Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

Ob-3183/21, Stran 2254
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo), na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2020–2022 (Uradni list RS, št. 78/19, 85/20, 110/20, 54/21 in 97/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba), objavlja
javni razpis 
za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je vzpostavitev 5 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.
Razpisana sredstva:
Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022, znaša do 50.120 eurov.
Sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva: 
– PP 140032 – Program ukrepov v čebelarstvu EU, v višini do 25.060 eurov,
– PP 140033 – Program ukrepov v čebelarstvu SLO, v višini do 25.060 eurov.
Delež prispevka Evropske unije v celotnih javnih izdatkih znaša 50 % upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vlaganja vlog 
in zaključek javnega razpisa: 
Rok za oddajo vlog na Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) začne teči z naslednjim dnem po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in traja do vključno 30. 11. 2021, do 23.59.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Upravičeni stroški za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali po izdaji odločbe o odobritvi sredstev do vključno 31. 7. 2022.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Agencija),
tel. 01/580-77-92, e-mail: aktrp@gov.si
2. Namen podpore: namen podpore je določen v 14.a členu Uredbe.
3. Upravičenec: upravičenec je določen v drugem odstavku 8. člena Uredbe.
4. Pogoji za pridobitev podpore
4.1 Vlagatelj mora skladno s 14.b členom ob oddaji vloge na javni razpis izpolnjevati naslednje pogoje:
– izvaja dejavnost usposabljanja ali izobraževanja na področju čebelarstva;
– nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 eurov;
– ni v postopku zaradi insolventnosti ali postopku prisilnega prenehanja, kot jih določa zakon, ki ureja finančno poslovanje;
– ima odprt transakcijski račun za nakazilo dodeljenih sredstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
– izdela poslovni načrt in seznam stroškov naložbe.
4.2 Učni čebelnjak mora biti skladen z merili za enostavne objekte, ki so predpisani z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18).
4.3 Postavitev učnega čebelnjaka mora biti skladna s prostorskim izvedbenim aktom občine.
4.4 Vlagatelj mora kot dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz 14.b člena Uredbe k vlogi priložiti:
– dokazilo o izvajanju dejavnosti usposabljanja ali izobraževanja na področju čebelarstva, kot je npr. statut in veljavna pogodba o izvajanju usposabljanja ali izobraževanja, terminski plan usposabljanj ali izobraževanj, gradivo usposabljanj ali izobraževanj,
– izjavo vlagatelja (Priloga 2 razpisne dokumentacije),
– poslovni načrt (ki mora vsebovati podatke o vlagatelju, opis in cilje naložbe, navedbo lokacije naložbe (katastrska občina, št. parcele, koordinate X,Y, GERK), datum začetka in končanja naložbe, terminski načrt izvedbe naložbe, predvideni način upravljanja naložbe) in seznam stroškov naložbe (Priloga 3 razpisne dokumentacije),
– izjavo lokalne skupnosti (Priloga 4 razpisne dokumentacije),
– soglasje lastnika zemljišča, da soglaša z namenom postavitve učnega čebelnjaka do 31. 12. 2027, z navedbo točne lokacije na katerem bo postavljen učni čebelnjak (Priloga 5 razpisne dokumentacije).
4.5 Vlagatelj lahko v programskem letu 2022 odda le eno vlogo za pridobitev podpore.
5. Upravičeni stroški in finančne določbe
5.1 Upravičeni stroški za postavitev enega učnega čebelnjaka so določeni v 14.c členu Uredbe. Vsak učni čebelnjak mora sestavljati vsa osnovna oprema, ki je navedena v drugem odstavku 14.c člena Uredbe.
5.2 Upravičeni stroški, za izplačilo dodeljenih sredstev iz tega javnega razpisa so stroški, ki so nastali po izdaji odločbe o odobritvi sredstev do vključno 31. 7. 2022.
5.3 Finančne določbe so opredeljene v tretjem in četrtem odstavku 14.c člena Uredbe.
5.4 Višina pavšalnega zneska enega učnega čebelnjaka je določena s Sklepom o višini pavšalnega zneska izdelave in postavitve novega lesenega tipiziranega učnega čebelnjaka za programsko obdobje 2020–2022 (Uradni list RS, št. 74/21).
