Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija, stran 9756.

  
Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) ter 16. in 95. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 19. redni seji dne 4. 10. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Litija 
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06 in 4/18) se v 3. členu doda nova, 7. točka, ki se glasi:
»7. organiziranje in izvajanje spodbujanja razvoja turizma.«.
2. člen 
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Litija (Uradni list RS, št. 78/06 in 4/18) se 6. člen spremeni tako, da se glasi:
»Z namenom smotrnosti in ekonomičnosti izvajanja gospodarske javne službe se lahko izbira koncesionarja opravi tudi brez javnega razpisa, v skladu z določbami zakona, ki določa način in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb, ter drugimi veljavnimi področnimi predpisi.«.
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2017
Litija, dne 4. oktobra 2021
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost