Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3309. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče, stran 9758.

  
Na podlagi 17. in 68. člena Statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 191/20), 71. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17), 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11 in 191/20) in 16. člena Statuta Občine Velike Lašče (Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/2006-UPB, 6/2013 in 2/2019) so Občinski svet Občine Ribnica na 18. redni seji dne 30. 9. 2021, Občinski svet Občine Loški Potok na 14. redni seji dne 24. 6. 2021, Občinski svet Občine Sodražica na 17. redni seji dne 30. 9. 2021 in Občinski svet Občine Velike Lašče na 20. redni seji dne 23. 9. 2021 v skladu z 49.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE) sprejeli
O D L O K 
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(Splošne določbe) 
(1)S tem odlokom se ustanovi organ skupne občinske uprave (v nadaljevanju: skupna uprava), določi njegovo ime in sedež, delovna področja, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo.
(2) S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do skupne uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen 
(Področja izvajanja skupnih nalog) 
Občina Ribnica, Občina Loški Potok, Občina Sodražica in Občina Velike Lašče (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice) ustanovijo skupno občinsko upravo z imenom »Skupna občinska uprava občin Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče« za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju:
– občinskega inšpekcijskega nadzorstva;
– občinskega redarstva;
– pravne službe;
– urejanje prostora;
– civilne zaščite;
– urejanja prometa;
– proračunskega računovodstva.
3. člen 
(Ime, sedež in žig) 
(1) Sedež skupne uprave je v Občini Ribnica, na naslovu: Gorenjska cesta 9, 1310 Ribnica (v nadaljevanju: sedežna občina).
(2) Skupna uprava uporablja žig okrogle oblike, premera 35 mm. Ob zunanjem robu žiga okrogle oblike so navedene občine: Ribnica, Loški Potok, Sodražica, Velike Lašče, v sredini pa napis Skupna občinska uprava.
(3)Skupna občinska uprava lahko uporablja tudi kratico SOU.
4. člen 
(Ustanoviteljske pravice) 
(1)Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje skupne uprave v svojih proračunih, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani imenujejo in razrešujejo vodjo skupne uprave, na predlog vodje skupne uprave sprejmejo kadrovski načrt, letni program dela in finančni načrt skupne uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne uprave.
II. NALOGE IN ORGANIZACIJA DELA 
5. člen 
(Skupno opravljanje nalog) 
(1)Skupna uprava opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in naloge v zvezi z izvajanjem in zagotavljanjem javnih služb iz pristojnosti občin ustanoviteljic, ki jih občine ustanoviteljice s svojimi akti prenesejo na skupno upravo.
(2) Svoje naloge opravlja skupna uprava v skladu z zakonom, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
6. člen 
(Ustanoviteljski deleži) 
(1) Za posamezno občino ustanoviteljico opravlja skupna uprava naloge navedene v 2. členu tega odloka v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic, po naslednjih deležih:
– Občina Ribnica: 53,14 %,
– Občina Loški Potok: 10,02 %,
– Občina Sodražica: 12,24 %,
– Občina Velike Lašče: 24,60 %.
(2) Posamezna občina ustanoviteljica zagotavlja tudi sredstva za izvajanje med letom dogovorjenih dodatnih ali obsežnejših nalog, ki jih skupna služba izvaja za njene proračunske uporabnike. Višino dodatno potrebnih sredstev za posamezno občino ustanoviteljico ter dodaten obseg nalog se določi z letnim programom dela ter finančnim načrtom.
7. člen 
(Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo) 
(1)Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvajajo občinski inšpektorji kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(2) Občinsko inšpekcijsko nadzorstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic, ki so vključene v skupno upravo na področju občinskega inšpekcijskega nadzorstva.
(3) Naloge občinskega inšpekcijskega nadzorstva se izvajajo na področju občinskih cest, javnih poti, parkirišč, plakatiranja, zapuščenih vozil, ravnanja s komunalnimi odpadki ter čiščenju javnih površin, oskrbi s pitno vodo, odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, urejanja pokopališč, pokopališke in pogrebne dejavnosti, taks, uporabe občinske zastave in grba ter na področju gradenj, za katere po gradbeni zakonodaji ni predpisano gradbeno dovoljenje ter na drugih področjih na podlagi predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za inšpekcijski nadzor.
(4) Plačane globe za prekrške in ostale kazni, ki jih izrečejo občinski inšpektorji so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih občinsko inšpekcijsko nadzorstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
8. člen 
(Občinsko redarstvo) 
(1)Občinsko redarstvo izvajajo občinski redarji, kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(2) Občinsko redarstvo je prekrškovni organ za občine ustanoviteljice, ki so vključene v skupno upravo za izvajanje naloge občinskega redarstva.
(3) Naloge medobčinskega redarstva določajo zakoni s področja občinskega redarstva, prekrškovne zakonodaje, zakonodaje s področja skrbi za javno varnost in javni red, zakonodaje o cestah in o pravilih cestnega prometa, zakonodaje o zaščiti živali in drugih predpisov iz pristojnosti občinskega redarstva ter na podlagi teh zakonov izdani podzakonski akti in občinski predpisi.
(4) Plačane globe za prekrške, ki jih izrečejo občinski redarji, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen.
(5) Vrsta in obseg nalog, ki jih občinsko redarstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
9. člen 
(Pravna služba) 
(1)Pravna služba opravlja naloge s pravnega področja, ki so v pristojnosti lokalne samouprave in obsegajo:
– pripravo in pomoč pri pripravi predpisov in drugih najzahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in pripravo podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pripravo gradiva in sodelovanje na sejah občinskih svetov, odborov in komisij,
– pripravo in vodenje postopkov javnih naročil na vseh področjih iz pristojnosti lokalne samouprave,
– varstvo osebnih podatkov,
– druge naloge s pravnega področja v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Pravna služba opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih pravna služba izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in letnim finančnim načrtom skupne občinske uprave.
10. člen 
(Urejanje prostora) 
(1) Urejanje prostora opravlja naloge s področja urejanja prostora, ki so v pristojnosti lokalne samouprave in obsegajo:
– sodelovanje pri pripravi in spremembah ter dopolnitvah občinskih in regionalnih prostorskih planov,
– podajanje mnenj glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskih javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe,
– vodenje postopkov lokacijske preveritve,
– izvajanje nalog občinskega urbanista,
– vodenje in posodabljanje evidence o nezazidanih stavbnih zemljiščih,
– pripravljanje aktov o urejanju podobe naselij in krajine,
– nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
– izvajanje drugih nalog s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Služba urejanja prostora opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih urejanje prostora izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
11. člen 
(Civilna zaščita) 
(1)Civilna zaščita opravlja naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic s področja civilne zaščite, ki obsegajo:
– urejanje sistema civilne zaščite, reševanja in pomoči v občinah skladno z zakonodajo,
– načrtovanje in izvajanje zaščitnih ukrepov,
– izdelava ocen ogroženosti ter načrtov zaščite in reševanja,
– organiziranje zaščite, reševanja in pomoči na območju občin,
– določanje in organiziranje enot in služb Civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini,
– določanje in izvajanje usposabljanja občinskega pomena,
– druge naloge s področja civilne zaščite v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Civilna zaščita opravlja svoje naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih civilna zaščita izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
12. člen 
(Urejanje prometa) 
(1)Urejanje prometa opravlja naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic s področja urejanja prometa, ki obsegajo:
– določitev uporabe ceste ali dela ceste za določene vrste vozil oziroma uporabnikov (cesta, rezervirana za motorna vozila, kolesarska pot ali steza, steza za pešce, steza za pešce in kolesarje) in mej naselij,
– določitev prednostnih smeri in sistem ter način vodenja prometa,
– določitev omejitev uporabe ceste ali njenega dela glede na vrsto prometa,
– določitev omejitev hitrosti vozil,
– ureditev kolesarskega prometa in določitev lokalnih kolesarskih povezav,
– ureditev parkiranja in ustavljanja vozil,