5.5 DDV ni upravičen strošek.
6. Merila za ocenjevanje vlog
Merila za ocenjevanje vlog so določena v skladu s 14.č členom Uredbe in so podrobneje opredeljena v tem javnem razpisu:
Merila 
Maksimalno. št. točk
1. REGIONALNA RAZPOREDITEV IN ŠTEVILO UČNIH ČEBELNJAKOV
1a. Regionalna razporeditev učnih čebelnjakov
60
1b. Število učnih čebelnjakov
200
2. IZKUŠNJE NA PODROČJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ČEBELARJEV
Izkušnje na področju usposabljanja in izobraževanja čebelarjev
60
3. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE NALOŽBE
Terminski načrt izvedbe naložbe
60
SKUPAJ
380
VSTOPNI PRAG TOČK
180
Točkovnik:
1. REGIONALNA RAZPOREDITEV IN ŠTEVILO UČNIH ČEBELNJAKOV (maksimalno število točk 260)
1a. Regionalna razporeditev učnih čebelnjakov
20 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v eni do vključno dveh različnih regijah
40 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v treh do vključno štirih različnih regijah
60 – učni čebelnjaki bodo postavljeni v petih različnih regijah
60
1b. Število učnih čebelnjakov
100 – postavljenih bo od 1 do vključno 2 učna čebelnjaka
150 – postavljenih bo od 3 do vključno 4 učni čebelnjaki
200 – postavljenih bo pet učnih čebelnjakov
200
2. IZKUŠNJE NA PODROČJU USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA ČEBELARJEV (maksimalno
število točk 60)
30 – izvajanje usposabljanja čebelarjev
60 – izvajanje izobraževanja čebelarjev
60
3. TERMINSKI NAČRT IZVEDBE NALOŽBE (maksimalno število točk 60)
30 – načrtovana postavitev učnih čebelnjakov do 31. 7. 2022
60 – načrtovana postavitev učnih čebelnjakov do 31. 4. 2022
60
7. Rok in način prijave
7.1 Vlogo je treba poslati na obrazcu Priloge 1 razpisne dokumentacije s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), in sicer od naslednjega dne po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 30. 11. 2021.
7.2 Vlogi mora biti priložena tudi podpisana Priloga 2 (Izjava vlagatelja), Priloga 3 (Poslovni načrt in seznam stroškov naložbe), Priloga 4 (Izjava lokalne skupnosti) in Priloga 5 (Soglasje lastnika zemljišča) razpisne dokumentacije.
7.3 Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija se objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si.
7.4 Vloge, ki niso poslane s priporočeno pošto ali vložene v vložišče Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oziroma vložišča), se zavržejo.
7.5 Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:
Vzpostavitev učnih čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu – programsko leto 2022
8. Obravnava vlog in postopek odobritve
8.1 Obravnava vlog in postopek odobritve poteka v skladu s 30. in 31. členom Uredbe ter 50., 51. in 52. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21; v nadaljnjem besedilu ZKme-1).
8.2 Če imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se vloge na javni razpis odobrijo vlagatelju, ki načrtuje postavitev več učnih čebelnjakov. V primeru, da imata dve ali več vlog na javni razpis enako število točk in enako število načrtovanih učnih čebelnjakov, se vloge na javni razpis odobrijo vlagatelju, ki načrtuje postavitev več učnih čebelnjakov v različnih regijah.
9. Odločba o pravici do sredstev: odločba o pravici do sredstev bo izdana v skladu s 53. členom ZKme-1.
10. Oddaja zahtevkov in izplačilo sredstev
10.1 Oddaja zahtevkov in izplačilo sredstev se izvede v skladu s 56. členom Zkme-1.
10.2 Zahtevek za izplačilo sredstev se lahko vloži po končani izvedbi naložbe in najkasneje do 31. 7. 2022 na Prilogi 6 (Zahtevek za izplačilo sredstev) skupaj s:
– Prilogo 7 razpisne dokumentacije (Seznam predloženih računov),
– Prilogo 8 razpisne dokumentacije (Seznam vzpostavljenih čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu),
– dokazili o nakupu opreme iz drugega odstavka 14.c člena Uredbe (original ali overjene kopije računov) in dokazila o plačilu računov nakupljene opreme. Računi in dokazila o plačilu računa se morajo glasiti na upravičenca. Originalni računi in dokazila o plačilu računov oziroma overjene kopije se vlagatelju ne vračajo. Na računih morajo biti vsi podatki iz katerih bo razvidno, da gre za nakup točno določene opreme iz drugega odstavka 14.c člena Uredbe. Računi morajo vsebovati specifikacijo opreme,
– pri postavitvi učnega(ih) čebelnjaka(ov) na območjih varovanj in omejitev po posebnih predpisih predpisana soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, ki so pridobljena pred postavitvijo učnega čebelnjaka.
10.3 Naložba mora biti dokončana in plačana pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.
11. Obveznosti upravičenca: obveznosti upravičenca so določene v 32. členu Uredbe.
12. Objava podatkov: objava podatkov glede seznama upravičencev do sredstev je določena v 33. členu Uredbe.
13. Nadzor in spremljanje ukrepov
13.1 Nadzor in spremljanje ukrepa je določeno v 34. členu Uredbe.
13.2 Prejemnik sredstev mora Agenciji, Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogoči kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev.
14. Neizpolnjevanje obveznosti: neizpolnjevanje obveznosti in sankcije za neizpolnitev oziroma kršitev obveznosti so določene v 35. členu Uredbe.
15. Višja sila in izjemne okoliščine: o višji sili in izjemnih okoliščinah mora upravičenec oziroma pooblaščena oseba obvestiti Agencijo v skladu s 7. členom Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost