Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

Ob-3169/21, Stran 2206
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: MKGP), Dunajska 22, 1000 Ljubljana, na podlagi 51. člena Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 68/17, 71/18, 36/19, 108/20 in 163/21; v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči št. M001-2399253-2017/III z dne 8. maja 2018 za shemo de minimis pomoči »Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja« Ministrstva za finance, Sektorja za spremljanje državnih pomoči, objavlja
4. javni razpis
za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP
1. Osnovni podatki o javnem razpisu
Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (v nadaljnjem besedilu: projekti EIP).
Razpisana sredstva:
Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 1.750.000,00 eurov.
Sredstva se zagotavljajo iz proračunske postavke PP V233012 Program razvoja podeželja 14-20 EURI.
Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.
Javna podpora znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov.
Vrsta javnega razpisa:
Zaprti 
Začetek vnosa vloge 
na javni razpis in zaprtje javnega razpisa: 
Vložitev vloge na javni razpis poteka od 15. novembra 2021 do vključno 12. januarja 2022, do 14. ure.
Obdobje upravičenosti stroškov:
Za upravičene stroške se v skladu s 57. členom Uredbe štejejo stroški, ki so nastali po datumu izdaje odločbe o pravici do sredstev in do zaključka projekta.
Cilj podukrepa:
Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.
Informacije o javnem razpisu:
INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 
(v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP), Dunajska 160, 1000 Ljubljana, tel. 01/580-77-92,
e-pošta: aktrp@gov.si,
INFO točke Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (Priloga 32 razpisne dokumentacije).
2. Namen podpore in cilji podukrepa: namen podpore in cilji podukrepa so določeni v 5. členu Uredbe.
3. Upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis: upravičenec do podpore in prejemnik pomoči de minimis sta določena v 9. in 49.a členu Uredbe.
4. Projekt EIP
1. Projekt EIP je določen v tretjem in šestem odstavku 6. člena Uredbe in je skladno z 12. členom Uredbe obvezna priloga k vlogi na javni razpis.
2. V skladu s poglavjem A) priloge 2 Uredbe in sedmim odstavkom 6. člena Uredbe so tematike projektov EIP naslednje:
a) Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk;
b) Visokostorilna trajnostna pridelava vrtnin;
c) Trajnostna pridelava grozdja za vino in svežo uporabo:
– Trajnostna pridelava grozdja za vino,
– Trajnostna pridelava namiznega grozdja ali
– Trajnostna pridelava za vino in svežo uporabo;
č) Učinkovita prireja mleka z izboljšanjem prehrane krav molznic;
d) Uvedba genomske selekcije z domačim obračunom genomskih plemenskih vrednosti;
e) Nov proizvodno-ekonomski model slovenske prašičereje;
f) Razvoj tehnologij pridelave in predelave z beljakovinami bogatih rastlin;
g) Reja govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti:
– Reja različnih pasem govedi za meso in izdelke vrhunske kakovosti,
– Reja različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti ali
– Reja različnih pasem govedi in drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti;
h) Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov:
– Podaljšanje svežine proizvodov,
– Podaljšanje obstojnosti živil ali
– Podaljšanje obstojnosti živil in svežine proizvodov;
i) Razvoj in širitev digitalizacije na kmetijskem gospodarstvu in organizaciji pridelave;
j) Tehnološke rešitve za preprečevanja karantenske bolezni hude viroidne zakrnelosti hmelja;
k) Modeli lokalne oskrbe;
l) Analitični sistemi v podporo svetovanju na kmetijah.
3. V skladu s četrtim odstavkom 6. člena, 12. členom in drugim odstavkom 52. člena Uredbe se projekt EIP predloži v elektronski obliki, in sicer:
– v excel obliki na obrazcu iz 1. točke Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa in
– na obrazcu iz Priloge 1 tega javnega razpisa, razen vsebine iz 1. točke.
4. Projekt EIP se ne sme nanašati izključno na gozdarstvo.
5. MKGP posreduje podatke o projektu EIP Evropski komisiji v skladu s petim odstavkom 6. člena Uredbe.
5. Partnerstvo
1. Partnerstvo za namen izvedbe projekta EIP je določeno v 8. in 49. členu Uredbe.
2. Šteje se, da je pravna oseba iz prve ali druge alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva, če ima registrirano dejavnost SKD 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti.
3. Pravna oseba iz prve ali druge alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe mora opravljati dejavnost svetovanja v skladu z drugim odstavkom 8. člena Uredbe. Kot svetovanje se ne šteje priprava vloge na javni razpis, priprava zahtevka za izplačilo sredstev ali priprava poslovnega načrta za uveljavljanje podpore iz ukrepov Programa razvoja podeželja ter vnos zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvajanje ukrepov kmetijske politike. Seznam opravljenih svetovanj mora imeti v skladu z drugim in tretjim odstavkom 8. člena Uredbe naslednje sestavine:
a) datum opravljenega svetovanja,
b) podatke o svetovalcu, ki je opravil svetovanje,
c) podatke o osebi, kateri je bilo opravljeno svetovanje,
č) področje svetovanja in
d) kratek opis vsebine opravljenega svetovanja.
4. Šteje se, da se opravljeno svetovanje iz drugega odstavka 8. člena Uredbe nanaša na področje:
a) kmetijstva, če se nanaša na:
– pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo,
– predelovanje kmetijskih proizvodov,
– storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo, razen veterinarskih storitev ali
– dejavnosti, ki so v predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, navedene pod »01.1 Pridelovanje netrajnih rastlin«, »01.2 Gojenje trajnih nasadov«, »01.3 Razmnoževanje rastlin«, »01.4 Živinoreja«, »01.5 Mešano kmetijstvo«, »01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo in priprava pridelkov«;
b) živilstva, če se nanaša na predelovanje kmetijskih proizvodov v kmetijske ali v nekmetijske proizvode, ki so namenjeni prehrani ljudi.
6. Vodilni partner in njegove obveznosti: vodilni partner in njegove obveznosti so določene v 5. točki tretjega odstavka 15. člena, četrtem odstavku 15. člena, prvem in tretjem odstavku 50. člena in prvem in drugem odstavku 65. člena Uredbe.
7. Pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Vlogo na javni razpis v skladu s prvim odstavkom 52. člena Uredbe sestavlja prijavni obrazec s prilogami od 1 do 21, ki so določene v razpisni dokumentaciji.
2. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 13. poglavju tega javnega razpisa.
3. Posebni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v prvem odstavku 11. člena Uredbe. Vlogi na javni razpis se za člana partnerstva, ki je pravna oseba iz prve ali druge alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, priloži Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj«.
4. Projekt iz tretjega odstavka 6. člena Uredbe sta Prilogi 19 in 20, ki sta obvezni prilogi k vlogi na javni razpis in brez katerih se v skladu z 12. členom Uredbe vloga zavrže brez pozivanja k dopolnitvi.
8. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
1. Merila za ocenjevanje vlog na javni razpis so določena v 14. členu Uredbe in dokumentu »Merila za izbor operacij v okviru PRP 2014–2020«, ki je dostopen na spletni strani programa razvoja podeželja (https://skp.si/prp-2014-2020-2022/merila-za-izbor-operacij-v-okviru-prp-za-obdobje-2014-2020-1-sprememba) in so podrobneje opredeljena v tem poglavju. Glede izpolnjevanja meril iz tega poglavja se vlogi na javni razpis priloži Priloga 21 »Merila za ocenjevanje vlog – projekti EIP«.
2. Pri ocenjevanju vlog, na podlagi meril za ocenjevanje vlog, se upošteva stanje ob oddaji elektronsko oddane vloge. Če posamezno merilo ni izbrano ali se ne predloži dokazil, določenih z Uredbo in javnim razpisom, se vloga na podlagi tega merila oceni z 0 točkami, brez pozivanja na dopolnitev.
3. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Uredbe se med vlogami, ki v okviru merila iz 2. točke drugega odstavka 14. člena Uredbe dosežejo najmanj 60 odstotkov točk ter dosežejo vstopni prag 50 odstotkov vseh možnih točk, izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk po merilih za ocenjevanje vlog, do porabe razpisanih sredstev.
Podrobnejša merila in točkovnik za ocenjevanje vlog na javni razpis za projekte EIP
Merila za projekte EIP
Št. točk
1.
KAKOVOST PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
20
1.1.
SESTAVA PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
15
Število članov partnerstva – maksimalno število točk:
3
Partnerstvo vključuje:
– osem ali več članov, med katerimi je najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe,
3
– pet do vključno sedem članov, med katerimi so najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe.
1
Heterogenost sestave partnerstva (vključenost različnih vrst subjektov) – maksimalno število točk:
8
Partnerstvo vključuje:
a) najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, in od katerih:
4
– je najmanj eden prejel podporo iz naslova podukrepa M6.1 iz PRP 2014-2020 ali ukrepa 112
iz Programa razvoja podeželja 2007–2013 (podpora za mlade kmete),
– sta najmanj dva organizirana kot kmetija,
– najmanj eden ni organiziran kot kmetija in
– imata najmanj dva v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno iz RKG.
b) najmanj dva člana, ki izpolnjujeta pogoj iz prve ali druge alineje 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe.
1
Vlogi na javni razpis se za vsakega člana partnerstva iz prejšnje podtočke priloži Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj«.
c) najmanj enega člana, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva ali živilstva v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
1
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 9 »Izjava o opravljanju dejavnosti izobraževanja«.
č) najmanj enega člana, ki opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda.
1
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 8 »Seznam opravljenih svetovanj« in akt o ustanovitvi,
iz katerega je razvidno, da pravna oseba deluje na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda.
d) najmanj enega člana, ki ni:
1
– kmetijsko gospodarstvo,
– pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva, živilstva ali varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda 
ali opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda,
– vpisan v evidenco o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti v skladu s predpisom, ki ureja vsebino in način vodenja evidence o izvajalcih raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo
in financiranje vzgoje in izobraževanja, zakonom, ki ureja višje strokovno izobraževanje, oziroma zakonom, ki ureja visoko šolstvo, na področju kmetijstva, živilstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda ali opravlja dejavnost svetovanja na področju varstva okolja, ohranjanja narave 
ali varstva voda in
– fizična oseba, ki je vpisana v register zasebnih raziskovalcev v skladu s predpisom, ki ureja register zasebnih raziskovalcev.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 12 »izjava o področju delovanja«.
Točke pri heterogenosti sestave partnerstva se seštevajo.
Ustreznost sestave partnerstva glede na vsebino projekta – maksimalno število točk:
4
Reference najmanj dveh članov partnerstva, ki so povezane z vsebino projekta EIP glede
na področje tematike projekta EIP.
4
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 13 »Reference članov partnerstva s področja tematike
projekta EIP«.
Merilo Sestava partnerstva postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s 3. točko prvega odstavka 15. člena Uredbe.
1.2.
REFERENCE ČLANOV PARTNERSTVA – maksimalno število točk:
5
Reference člana partnerstva z vodenjem projektov ali sodelovanjem (kot projektni partner) v najmanj enem projektu, ki:
– je bil (so)financiran iz sredstev Evropske unije ali Republike Slovenije,
5
– je zaključen v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge na ta javni razpis in se nanaša na področje:
3
a) kmetijstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na kmetijstvo ali
b) kmetijstva ali živilstva, če se področje tematike projekta EIP nanaša na živilstvo.
Reference z vodenjem ali sodelovanjem v projektu imata:
– več kot dva člana partnerstva,
– eden ali dva člana partnerstva.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 14 »Reference člana partnerstva z vodenjem ali sodelovanjem v projektih«.
2.
KAKOVOST PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
40
2.1.
POMEN PROJEKTA EIP ZA PRAKSO NA PODROČJU KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
10
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev se izvede:
1. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj petih kmetijskih gospodarstvih,
ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe, in izpolnjujejo naslednje pogoje:
10
– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji,
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno
iz RKG,
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo je vključeno v operacije ukrepa kmetijsko-okoljska-podnebna plačila ali v ukrep Dobrobit živali iz PRP 2014-2020 in
– najmanj eno kmetijsko gospodarstvo ima sedež ali naslov na območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območjih iz predpisa, ki določa razvrstitev kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost.
2. praktični preizkus rešitev novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe,
in izpolnjujejo naslednja pogoja:
5
– nimajo sedeža oziroma naslova v isti statistični regiji in
– imajo v uporabi različen obseg kmetijskih zemljišč (do vključno 10 ha, nad 10 ha), kar je razvidno
iz RKG.
3. praktični preizkus novega oziroma izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije z namenom preverjanja njihove ustreznosti na lokaciji najmanj treh kmetijskih gospodarstev, ki so člani partnerstva in hkrati niso člani partnerstva iz 2. ali 3. točke prvega odstavka 8. člena Uredbe.
2
Merilo Pomen projekta EIP za prakso na področju kmetijstva ali gozdarstva postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s prvo alinejo 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.
2.2.
SKLADNOST VSEBINE PROJEKTA EIP S STRATEŠKIMI CILJI KMETIJSTVA, ŽIVILSTVA ALI GOZDARSTVA – maksimalno število točk:
10
1. Vsebina projekta EIP je skladna z:
5
– najmanj petimi potrebami iz PRP 2014-2020 iz najmanj dveh sklopov potreb (A., B. ali C.) in
– najmanj enim od strateških ciljev kmetijske politike iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (Uradni list RS, št. 25/11; v nadaljnjem besedilu Resolucija).
Potrebe PRP 2014–2020 so:
A. SKLOP: Povečanje konkurenčnosti
P01 – Povečanje produktivnosti v kmetijstvu
P04 – Povečanje usposobljenosti v kmetijstvu, živilstvu ali gozdarstvu
B. SKLOP: Skrb za okolje, prilagoditev na podnebne spremembe
P08 – Ohranjanje oziroma izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti na habitatih, vezanih
na kmetijsko krajino in kmetijsko biodiverziteto
P09 – Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na kakovost površinskih in podzemnih voda
P10 – Ohranjanje oziroma izboljšanje proizvodnega potenciala tal
P11 – Ohranjanje kmetovanja na območjih z naravnimi in drugimi proizvodnimi omejitvami
P12 – Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka iz kmetijstva
P13 – Povečanje rabe OVE v rabi energije in dvig energetske učinkovitosti
P14 – Prilagoditev kmetijstva na podnebne spremembe
P17 – Spodbujanje ekološkega kmetijstva in večje ponudbe proizvodov iz shem kakovosti
C. SKLOP: Povečanje dodane vrednosti in tržne usmerjenosti
P19 – Povečanje tržne usmerjenosti ter horizontalne in vertikalne povezanosti
P20 – Spodbujanje vlaganj v predelavo, razvoj in trženje kmetijskih proizvodov
V skladu z Resolucijo so strateški cilji kmetijske politike naslednji:
a) Zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane.
b) Povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva.
c) Trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin.
č) Zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi politikami).
2. Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov oziroma projektov,
ki se izvajajo.
3
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 15 »Projekt EIP dopolnjuje oziroma nadgrajuje rezultate preteklih projektov«.
3. Projekt EIP naslavlja aktualno problematiko kmetijske in živilske prakse v Republiki Sloveniji.
2
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 16 »Članki in objave o aktualni problematiki kmetijske prakse v Republiki Sloveniji« in skenogrami ali elektronska oblika najmanj štirih člankov oziroma objav
iz različnih publikacij, časopisov, strokovne literature in drugih tiskanih ali elektronskih virov (kot so objave na televiziji, radiu, internetu) iz zadnjih treh let pred datumom objave tega javnega razpisa,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega merila.
Točke pod 1., 2. in 3. se seštevajo.
2.3.
PRISPEVEK K VAROVANJU NARAVNIH VIROV – maksimalno število točk:
10
Projekt EIP je usmerjen v:
a) ohranjanje ali izboljšanje habitatnih tipov, vezanih na kmetijsko krajino, v skladu s Programom upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020,
2
b) izboljšanje kakovosti voda na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda, na katerih ne bodo doseženi cilji iz Okvirne direktive o vodah,
2
c) izboljšanje pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč,
2
č) zmanjševanje negativnih vplivov kmetijstva na kemijsko stanje površinskih in podzemnih voda,
2
d) testiranje kmetijskih praks, ki pripomorejo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.
2
Točke pod a), b), c), č) in d) se seštevajo.
2.4.
PRISPEVEK K BLAŽENJU PODNEBNIH SPREMEMB ALI PRILAGAJANJU NANJE – maksimalno število točk:
10
Vsebina projekta EIP se nanaša na področje:
1. prilagoditve tehnologij podnebnim spremembam, ki se nanašajo na področje kmetijstva:
5
– uvajanje tehnologij, ki zmanjšujejo posledice podnebnih sprememb ali pomenijo prilagoditev na podnebne spremembe, kot so uvedba novih ali izboljšanih rastlinskih vrst in sort, sprememba kolobarja, čas setve, uporaba kmetijskih rastlin odpornejših za sušo, ustrezna obdelava tal,
– učinkovita raba vode v kmetijstvu ali
– uvajanje tehnologij reje živali, ki zmanjšujejo izpostavljenost ali občutljivost na podnebne spremembe, kot prilagoditev na vročinski stres, sestava krmnih obrokov;
2. zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma amonijaka:
5
– zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov oziroma amonijaka iz kmetijstva ter povečanje vezave CO2 v tleh in biomasi.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.
3.
PRISPEVEK PROJEKTA EIP K DVIGU INOVATIVNOSTI NA KMETIJSKEM GOSPODARSTVU – maksimalno število točk:
15
3.1.
PRENOS ZNANJA V PRAKSO: različni načini in obseg prenosa znanja v prakso, ki jih izvede eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore – maksimalno število točk:
5
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev:
a) izvede prenos znanja v prakso na:
– najmanj pet različnih načinov,
3
– tri ali štiri različne načine.
2
b) izvede najmanj en način prenosa znanja v prakso iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa znanja v prakso v obsegu:
– trikrat ali več,
2
– dvakrat.
1
Seznam načinov prenosa znanja v prakso:
– upravičenec do podpore, ki je kmetijsko gospodarstvo in pri katerem je bil izveden praktični preizkus, izvede demonstracijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na lokaciji svojega kmetijskega gospodarstva za najmanj tri kmetijska gospodarstva, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega projektnega znanja za najmanj pet kmetijskih gospodarstev, ki niso člani partnerstva,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnost svetovanja na področju kmetijstva ali živilstva, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa za najmanj pet strokovnjakov s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, kot so npr. kmetijski svetovalci,
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, ki opravlja dejavnost izobraževanja na področju kmetijstva ali živilstva, izvede strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer je bil izveden praktični preizkus, za najmanj deset udeležencev, ki so vključeni v njen izobraževalni ali študijski program s področja kmetijstva, varstva okolja, ohranjanja narave ali varstva voda, (npr. dijaki, študenti),
– upravičenec do podpore, ki je pravna oseba, vpisana v evidenco o izvajalcih raziskovalne ali razvojne dejavnosti, izvede predavanje ali delavnico s predstavitvijo pridobljenega znanja v okviru priprave in izvedbe praktičnega preizkusa na strokovnem dogodku za najmanj deset udeležencev,
– izdelava mobilne aplikacije s predstavitvijo pridobljenih oziroma v projektu razvitih znanj za uporabo na pametnih napravah (npr. pametni telefon, tablični računalnik), ki je brezplačno dostopna za uporabnike mobilnih aplikacij na spletni strani vodilnega partnerja oziroma je na spletni strani vodilnega partnerja dostopna povezava do te aplikacije,
– izdelava multimedijske vsebine kot npr. audio-video posnetek ali animacijski film, s katero se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopna na spletni strani vodilnega partnerja,
– izdelava tiskanega gradiva (npr. priročnik), s katerim se predstavijo pridobljena projektna znanja in je brezplačno dostopno javnosti.
Šteje se, da je posamezni način prenosa znanja iz prve do pete alineje Seznama načinov prenosa znanja v prakso izveden večkrat, če je vsakič izveden za različne udeležence (npr. tri demonstracije pridobljenega projektnega znanja za različna kmetijska gospodarstva).
Če gre za kmetijsko gospodarstvo, ki je organizirano kot kmetija, se lahko prenos znanja v prakso izvede v okviru ene od naslednjih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji:
– svetovanje o kmetovanju (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– organiziranje delavnic ali tečajev (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje);
– usposabljanje na kmetiji (SKD 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje).
Točke pod a) in b) se seštevajo.
Merilo Prenos znanja v prakso postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu z drugo alinejo 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.
3.2.
POVEČANJE USPOSOBLJENOSTI KMETIJSKIH GOSPODARSTEV Z IZMENJAVO IZKUŠENJ, ZNANJ, EKONOMSKIH, OKOLJSKIH IN DRUGIH REZULTATOV S PODROČJA PREDMETA PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
10
Najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev bo član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, izvedel program usposabljanja za kmetijska gospodarstva, ki so člani partnerstva oziroma druga kmetijska gospodarstva. V okviru programa usposabljanja se izvedejo najmanj tri srečanja kmetijskih gospodarstev v skupnem trajanju najmanj devet ur (npr. v okviru panožnega krožka). Posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki je vključeno v program usposabljanja, se mora udeležiti vseh srečanj. V program usposabljanja bo vključenih:
– najmanj šest različnih kmetijskih gospodarstev,
10
– štiri ali pet različnih kmetijskih gospodarstev.
5
Obvezne sestavine programa usposabljanja so: namen usposabljanja, cilji usposabljanja, vsebina usposabljanja, pričakovani rezultati usposabljanja, pogostost srečanj, trajanje posameznega srečanja, število vključenih kmetijskih gospodarstev v program usposabljanja.
Vlogi na javni razpis se priloži Priloga 17 »Program usposabljanja«.
Merilo Povečanje usposobljenosti kmetijskih gospodarstev preko izmenjave izkušenj, znanj, ekonomskih, okoljskih in drugih rezultatov s področja predmeta projekta EIP postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s tretjo alinejo 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.
4.
RAZŠIRJANJE, UPORABNOST IN TRAJNOST REZULTATOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
15
4.1.
NAČIN RAZŠIRJANJA REZULTATOV: uporaba različnih vrst komunikacijskih sredstev, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP – maksimalno število točk:
5
Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta z uporabo:
– pet ali več različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij,
5
– treh ali štirih različnih vrst komunikacijskih sredstev, od katerih je eden tiskani medij.
3
Vrste komunikacijskih sredstev so:
– tiskani medij (npr. časopis, revija, časnik),
– televizija,
– radio,
– navadna pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– elektronska pošta, če je poslana najmanj 20 naslovnikom,
– internet (spletna stran) in
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
Vsebina razširjanja rezultatov projekta morajo biti vključeno najmanj sledeče podatke:
– naslov projekta EIP,
– tematika in namen projekta EIP,
– opis projekta,
– trajanje projekta in
– ključni doseženi rezultati projekta.
Merilo Način razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu četrto alinejo 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.
4.2.
OBSEG RAZŠIRJANJA REZULTATOV: število objav v medijih, s katerimi eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, razširja rezultate projekta EIP in število udeležencev na dogodkih, na katerih se razširjajo rezultati projekta EIP – maksimalno število točk:
5
1. Eden ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore, bo v zadnjih 12 mesecih pred zaključkom projekta EIP razširil rezultate projekta EIP z več kot sedmimi objavami v enem ali različnih medijih, pri čemer se kot medij šteje:
3
– strokovna ali znanstvena publikacija,
– časopis,
– revija,
– televizija,
– radio,
– spletna stran vodilnega partnerja,
– družbeno omrežje (npr. Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube).
2. Enega ali več dogodkov, ki jih organizira en ali več članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in na katerih so se v zadnjih dvanajstih mesecih pred zaključkom projekta EIP razširili rezultati projekta EIP, se udeleži več kot 50 udeležencev pri čemer se kot dogodek šteje:
2
– dan odprtih vrat,
– sejem,
– razstava,
– konferenca,
– kongres,
– delavnica,
– seminar,
– strokovni posvet in
– tiskovna konferenca.
Za razširjanje rezultatov projekta EIP se šteje javno predstavljanje podatkov, znanj ali informacij, pridobljenih v okviru izvedbe projekta EIP, vključno z analizami, priporočili in zaključki.
Točke pod 1. in 2. se seštevajo.
Merilo Obseg razširjanja rezultatov postane pogoj upravičenca do podpore ob vložitvi zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev v skladu s peto alinejo 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.
4.3.
TRAJNOST REZULTATOV: načrt trženja in vstopa na trg – maksimalno število točk:
5
Član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, najpozneje do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev predloži načrt trženja in vstopa na trg.
5
Obvezne sestavine načrta trženja in vstopa na trg so:
1. predstavitev: cilji načrta trženja, glavne priložnosti, ključni dogodki, ki bodo prispevali k izvedbi načrta trženja;
2. analiza tržišča: trenutno trženjsko stanje, opis izvedenih tržnih analiz in raziskav, SWOT analiza;
3. trženjski in finančni cilji;
4. marketinška strategija: segmentiranje, ciljanje, pozicioniranje, načrt izvedbe trženjskih aktivnosti;
5. proračun za izvedbo načrta trženja;
6. ovrednotenje, kontrola in nadzor izvedbe.
Merilo postane obveznost upravičenca do podpore v skladu s šesto alinejo 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe.
5.
FINANČNA KONSTRUKCIJA PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
10
5.1.
PARTNERSTVO SOFINANCIRA PROJEKT EIP: lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP – maksimalno število točk:
5
Lastna udeležba partnerstva pri financiranju projekta EIP znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.
3
5.2.
DELEŽ STROŠKOV ČLANOV PARTNERSTVA, KI SO KMETIJSKO GOSPODARSTVO, OD CELOTNIH UPRAVIČENIH STROŠKOV PROJEKTA EIP – maksimalno število točk:
5
Delež upravičenih stroškov projekta EIP vseh članov partnerstva, ki so upravičenec do podpore in so kmetijsko gospodarstvo, znaša:
– več kot 10 % upravičenih stroškov projekta EIP,
5
– več kot 5 % do vključno 10 % upravičenih stroškov projekta EIP.
3
9. Upravičene aktivnosti za projekt EIP
1. Upravičene aktivnosti projekta so določene v prvem do četrtem odstavku 10. člena Uredbe.
2. Analiza izvedljivosti prenosa iz 4. točke prvega odstavka 10. člena Uredbe ima naslednje sestavine:
a) povzetek analize izvedljivosti;
b) ocena izvedljivosti prenosa predlaganih rešitev v prakso;
c) problemi, posebnosti pri prenosu predlaganih rešitev v prakso;
č) koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo, kot npr. finančne ali ekonomske koristi predlaganih rešitev za kmetijsko gospodarstvo;
d) vplivi predlaganih rešitev na okolje in
e) sklepi ter priporočila.
3. Obvezne sestavine gradiva iz prve alineje drugega odstavka 10. člena Uredbe so:
a) povzetek uporabe v okviru projekta razvitih rešitev;
b) opis problema;
c) opis razvitih rešitev namenjenih uporabi novega ali izboljšanega proizvoda, prakse, procesa ali tehnologije v praksi;
č) pomen razvitih rešitev z opisom ukrepov, pravil, smernic, načinov ravnanja ali rešitev v praksi z vidika potencialnega končnega uporabnika, ki je kmetijsko gospodarstvo in
d) slikovno gradivo, ki ponazarja uporabo v okviru projekta razvitih rešitev v praksi.
10. Upravičeni stroški za projekt EIP
1. Upravičeni stroški so določeni v osmem odstavku 10. člena Uredbe:
a) potni stroški iz 3. in 4. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe so stroški službenih potovanj, ki jih je upravičenec do podpore opravil v zvezi z izvedbo upravičenih aktivnosti projekta, in sicer:
– stroški kilometrine za uporabo lastnega prevoznega sredstva za izvedbo projekta, iz 3. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe, se priznajo v obliki standardne lestvice stroška na enoto v višini 0,37 eura za prevožen kilometer,
– potni stroški prevoza s službenim avtomobilom za izvedbo projekta iz 4. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe, se priznajo v višini sorazmernega deleža stroška goriva, ki se preračuna na podlagi opravljenih kilometrov službene poti in podatka o kombinirani porabi goriva iz Potrdila o skladnosti za vozilo homologiranega tipa,
– potni stroški javnega prevoza (npr. vlak, avtobus) za izvedbo projekta iz 4. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe, cestnine in parkirnine se priznajo v višini dejansko izplačanih stroškov (npr. cestnine in parkirnine);
b) kot stroški prevoza iz 2. točke petega odstavka 10. člena Uredbe se štejejo stroški najema avtobusnega prevoza, nakupa letalskih vozovnic in drugi stroški prevoza, pri čemer mora biti plačnik računa član partnerstva, ki je upravičenec do podpore;
c) kot nova oprema, stroji, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programska oprema, pridobljeni patenti in licence iz 5. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe se štejejo oprema, stroji, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programska oprema, pridobljeni patenti in licence, ki je neposredno povezana z izvedbo upravičene aktivnosti projekta;
č) stroški zunanjih storitev iz 4. točke petega odstavka 10. člena Uredbe se izkazujejo z računi ali s plačilom na podlagi podjemne pogodbe, avtorske pogodbe, pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentskega dela;
d) posredni stroški iz 6. točke petega odstavka 10. člena Uredbe se priznajo največ v višini 15 odstotkov upravičenih stroškov dela na projektu za člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, in uveljavlja stroške dela na projektu.
2. Obdobje upravičenih stroškov je določeno v 57. členu Uredbe.
3. Neupravičeni stroški so določeni v 56. členu Uredbe.
11. Finančne določbe
1. Finančne določbe so opredeljene v drugem, tretjem, petem, šestem in v osmem do trinajstem odstavku 16. člena Uredbe.
2. V skladu s četrtim odstavkom 54. člena Uredbe se za diskontiranje pomoči uporabi zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na spletni strani Ministrstva za finance: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci/.
12. Vloga in postopek za dodelitev sredstev za projekt EIP
1. Vloga in postopek za dodelitev sredstev sta določena v 12., 51., 52., 53. in 54. členu Uredbe.
2. Če dve ali več vlog na javni razpis prejmejo enako število točk in razpisana sredstva ne zadoščajo za odobritev vseh teh vlog v celoti, se v skladu s prvim odstavkom 53. člena Uredbe vloge izberejo na podlagi ponderiranja meril za izbiro vlog na naslednji način:
– kakovost partnerstva 25 %;
– kakovost projekta 35 %;
– prispevek projekta k dvigu inovativnosti na kmetijskem gospodarstvu 15 %;
– razširjanje, uporabnost in trajnost rezultatov projekta 15 %;
– finančna konstrukcija projekta 10 %.
3. V skladu s 60. členom Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2021/1295 z dne 4. avgusta 2021 o odstopanju glede leta 2021 od člena 75(1), tretji pododstavek, Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila ter ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi (UL L št. 282 z dne 5. 8. 2021, str. 3), se vloga na javni razpis oziroma zahtevek za izplačilo sredstev zavrneta, če se ugotovi, da je upravičenec umetno ustvaril pogoje za izpolnitev zahtev za pridobitev podpore, tako ustvarjeni pogoji pa niso v skladu s cilji podukrepa iz 5. člena Uredbe.
13. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis
1. Splošni pogoji ob vložitvi vloge na javni razpis so določeni v 55. in 58. členu Uredbe:
a) v skladu z 9. točko prvega odstavka 58. člena Uredbe je član partnerstva, ki je kmetijsko gospodarstvo, v letu 2021 vložil zbirno vlogo v skladu s predpisi, ki urejajo izvedbo ukrepov kmetijske politike;
b) glede izpolnjevanja pogojev iz 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vlogi na javni razpis priloži Priloga 1 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi vloge na javni razpis«;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 2 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 12. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 11 »Izjava upravljavca zavarovanega območja«;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz četrtega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 3 »Izjava člana partnerstva, ki je prejemnik pomoči de minimis, glede enotnega podjetja in združevanja pomoči de minimis, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis v okviru podukrepa 16.2 ne bo presežena zgornja meja pomoči de minimis ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih«;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz šestega odstavka 58. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 5 »Izjava o zagotavljanju prostega dostopa in javne uporabe rezultatov projekta«;
f) pogodba o medsebojnem sodelovanju iz 16. točke prvega odstavka 58. člena Uredbe je Priloga 18;
g) glede izpolnjevanja pogoja iz 55. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 6 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih ali zaprošenih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«.
2. Če član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, v skladu s 5. točko prvega odstavka 56. člena Uredbe uveljavlja DDV kot upravičen strošek, se poleg dokazil iz prejšnje točke vlogi na javni razpis priloži Priloga 7 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, da DDV ni povračljiv«.
3. Glede izpolnjevanja pogoja iz tretjega odstavka 10. člena Uredbe se vlogi na javni razpis priloži Priloga 10 »Dosežena izobrazba vodje projekta«.
14. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev za projekt EIP
1. Splošni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v 55. členu, v tretjem, četrtem, petem in sedmem odstavku 59. člena ter v 60. členu Uredbe. Zahtevku za izplačilo sredstev se priložijo priloge od 22 do 31, ki so določene v razpisni dokumentaciji:
a) glede izpolnjevanja pogojev iz 10. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se za vsakega člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 22 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, glede izpolnjevanja splošnih pogojev ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev«;
b) če gre za nakup nove opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, pridobitve patentov in licenc iz 5. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe in na računu ni podrobne specifikacije, iz katere je razviden najmanj tip opreme, stroja, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, pridobitve patentov in licenc, se poleg računa zahtevku za izplačilo sredstev priloži dobavnica ali naročilnica, ki vsebuje specifikacijo, iz katere je razviden najmanj tip opreme, strojev, vključno z laboratorijsko tehnologijo, programske opreme, pridobitve patentov in licenc, pri čemer mora biti iz računa razviden sklic na te dokumente;
c) glede izpolnjevanja pogoja iz 7. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 23 »Izjava člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, o že prejetih javnih sredstvih za iste upravičene stroške«;
č) kot tržno primerljiva ponudba iz 8. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se šteje ponudba, če je član partnerstva, ki je upravičenec do podpore, vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju;
d) pisna ponudba, vabilo k dajanju ponudb, katalog ali oglas iz 9. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe mora vsebovati najmanj minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve (npr. spletni cenik, letak s podatki blaga oziroma storitve s spletne strani ponudnika, javno objavljene tarife);
e) glede izpolnjevanja pogoja iz 11. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 24 »Izjava o nepovezanosti članov partnerstva«.
2. Če gre za stroške dela iz 2. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) za stroške dela osebe iz prve in druge alineje 2. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe:
– pogodbo o zaposlitvi z morebitnimi aneksi ali drug pravni akt, s katerim je zaposlena oseba razporejena na delo na projektu, pri čemer mora biti iz pravnega akta razvidno, ali je oseba zaposlena samo za namen izvedbe projekta ali poleg izvedbe projekta tudi za druge namene in
– Priloga 25 »Mesečna časovnica zaposlene osebe na projektu«;
b) za stroške dela osebe iz tretje, četrte in pete alineje 2. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe:
– Priloga 26 »Mesečna časovnica za člana kmetije, samostojnega podjetnika na projektu«.
3. Če gre za stroške usposabljanj in udeležbe na dogodkih iz 2. točke petega odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dokazila o izvedbi aktivnosti projekta (gradivo z usposabljanj ali dogodkov, zapisnik sestanka, lista prisotnih, fotografija dogodka, račun za prevoz, nastanitev, kotizacijo ipd.).
4. Če gre za potne stroške iz 4. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe in se uporablja službeno prevozno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
a) potni nalog z navedbo zaposlene osebe na projektu, kraja službene poti, trajanja, namena, odredbodajalca, podpisov ipd.;
b) obračun potnega naloga z vsemi priloženimi računi oziroma dokazili o nastalih stroških (račun in dokazilo o plačilu parkirnine, cestnine, vozovnice ipd.);
c) račun za gorivo, ki je bil izdan v obdobju največ 30 dni pred datumom začetka službenega potovanja in se glasi na člana partnerstva, ki je upravičenec do podpore, ter dokumentacijo, iz katere so razvidni opravljeni kilometri, cena goriva in podatek o kombinirani porabi goriva iz homologacijskega kartona (Potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa za službeni avtomobil, s katerim je bilo opravljeno službeno potovanje);
č) dokazilo o namenu in udeležbi službenega potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni službeni poti ipd.).
5. Če gre za potne stroške iz 3. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe in se uporablja lastno prevozno sredstvo, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži dokazilo o namenu in udeležbi potovanja (vabilo oziroma program, zapisnik, lista prisotnosti, poročilo o opravljeni poti ipd.) in Priloga 28 »Poročilo o opravljenih potovanjih z lastnim prevoznim sredstvom«.
6. Če gre za stroške nakupa iz 5. točke osmega odstavka 10. člena Uredbe, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži Priloga 27 »Izjava o uporabi nove opreme v projektu«.
7. Če gre za stroške zunanjih storitev iz 4. točke petega odstavka 10. člena Uredbe, ki so stroški dela po podjemni pogodbi, avtorski pogodbi, pogodbi o opravljanju začasnega ali občasnega dela upokojencev in študentsko delo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo naslednja dokazila:
– avtorska pogodba, obračun avtorskega honorarja in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– podjemna pogodba, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec);
– pogodba o začasnem ali občasnem delu upokojencev, obračun izplačila po tej pogodbi in obračun davčnega odtegljaja (REK-2 obrazec in individualni REK obrazec) ali
– napotnica in računa študentskega servisa.
15. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev
1. Posebni pogoji ob vložitvi zahtevka za izplačilo sredstev so določeni v prvem in tretjem odstavku 15. člena Uredbe:
a) glede izpolnjevanja pogoja iz 1. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo tri fotografije izvedbe praktičnega preizkusa;
b) sestavine analize izvedljivosti prenosa iz 2. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe, ki je sestavni del poročila o izvajanju projekta, so določene v 2. točki 9. poglavja tega javnega razpisa;
c) obvezne sestavine gradiva v okviru projekta razvitih rešitev v praksi iz 3. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe so določene v 3. točki 9. poglavja tega javnega razpisa. Gradivo se priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
č) glede izpolnjevanja pogoja iz 4. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na dogodek, fotografija dogodka, lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;
d) glede izpolnjevanja pogoja iz 5. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: vabilo na javni dogodek, fotografija dogodka in lista prisotnosti, iz katere so razvidni najmanj ime in priimek udeleženca, KMG-MID številka ter podpis udeleženca dogodka;
e) glede izpolnjevanja pogoja iz prve alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo najmanj tri fotografije izvedbe posameznega praktičnega preizkusa;
f) izpolnjevanje pogoja iz druge alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine glede na način prenosa znanja:
– če gre za prenos znanja z demonstracijo, predavanjem, delavnico ali strokovno ekskurzijo, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in tri fotografije dogodka,
– če gre za izdelavo mobilne aplikacije oziroma izdelavo multimedijske vsebine, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na mobilno aplikacijo,
– če gre za izdelavo tiskanega gradiva, se skenogram tega gradiva priloži zahtevku za izplačilo sredstev;
g) glede izpolnjevanja pogoja iz tretje alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe, se glede na način prenosa znanja, zahtevku za izplačilo sredstev priložijo: lista prisotnosti udeležencev usposabljanja, iz katere je razvidno najmanj ime in priimek, KMG-MID številka ter podpis udeležencev usposabljanja in fotografija udeležencev usposabljanja z vsakega srečanja;
h) izpolnjevanje pogoja iz četrte alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v tiskanih medijih, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram brošure, letaka, objavljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv tiskanega medija,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno stran ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži avdio – video posnetek te objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju (kot npr. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati projekta EIP razširijo preko elektronske ali navadne pošte, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo dopis ali sporočilo in podatki o naslovnikih;
i) izpolnjevanje pogoja iz pete alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe se, glede na vrsto medija oziroma dogodek, izkazuje na naslednje načine:
– če gre za objavo v publikaciji, časopisu ali reviji, se zahtevku za izplačilo sredstev priloži skenogram objavljenega članka, iz katere je razviden datum in naziv medija,
– če gre za objavo na televiziji ali radiu, se v poročilu o izvajanju projekta navede povezava na spletno stran objave ali pa se zahtevku za izplačilo sredstev priloži avdio – video posnetek objave,
– če gre za objavo na spletni strani vodilnega partnerja ali na družbenem omrežju, se v poročilu o izvajanju projekta navede spletni naslov do povezave na objavo,
– če se rezultati projekta EIP razširijo na dogodkih, se zahtevku za izplačilo sredstev priložijo vabilo na dogodek, lista prisotnosti udeležencev in fotografija dogodka;
j) sestavine načrta trženja iz šeste alineje 6. točke tretjega odstavka 15. člena Uredbe, ki je sestavni del poročila o izvajanju projekta, so določene pri merilu trajnost rezultatov iz 8. poglavja tega javnega razpisa.
2. V skladu s četrtim odstavkom 15. člena Uredbe se mora vodilni partner vsako leto trajanja projekta udeležiti dogodka o delovanju operativnih skupin EIP, ki ga organizira MKGP, kar je razvidno iz poročila o izvajanju projekta iz 1. točke tretjega odstavka 59. člena Uredbe.
3. Zahtevku za izplačilo sredstev se v skladu s 1. točko tretjega odstavka 59. člena Uredbe priloži Poročilo o izvajanju projekta na obrazcu iz Priloge 1, ki je sestavni del tega javnega razpisa. Poročilo je v elektronski obliki dostopno kot Priloga 29 (Word). Priloga 30 (Excel) se priloži zadnjemu zahtevku za izplačilo sredstev.
16. Vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev za projekt EIP: vlaganje zahtevka za izplačilo sredstev je določeno v prvem, drugem, šestem, osmem in devetem odstavku 59. in 61. členu Uredbe.
17. Obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta EIP: obveznosti, ki morajo biti izpolnjene ves čas trajanja projekta, so določene v 60. členu Uredbe.
18. Obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev za projekt EIP: obveznosti upravičenca do podpore po zadnjem izplačilu sredstev so določene v 62. členu Uredbe.
19. Objava podatkov o prejemnikih sredstev: objava podatkov o prejemnikih sredstev je določena v prvem odstavku 63. člena Uredbe.
20. Obdelava osebnih podatkov: v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov, UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1), so informacije za posameznike, katerih osebne podatke bo obdelovala ARSKTRP, objavljene na spletni strani ARSKTRP.
21. Izvedba kontrole in neizpolnjevanje obveznosti za projekt EIP
1. Izvedba kontrol in neizpolnjevanje obveznosti sta določena v 64. členu Uredbe.
2. Uveljavljanje višje sile in izjemnih okoliščin je določeno v 65. členu Uredbe.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Priloga 1: Projekt EIP
Priloga 2: Poročilo o izvajanju projekta EIP

AAA Zlata odličnost