Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

Št. 430-0035/2021 Ob-3145/21, Stran 2342
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16), Odloka o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2021 (Uradni list RS, št. 153/21) in Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15), objavlja Občina Zagorje ob Savi
javni razpis 
za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje investicij v stabilizacijo temeljnih tal cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi v letu 2021
l. Naziv in sedež nosilca javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje investicij v stabilizacijo temeljnih tal cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi.
Na območju Občine Zagorje ob Savi je trenutno razmeroma obsežen fond stavb, ki sodijo v okvir kulturne dediščine. Večinoma gre za zgodovinske objekte – tako posvetne, kot sakralne narave. Njihova obnova je strokovno zahtevna. Zaradi starosti, dotrajanosti in poškodb nosilne konstrukcije se na teh stavbah pogosto zahteva izvedba statične sanacije, ki zajema tudi konsolidacijo temeljnih tal. Naravne nesreče, kot so poplave, vdor vode ipd., dotrajanost in poškodbe nosilne konstrukcije stavb še pospešijo oziroma so pogosto njihov glavni vzrok. Namen razpisa je tako sofinanciranje investicij v stabilizacijo temeljnih tal cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi, in sicer kot odprava škode, ki je posledica naravnih nesreč.
III. Upravičenci: na razpis se lahko prijavijo lastniki nepremičnine oziroma nepremičnin na območju Občine Zagorje ob Savi, na katerih se je v letu 2021 in pred objavo javnega razpisa izvedla investicija v stabilizacijo temeljnih tal cerkva, kot odprava škode, ki je posledica naravnih nesreč in razpolagajo s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje oziroma s projektno dokumentacijo izvedenih del, ki mora biti priložena k prijavi na razpis.
IV. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– prijavitelj je lastnik nepremičnine oziroma nepremičnin na območju Občine Zagorje ob Savi, na katerih se je izvedla investicija v stabilizacijo temeljnih tal cerkva,
– investicija je bila izvedena v letu 2021 in je bila zaključena pred objavo javnega razpisa v Uradnem listu RS,
– prijavitelj razpolaga s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje ali s projektno dokumentacijo izvedenih del, ki mora biti priložena k prijavi na razpis (PZI ali PID),
– gre za odpravo škode, ki je posledica naravnih nesreč,
– prijavitelj mora imeti zagotovljena lastna sredstva v višini najmanj 30 % vrednosti investicije,
– dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja ter skladna s kulturno varstvenimi pogoji zavoda za varstvo kulturne dediščine.
V. Okvirna višina razpisanih sredstev
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki PP 99620 – Sanacija plazov in objektov.
Višina razpisanih sredstev, namenjenih za investicijo v stabilizacijo temeljnih tal cerkva na območju Občine Zagorje ob Savi:
– v letu 2021: 50.000,00 EUR.
VI. Merila in kriteriji za sofinanciranje
Občina Zagorje ob Savi bo sofinancirala investicijo v stabilizacijo temeljnih tal cerkva tistih prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali vse v tem razpisu določene pogoje.
Sredstva za sofinanciranje se bodo delila po vrstnem redu prispetja popolne vloge do porabe sredstev. V primeru, če se vloga mora dopolniti, se šteje datum oddaje ustrezne dopolnitve za datum oddaje popolne vloge.
VII. Rok za oddajo vlog: vloga se lahko odda kadarkoli od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do 15. novembra 2021. Prispele vloge po tem roku bodo zavržene.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije v zvezi z javnim razpisom
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Zagorje ob Savi http://www.zagorje.si/ ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na Občini Zagorje ob Savi – Sprejemna pisarna, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po elektronski pošti.
IX. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti oddana na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – Sofinanciranje investicij v stabilizacijo temeljnih tal cerkva« ter naziv in naslov predlagatelja.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena osebno v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija. V tem primeru bodo predlagatelji pozvani, da vlogo dopolnijo v roku 8 dni od prejema poziva k dopolnitvi vloge.
X. Postopek dodelitve sredstev ter način sofinanciranja
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje investicije v stabilizacijo temeljnih tal cerkva (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan Občine Zagorje ob Savi.
Komisija, ki jo bo imenoval župan, bo pregledala vloge, prispele na razpis. Na odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost, pravilnost in popolnost vlog ter ugotovi, ali vloge izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno.
Z izbranimi prijavitelji bo sklenjena pogodba o sofinanciranju investicije v stabilizacijo temeljnih tal cerkva v Občini Zagorje ob Savi, na podlagi katere bodo izplačana sredstva.
Občina lahko javni razpis po svoji prosti presoji brez kakršnihkoli posledic razveljavi ali razdeli le določen del razpoložljivih sredstev iz proračuna občine.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: za morebitna dodatna pojasnila v zvezi z razpisom se lahko obrnete na Iva Vrtačnika na tel. 03/56-55-703 ali po e-pošti: ivo.vrtacnik@zagorje.si ali na Mateja Drobeža na tel. 03/56-55-736 ali po e-pošti: matej.drobez@zagorje.si.
Občina Zagorje ob Savi 

AAA Zlata odličnost