Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3316. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 9767.

  
Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – skl. US, 28/01 – odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – skl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 72/05, 21/06 – odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), 245. in 247. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) ter 7. in 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 14. redni seji dne 6. 10. 2021 sprejel naslednji
S K L E P 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na nepremičninah:
Katastrska občina
Parcelne številke
1848 Štanga
1804/2, 1780/29, 1780/27, 1780/8, 1780/10
Pri parc. št. 1780/29 in parc. št. 1780/27, obe k.o. Štanga je v zemljiški knjigi vknjižena zaznamba javnega dobra. Nepremičnine parc. št. 1804/2, parc. št. 1780/8 in parc. št. 1780/10, vse k.o. Štanga pa so v zemljiški knjigi vpisane kot javno dobro.
II 
Nepremičnine parc. št. 1804/2, parc. št. 1780/8 in parc. št. 1780/10, vse k.o. Štanga postanejo last Občine Šmartno pri Litiji, Tomazinova ulica 2, 1275 Šmartno pri Litiji, matična številka: 1779737000, do 1/1. Pri nepremičninah parc. št. 1780/29 in parc. št. 1780/27, obe k.o. Štanga pa se izbriše zaznamba javnega dobra.
III 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-25/2011-25, 466-39/2013-48
Šmartno pri Litiji, dne 7. oktobra 2021
Župan 
Občine Šmartno pri Litiji 
Rajko Meserko 

AAA Zlata odličnost