besedilu: storitvi).
2. člen 
(1) Javni zavodi iz prvega odstavka 21. člena Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstva (Uradni list RS, št. 112/21) (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) zahtevek za plačilo stroškov izvedbe sekvenciranja ali storitev posredujejo Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (v nadaljnjem besedilu: NLZOH), največ do višine, določene s tem pravilnikom.
(2) Javni zavod in NLZOH se pisno dogovorita o načinu in rokih izstavljanja zahtevkov iz prejšnjega odstavka.
(3) NLZOH pripravi skupen zahtevek za povračilo stroškov, v katerem zbere in ločeno prikaže podatke za sekvenciranje in storitve, ki jih je opravil sam, in zahtevke iz prvega odstavka tega člena.
3. člen 
(1) NLZOH mora ministrstvu, pristojnemu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v elektronski obliki zagotoviti točne in celovite podatke glede rezultatov sekvenciranja in storitev.
(2) Javni zavod poroča rezultate NLZOH v skladu s tehničnimi navodili, ki jih določi NLZOH.
(3) NLZOH do 10. dne v mesecu za pretekli mesec pripravi poročilo o številu opravljenih sekvenciranj in storitev (v nadaljnjem besedilu: poročilo) in ga v obliki, ki jo dogovori z ministrstvom, posreduje ministrstvu. Poročilo je priloga zahtevka iz prvega odstavka prejšnjega člena.
4. člen 
(1) NLZOH zahtevke iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: zahtevek) posreduje ministrstvu do 10. dne v mesecu za pretekli mesec.
(2) Ministrstvo lahko na podlagi poročil preveri skladnost zahtevkov s številom posredovanih rezultatov testov sekvenciranja in storitev po javnih zavodih.
(3) Ministrstvo izvrši plačilo zahtevka NLZOH v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka.
(4) NLZOH izvede povračilo stroškov javnim zavodom v 15 dneh od prejema sredstev ministrstva.
(5) Zahtevki, ki niso posredovani ministrstvu do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, se vključijo v naslednji zahtevek za povračilo upravičenih stroškov.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek mora NLZOH zadnji zahtevek posredovati ministrstvu najpozneje v 30 dneh po prenehanju pravne podlage, na podlagi katere je zagotovljeno financiranje zahtevkov. Zahtevki, posredovani po tem roku, niso predmet plačila.
(7) Javni zavodi v zahtevku ne smejo uveljavljati stroškov, za katere so na podlagi interventnih predpisov, povezanih z nalezljivo boleznijo COVID-19, povračilo iz proračuna Republike Slovenije že zahtevali oziroma prejeli.
(8) Ne glede na prvi odstavek tega člena NLZOH zahtevke za obdobje od 1. januarja 2021 do 30. septembra 2021 posreduje ministrstvu do 30. oktobra 2021, pri čemer v zahtevku zbrane podatke iz prvega odstavka tega člena prikaže ločeno za posamezni mesec.
5. člen 
(1) Najvišja višina povračila stroškov sekvenciranja ne sme biti višja od 72 eurov za posamezno sekvenciranje.
(2) Najvišja višina povračila stroškov spremljanja virusa SARS-CoV-2 v odpadnih vodah ne sme biti višja od 299 eurov za posamezno analizo.
(3) Najvišja višina povračila stroškov natančne karakterizacije variantnih virusov ne sme biti višja od 542 eurov za posamezno analizo.
(4) Obseg sekvenciranja in storitev iz tega člena, ki so predmet povračila stroškov, s sklepom določi minister, pristojen za zdravje.
6. člen 
Javni zavodi za potrebe nadzora v svojih evidencah hranijo račune, ki so jih izdali za sekvenciranje ali storitve, iz katerih sta razvidna njihova cena in količina.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(1) NLZOH prvo poročilo pripravi v sedmih dneh od uveljavitve tega pravilnika.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek NLZOH poročilo za obdobje od 1. januarja 2021 do 30. septembra 2021 pripravi do 30. oktobra 2021.
8. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 31. decembra 2021.
Št. 0070-250/2021
Ljubljana, dne 21. oktobra 2021
EVA 2021-2711-0185
Janez Poklukar 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost