Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

Št. 430-1217/2021-11 Ob-3156/21, Stran 2364
Na podlagi 27. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o izvajanju Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni list RS, št. 47/11), 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 31/21 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje projektov za leto 2022 in programov za obdobje od leta 2022 do 2024 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana
I. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja mladinskega sektorja, ki jih na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOL) izvajajo mladinske nepridobitne organizacije. S podporo programom in projektom mladinskih aktivnosti, mreženju nepridobitnih organizacij in sekundarnim preventivnim programom se uresničuje tretje poglavje Strategije Mestne občine Ljubljana za mlade 2016–2025, »3. Mladinsko delo, programi in projekti za mlade«.
Cilj razpisa je mladim na območju MOL izboljšati pogoje za njihov profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih veščin ter povečati možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in varno preživljanje prostega časa. Razpis se nanaša na vse ciljne skupine mladih, posebno pozornost pa namenja mladim z manj priložnostmi v družbi in skrbi za duševno zdravje mladih. Drugi cilj razpisa je povezovanje mladinskih organizacij in organizacij za mlade z namenom spodbujanja mednarodnega sodelovanja in vključevanje v programe mladinskega dela na mednarodni ravni.
Kvantitativni cilj razpisa: z okvirno 100 podprtimi programi in projekti bomo v letu 2022 dosegli najmanj 35.000 otrok in mladih ter njihovih družin v MOL. Cilj MOL je povečanje deleža mladih, ki sodelujejo v kateri izmed oblik neformalnega učenja.
Lokalne mladinske aktivnosti, ki so predmet tega razpisa, so tiste prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so namenjene mladim na območju MOL. Izvajajo se po metodah mladinskega dela ter organiziranega neformalnega učenja in se nanašajo na naslednja področja:
Prednostni področji:
– skrb za mlade z manj priložnostmi v družbi,
– zdrav in aktiven način življenja mladih s poudarkom na duševnem zdravju mladih.
Ostala področja:
– usposabljanje ter večanje kompetenc mladih ter krepitev njihovih socialnih veščin,
– dostop mladih do trga delovne sile in povečevanje zaposljivosti mladih,
– dostop mladih do kulturnih dobrin in spodbujanje njihove ustvarjalnosti,
– mobilnost mladih in mednarodno povezovanje.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota aktivnosti na področju mladinskega sektorja, ki potekajo skozi večji del leta in zahtevajo glede trajnega in kontinuiranega zagotavljanja določenih potreb mladih večletno sofinanciranje. Njegovo vsebino in celotni obseg je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Sestava projektne skupine mora biti takšna, da omogoča realizacijo vseh predvidenih aktivnosti, naloge morajo biti jasno definirane ter ustrezno porazdeljene. Iz sestave projektne skupine mora biti razvidno, da ima ustrezne izkušnje s področja mladinskega dela ter da lahko vodi k zastavljenim ciljem. Program je dostopen javnosti in bo izveden v obdobju 2022–2024.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota, njeno vsebino in celotni obseg pa je mogoče razbrati iz prijaviteljevega v celoti izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog. Sestava projektne skupine mora biti takšna, da omogoča realizacijo vseh predvidenih aktivnosti, naloge morajo biti jasno definirane ter ustrezno porazdeljene. Iz sestave projektne skupine mora biti razvidno, da ima ustrezne izkušnje s področja mladinskega dela ter da lahko vodi k zastavljenim ciljem. Projekt je dostopen javnosti in bo izveden v letu 2022.
Mladinske nepridobitne organizacije so tiste, ki delujejo v mladinskem sektorju in ki so ustanovljene po enem od naslednjih zakonov: Zakonu o društvih, Zakonu o zavodih, Zakonu o ustanovah in Zakonu o skupnosti študentov, in drugo.
Mladi v Ljubljani so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stare od 15. do dopolnjenega 29. leta starosti, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
Mladinsko delo je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja mladih in za mlade, v okviru katere se mladi na podlagi lastnih prizadevanj lažje vključujejo v družbo, krepijo svoje kompetence ter prispevajo k razvoju skupnosti. Mladinsko delo temelji na vrednotah, njegova temeljna načela pa so: prostovoljna udeležba mladih; odgovarjanje na potrebe, interese ideje in izkušnje mladih; aktivno vključevanje mladih v vse faze aktivnosti (načrtovanje, pripravo, izvedbo, evalvacijo); prispevati mora k osebnemu in socialnemu razvoju mladih preko neformalnega in priložnostnega učenja; spodbujati kritično razmišljanje in kreativnost, kot tudi človekove pravice, demokratične vrednote in aktivno državljanstvo.
Prostovoljno delo, ki je predmet vrednotenja v okviru tega javnega razpisa, je tisto, ki je koristno za širšo družbeno skupnost. Organizirano in vrednoteno je na način, kot je opredeljen v Zakonu o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so zaradi različnih okoliščin prikrajšani ali se srečujejo z večjimi ovirami pri svoji integraciji v družbo. V skupino uvrščamo osebe, ki se srečujejo z ovirami ali težavami kot so senzorna ali telesna oviranost, težave pri izobraževanju (mladi z nizkimi kvalifikacijami, slabim uspehom ipd.), ekonomske ovire (nizek življenjski standard), kulturne razlike (priseljenci, begunci, pripadniki etničnih manjšin), zdravstvene težave (duševne motnje, dolgotrajne zdravstvene težave), družbene ovire (žrtve diskriminacije, osebe z asocialnim ali tveganim vedenjem, nekdanji storilci kaznivih dejanj, (nekdanji) uživalci drog, mladi starši, samohranilci, sirote) in geografske ovire (osebe iz oddaljenih ali podeželskih področij).
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega razpisa prijavijo z isto vlogo le na enega izmed naslednjih 2 sklopov:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti ali triletni programi):
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki se izvajajo v obliki enoletnih projektov ali triletnih programov in so namenjene mladim, ki se izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo na območju MOL. Temeljijo na mladinskem delu. Če to prinaša dodano vrednost projektu ali programu, lokalne mladinske aktivnosti lahko vključujejo tudi mednarodno sodelovanje v obliki izmenjav mladih in/ali mladinskih delavcev.
1.2. Sklop B: mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL (enoletni program):
Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL pomeni njihovo povezovanje z namenom spodbujanja njihovega strokovnega sodelovanja in zagotavljanja podpore in storitev na celotnem območju MOL. Na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov za leto 2022 in programov za obdobje od 2022 do 2024 s področja mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana bo podprt največ en program mreženja, in sicer na področju spodbujanja mednarodnega sodelovanja in mednarodnega mladinskega dela.
1.3. Sprememba projekta zaradi koronavirusa
Če izbrani projekt zaradi omejitev, povezanih s širjenjem koronavirusa, ne bo mogel biti izveden v prijavljeni obliki, bo moral prijavitelj o tem obvestiti skrbnika/co pogodbe na MOL in uskladiti obseg ter vsebino projekta, ob upoštevanju v vlogi zastavljenih pedagoških ciljev in predvidene ciljne skupine.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Prijavitelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij.
Osnovni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki:
– so ustanovljene na podlagi enega izmed zakonov, ki opredeljujejo nepridobitnost organizacije, skladno z opredelitvijo v I. točki razpisa,
– so registrirani na območju MOL,
– zagotavljajo, da bo najmanj 90 % udeležencev pri programih in projektih med 15. in dopolnjenim 29. letom (obvezna izjava),
– so, če so bili pogodbeni partner MOL, v letih 2020 in 2021 izpolnili vse pogodbene obveznosti (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da nihče od sodelujočih pri izvedbi programa ali projekta ni evidentiran v kazenski evidenci kot pravnomočno obsojena oseba zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost (obvezna izjava),
– zagotavljajo, da bodo projekti v celoti izvedeni v letu 2022, programi pa v obdobju od 2022 do 2024 (obvezna izjava),
– se zavežejo, da bodo ob zaključku projekta/programa v posameznem koledarskem letu, pristopile k izpolnjevanju skupinskega vprašalnika iz sistema Logbook, z namenom pridobivanja podatkov o kakovostnem mladinskem delu. Oddani vprašalniki (vsaj sedmih udeleženk oziroma udeležencev aktivnosti) bodo pogoj za izplačilo sredstev sofinanciranja (obvezna izjava),
– projekt/program je lahko sofinanciran le preko enega javnega razpisa MOL istočasno.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na razpisu
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– zaprošena vrednost sofinanciranja s strani Urada za mladino MOL za leto 2022 ne sme presegati 6.000 EUR v okviru posamezne vloge in hkrati ne več kot 50 % celotne vrednosti projekta ali programa,
– posamezen prijavitelj se lahko prijavi z največ 3 vsebinsko različnimi projekti ali programi, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri prejete vloge,
– zaradi zagotavljanja pluralnosti izvajalcev bodo znotraj sklopa A v letu 2022 s strani Urada za mladino MOL podprti največ trije projekti in/ali programi istega izvajalca – vključno z večletnimi programi iz preteklih let, ki potekajo tudi v letu 2022.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:
– prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih ali Zakona o zavodih, ki ne izvajajo javne službe,
– vse organizacije, članice mreže, izvajajo mladinske aktivnosti na prijavljenem vsebinskem področju,
– v mreži mora biti najmanj pet članic, od tega več kot polovica iz nevladnega in nepridobitnega sektorja,
– članice mreže so lahko društva, zavodi, javni zavodi, fundacije in ustanove,
– prijavitelji lahko zaprosijo za sofinanciranje največ 70 % celotne vrednosti projekta ali programa, a ne za več, kot za 25.000 EUR,
– vse organizacije, članice mreže, morajo biti registrirane na območju MOL,
– prijavitelji morajo vlogi obvezno priložiti Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami z originalnimi podpisi odgovornih oseb sodelujočih organizacij in prijaviteljske organizacije v enem dokumentu (obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije).
V primeru naknadne ugotovitve neizpolnjevanja katerega koli od osnovnih ali posebnih razpisnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu, MOL odstopi od sofinanciranja in zahteva vračilo že izplačanih proračunskih sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
IV. Merila za izbor projektov in/ali programov
Vloge, ki bodo izpolnjevale vse osnovne in posebne pogoje iz II. in III. točke besedila javnega razpisa, bodo ocenjene skladno s spodaj navedenimi merili. Prijavitelji lahko pri ocenjevanju izpolnjevanja meril pridobijo skupaj največ 95 točk pri prijavi projekta, pri prijavi triletnega programa pa največ 110 točk. Ocena 0 točk pri posameznem merilu pomeni izključevalni kriterij oziroma neizpolnjevanje meril za sofinanciranje projekta oziroma programa.
Merila za izbor vlog so naslednja:
Vsebina projekta/programa:
1. Skladnost projekta/programa s predmetom javnega razpisa
0 točk
Projekt/program ni skladen s predmetom javnega razpisa.
1 točka
Projekt/program je delno skladen s predmetom javnega razpisa in delno ustreza ciljem javnega razpisa.
4–8 točk
Projekt/program je skladen s predmetom javnega razpisa in ustreza ciljem javnega razpisa.
10 točk
Projekt/program je v celoti skladen s predmetom javnega razpisa in odlično ustreza ciljem javnega razpisa.
2. Naslavljanje prednostnih področij delovanja iz besedila javnega razpisa
3 točke
Projekt/program utemeljeno naslavlja eno prednostno področje javnega razpisa.
5 točk
Projekt/program utemeljeno naslavlja obe prednostni področji javnega razpisa.
3. Opredelitev problematike mladih v MOL na katero odgovarja projekt
0 točk
Prijavitelj slabo definira problematiko mladih in/ali predlagani projekt/program ne ponuja ustreznega odgovora in/ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih programov/projektov.
1 točka
Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, vendar predlagani projekt/program ne ponuja ustreznega odgovora na problematiko ali se ne razlikuje bistveno od že delujočih projektov/programov.
4–8 točk
Prijavitelj utemeljeno definira problematiko mladih, predlagani projekt pa ponuja ustrezen odgovor na problematiko in v primerjavi z obstoječimi programi prinaša dodano vrednost.
10 točk
Prijavitelj odlično definira problematiko mladih, predlagani projekt/program pa ponuja odličen odgovor na problematiko in je v primerjavi z obstoječimi programi inovativen in prinaša visoko dodano vrednost.
4. Ustrezna usposobljenost izvajalske skupine projekta/programa (izobrazba, reference, izkušnje pri neposrednem delu z mladimi)
0 točk
Izvajalska skupina ni ustrezno usposobljena za predvideno vlogo.
1 točka
Izvajalska skupina je zadovoljivo predstavljena, ima delno ustrezne izkušnje s področja mladinskega dela, naloge posameznih članic in članov so šibko opredeljene in sestava skupine omogoča zadovoljivo realizacijo načrtovanih aktivnosti in ciljev.
4–8 točk
Izvajalska skupina je ustrezno predstavljena, ima dobre izkušnje s področja mladinskega dela, naloge posameznih članic in članov so opredeljene in sestava skupine omogoča realizacijo načrtovanih aktivnosti in ciljev.
10 točk
Izvajalska skupina je zelo dobro predstavljena, ima odlične izkušnje s področja mladinskega dela, naloge posameznih članic in članov so zelo jasno opredeljene in sestava skupine omogoča realizacijo načrtovanih aktivnosti in ciljev.
5. Zagotavljanje dostopnosti programa/projekta mladim in aktivne udeležbe mladih
0 točk
Metode za vključevanje v projekt/program niso ustrezne, aktivna udeležba mladih v projektu/programu ni predvidena in dostopnost v najširšem smislu je slabo opredeljena.
1 točka
Metode za vključevanje v projekt/program so delno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena le v nekaterih fazah projekta/programa, dostopnost je delno opredeljena in zagotovljena.
3 točke
Metode za vključevanje v projekt/program so pretežno ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v večini faz projekta/programa, dostopnost projekta/programa mladim je ustrezno opredeljena in zagotovljena.
5 točk
Metode za vključevanje v projekt/program so v celoti ustrezne, aktivna udeležba mladih je predvidena v vseh fazah projekta/programa, dostopnost projekta/programa je odlično opredeljena in zagotovljena.
6. Ustreznost metod dela in predvidenih aktivnosti projekta/programa glede na zastavljene cilje
0 točk
Metode dela ali predvidene aktivnosti ne zagotavljajo doseganja zastavljenih ciljev.
1 točka
Nekaj metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
3 točke
Večina metod dela in predvidenih aktivnosti zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev.
5 točk
Vse metode dela in predvidene aktivnosti zagotavljajo doseganje zastavljenih ciljev.
7. Ustreznost načina evalvacije projekta/programa ter spremljanja izvajanja
0 točk
Metoda evalvacije ni ustrezna, saj ne omogoča merjenja napredka, spremljanja kakovosti izvedenih aktivnosti in rezultatov ter učinkovitega spremljanja porabe sredstev.
1 točka
Metoda evalvacije je deloma ustrezna. Vloga šibko naslavlja merjenje napredka, spremljanje izvajanja načrtovanih aktivnosti, učenja pri mladih udeležencih in/ali izvajalcih projekta/programa ter spremljanje porabe sredstev.
4–8 točk
Metoda evalvacije je ustrezna. Vloga dobro naslavlja merjenje napredka, spremljanje izvajanja načrtovanih aktivnosti, učenja pri mladih udeležencih in/ali izvajalcih projekta/programa ter spremljanje porabe sredstev.
10 točk
Metoda evalvacije je zelo ustrezna. Vloga odlično naslavlja merjenje napredka, spremljanje izvajanja načrtovanih aktivnosti, učenja pri mladih udeležencih in/ali izvajalcih projekta/programa ter spremljanje porabe sredstev.
8. Intenzivnost in smiselnost vključevanja prostovoljcev
0 točk
Sodelovanje prostovoljcev v aktivnostih ni predvideno.
1 točka
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, vendar njihov prispevek k izvedbi projekta/programa in obseg vključenosti ni jasno predstavljen. Projekt/program je šibko skladen z glavnimi načeli prostovoljstva, prostovoljci ne predstavljajo pomembnega dela projekta/programa.
3 točke
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno, njihov prispevek k izvedbi projekta/programa in obseg vključenosti je zadovoljivo predstavljen. Projekt/program je skladen z glavnimi načeli prostovoljstva, prostovoljci pa predstavljajo pomemben del projekta/programa.
5 točk
Sodelovanje prostovoljcev je predvideno in njihov prispevek k izvedbi projekta/programa in obseg vključenosti je zelo dobro predstavljen. Projekt/program jasno vključuje glavna načela prostovoljstva, prostovoljci predstavljajo ključni del projekta/programa.
9. Vpliv projekta/programa na lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami
0 točk
Projekt/program nima vpliva na lokalno skupnost in se ne povezuje z nobeno sorodno organizacijo.
1 točka
Projekt/program je pretežno namenjen članom organizacije in se slabo povezuje z lokalno skupnostjo ter s sorodnimi organizacijami.
4–8 točk
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo ustrezno vključevanje v lokalno okolje in povezovanje s sorodnimi organizacijami.
10 točk
Projekt/program predvideva aktivnosti, ki omogočajo odlično vključevanje v lokalno okolje in odlično povezovanje s sorodnimi organizacijami.
Finančna konstrukcija:
10. Preglednost in realnost finančnega načrta (predvideni prihodki oziroma viri financiranja in predvideni odhodki programa so jasni in konkretni)
0 točk
Program nima jasno razdelanega in realno uresničljivega finančnega načrta. 
1 točka
Program ima le delno jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
5 točk
Program ima po večini jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt. 
10 točk
Program ima v celoti jasno razdelan in realno uresničljiv finančni načrt.
11. Usklajenost vsebinskega in finančnega dela projekta/programa
0 točk
Načrtovana poraba ni vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, le manjši delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
3 točke
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, večji delež posameznih postavk odhodkov odraža dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
5 točk
Načrtovana poraba je vsebinsko smiselno povezana in usklajena s predstavljenim projektom/programom, vse posamezne postavke odhodkov odražajo dejanske stroške predvidenih aktivnosti.
12. Finančna dostopnost aktivnosti za udeležence projekta/programa
0 točk
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa presega 8 EUR na aktivnost.
1 točka
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev znaša od 2 do 8 EUR na aktivnost in je utemeljen.
3 točke
Aktivnosti niso brezplačne, prispevek udeležencev pa je simboličen (ne presega 2 EUR na aktivnost) in utemeljen.
5 točk
Vse aktivnosti so brezplačne za vse udeležence. 
13. Kolikor je prijavitelj izvajal projekt ali program, podprt s strani MOL, s področja mladinskega sektorja v letu 2021, je v skladu s pogodbo o sofinanciranju, Ljubljanski mreži info točk za mlade, v roku posredoval informacije o vseh podprtih projektih in programih.
5 točk
Da 
Dodatni merili za sofinanciranje triletnih programov (lokalne mladinske aktivnosti)
14. Dostopnost programa
0 točk
Iz predloga programa ne izhaja jasna opredelitev redne dostopnosti vsebin mladim, ni jasno opredeljeno, katero ciljno skupino mladih predlog programa nagovarja.
4–8 točk
Programske aktivnosti so na voljo mladim redno, vsaj 8-krat na mesec, in ustrezno nagovarjajo ciljno skupino mladih.
10 točk
Programske aktivnosti so na voljo mladim vsakodnevno, vsaj 5-krat na teden, in odlično nagovarjajo ciljno skupino mladih.
15. Vizija triletnega programa
0 točk
Program ne predvideva nadgradnje v letih 2023 in 2024.
3 točke
Program utemeljeno predvideva nadgradnjo na kvalitativni ali kvantitativni ravni.
5 točk
Program utemeljeno predvideva nadgradnjo tako na kvalitativni kot na kvantitativni ravni.
Uporaba meril:
1. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (enoletni projekti)
Sklop B: Mreženje mladinskih nepridobitnih organizacij v MOL
Sofinancirani so lahko le projekti, ki bodo pridobili najmanj 66 točk v okviru meril in tisti, ki bodo glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu razpisu, uvrščeni dovolj visoko.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek sofinanciranja 
od višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino
66–78
50
79–88
80
89–95
100
V okviru sklopa B bo izbran največ 1 projekt.
2. Sklop A: Lokalne mladinske aktivnosti (triletni programi)
Pogoja za sofinanciranje triletnega programa v letih od 2022 do 2024 sta:
1. pridobitev najmanj 74 točk v okviru skupnih meril ter;
2. pridobitev najmanj 10 točk v okviru dodatnih meril, ki zadevata triletne programe.
Če bo področna strokovna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da vloga, prijavljena za večletno obdobje v sklopu A (lokalne mladinske aktivnosti) ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2022 do 2024, jo bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt, ki kandidira za sofinanciranje v letu 2022.
Višina sofinanciranja bo odvisna od prejetih točk in se bo določala predvidoma po naslednjem ključu:
Št. zbranih točk
Predviden odstotek sofinanciranja od višine sredstev, ki jih prijavitelj pričakuje s strani Urada za mladino
84–90
50
91–99
80
100–110
100
V. Okvirna višina sredstev
Skupna okvirna višina sredstev, ki je namenjena realizaciji projektov in/ali programov na tem javnem razpisu, za leto 2022, znaša 280.000 EUR. Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2023 in 2024 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa za posamezno leto, od višine razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za financiranje posameznih razpisnih področij v letih 2023 in 2024, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega programa v preteklem letu in od ocene programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna MOL za leto 2022.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva za leto 2022 morajo biti porabljena v letu 2022 tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim prijaviteljem sklenila večletno pogodbo za obdobje od 2022 do 2024. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2022 za vsako nadaljnje leto sklenila dodatek k pogodbi.
VII. Upravičeni stroški
Stroški sofinanciranih projektov/programov so upravičeni, če:
– so s projektom/programom neposredno povezani, so nujno potrebni za njegovo uspešno izvajanje in so v skladu s cilji projekta/programa,
– so opredeljeni v prijavi prijavitelja,
– dejansko nastanejo in izvajalec hrani dokazila o plačilu,
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja, z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– nastanejo in so plačani v obdobju porabe sredstev,
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah,
– so izkazani v skladu z veljavnimi predpisi,
– morajo biti prepoznavni in preverljivi,
– niso in ne bodo financirani s strani drugih sofinancerjev projekta ali programa.
V zvezi z izvajanjem projektov/programov so upravičeni naslednji stroški:
– stroški dela oseb, ki izvajajo projekt/program;
– drugi stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta/programa.
Neupravičeni so naslednji stroški:
– investicijski stroški (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.),
– stroški investicijskega vzdrževanja (npr. obnova prostorov, popravila itd.),
– stroški amortizacije nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja,
– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis in
– stroški pogostitev ob projektnih/programskih aktivnostih, ki presegajo 5 % vrednosti zaprošenih sredstev projekta/programa.
VIII. Obvezne priloge
Sklop A:
– Reference vodje projekta/programa iz katerih izhaja ustrezna usposobljenost za vodenje projekta/programa.
Sklop B:
– Reference vodje projekta/programa iz katerih izhaja ustrezna usposobljenost za vodenje projekta/programa,
– Sporazum o sodelovanju z drugimi organizacijami z originalnimi podpisi odgovornih oseb sodelujočih organizacij.
IX. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Prijavitelj mora vlogo za kandidiranje na javnem razpisu vnesti v spletno aplikacijo, ki je objavljena na naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si, povezava do nje je tudi na spletni strani MOL (www.Ljubljana.si).
Če se prijavlja za več projektov oziroma programov, mora za vsakega posebej vnesti vlogo v spletno aplikacijo.
Po končanem izpolnjevanju elektronske vloge projekta oziroma programa, mora prijavitelj prijavni obrazec iz aplikacije za vsako vlogo posebej zaključiti, natisniti ter ga lastnoročno podpisati in žigosati za vsako vlogo posebej. Natisnjenemu obrazcu mora priložiti vse zahtevane priloge.
Prijavitelj mora izpolnjen prijavni obrazec, ki ga natisne iz spletne aplikacije, z vsemi zahtevanimi prilogami, poslati s priporočeno pošto na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 2. 12. 2021. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne oddane s priporočeno pošto do 24. ure.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave ni mogoče oddati na predpisan način, lahko prijavitelj svoje vloge v celoti izpolni v dokumentu, ki bo objavljen na spletnih straneh MOL in jih MOL pošlje s priporočeno pošiljko, tako kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Samo v tem primeru bodo na tak način oddane vloge pravilne in pravočasne in jih bo MOL upoštevala. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga, da je formalno popolna, izpolnjevati naslednje pogoje:
– izpolnjen prijavni obrazec, ki je predpisan za javni razpis s področja mladinskega sektorja,
– priložena obvezna dokazila in druge priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo »Ne odpiraj – vloga« in navedbo razpisnega področja na prednji strani ovojnice. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja.
V primeru, da prijavitelj pošilja več vlog, mora biti vsaka vloga poslana v posebni kuverti z ustreznimi oznakami:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mreženje mladinskih organizacij«
Vloge, ki ne bodo pravilno opremljene, ne bodo elektronsko oddane, natisnjene in poslane po pošti s priporočeno pošiljko v predpisanem roku in na predpisan način, bodo zavržene.
X. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne komisije in ne bo javno, se bo pričelo 6. 12. 2021. Če se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
XI. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov strokovne komisije bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbi zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v IX. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil, ki jih zahteva besedilo razpisa za posamezno razpisno področje ter ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa za posamezno razpisno področje,
– ki ne bodo dosegle minimalnega števila točk, potrebnih za sofinanciranje in ki ne bodo, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, namenjena javnemu razpisu, uvrščene dovolj visoko,
– ki jih bo komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne,
– ki v točki prijavnega obrazca, na podlagi katere se ocenjuje izpolnjevanje posameznega merila, ne bodo izpolnjene,
– ki bodo v procesu ocenjevanja pri kateremkoli od izključujočih meril prejele 0 točk.
MOL bo vse prijavitelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku do 90 dni od dne izteka roka za predložitev vlog.
XII. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
XIII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan od 9. do 12. ure ali po e-pošti.
– tel. 01/306-48-38, 01/306-48-92,
– e-pošta: mladina@Ljubljana.si.
Informativni dan za vse zainteresirane glede kandidiranja na razpisu bo potekal 10. 11. 2021, ob 11. uri, v Veliki sejni dvorani v Mestni hiši, Mestni trg 1, Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana 

AAA Zlata odličnost