– določitev območij umirjenega prometa, območij omejene hitrosti in območij za pešce in prehodov za pešce,
– določitev ukrepov za umirjanje prometa za varnost otrok, pešcev in kolesarjev, zlasti v bližini vzgojno varstvenih, izobraževalnih in zdravstvenih ustanov, igrišč, stanovanjskih naselij in drugih območij, kjer se ti udeleženci cestnega prometa pojavljajo v večjem številu,
– določitev drugih prepovedi, obveznosti ali omejitev udeležencem prometa,
– načrtovanje cestnih priključkov na občinske ceste,
– načrtovanje prometne signalizacije in prometne opreme na občinskih cestah,
– druge naloge s področja urejanja prometa v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Naloge urejanja prometa se opravljajo v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih urejanje prometa izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
13. člen 
(Proračunsko računovodstvo) 
(1)Proračunsko računovodstvo opravlja naloge proračunskega računovodstva neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov občin ustanoviteljic s področja dela, ki obsegajo:
– sodelovanje in svetovanje pri pripravi predloga proračuna in realizaciji proračuna ter opravljanje najzahtevnejših del in nalog s finančnega področja proračunskega uporabnika,
– pripravljanje poročil,
– samostojno in celovito vodenje poslovnih knjig in drugih analitičnih evidenc,
– samostojno izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela ter usklajevanje s kadrovskimi podatki,
– izstavljanje računov in zahtevkov,
– druge naloge s področja proračunskega računovodstva v skladu z veljavnimi predpisi.
(2) Naloge proračunskega računovodstva se opravljajo v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi občin ustanoviteljic.
(3) Vrsta in obseg nalog, ki jih proračunsko računovodstvo izvaja za posamezno občino ustanoviteljico, se določi z letnim programom dela in finančnim načrtom skupne uprave.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI 
14. člen 
(Odločanje, izločitev, škoda) 
(1)Pri odločanju v zadevah iz občinske pristojnosti nastopa skupna uprava kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada.
(2) Skupna uprava pri izvrševanju svojih nalog upošteva usmeritve župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje nalogo, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic.
(3) O izločitvi zaposlenega v posameznem postopku v skupni upravi odloča vodja skupne uprave, o izločitvi vodje skupne uprave pa odloča direktor občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve vodje o stvari tudi odloči.
(4) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene uradne osebe organa skupne občinske uprave, imajo v glavi naziv organa skupne občinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
(5) Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega, odgovarjajo občine v skladu s svojimi ustanoviteljskimi deleži, določenimi v prvem odstavku 6. člena.
15. člen 
(Vodja skupne uprave) 
(1)Skupno upravo vodi vodja, ki ga z odločbo imenuje in razrešuje župan sedežne občine, po predhodnem soglasju županov občin ustanoviteljic, v skladu z veljavno zakonodajo. Vodja skupne uprave je imenovan, če za njegovo imenovanje soglašajo vsi župani občin ustanoviteljic.
(2) Vodja skupne uprave ima status uradnika na položaju.
(3) Vodja skupne uprave mora imeti visokošolsko univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali specializacijo po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobrazbo (2. bolonjska stopnja) in najmanj 6 let delovnih izkušenj.
16. člen 
(Naloge in odgovornost vodje) 
(1)Vodja skupne uprave predstavlja in zastopa skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti skupne uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega, strokovnega in učinkovitega dela skupne uprave.
(2) Vodja skupne uprave odgovarja v skladu s tem odlokom za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice, županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
17. člen 
(Letni program) 
Letni program dela za posamezno proračunsko leto sprejmejo župani občin ustanoviteljic na predlog vodje skupne uprave.
18. člen 
(Akt o sistemizaciji) 
Akt o sistemizaciji delovnih mest v skupni občinski upravi sprejmejo župani občin ustanoviteljic soglasno najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka.
19. člen 
(Delodajalec) 
(1)Občina, v kateri ima skupna uprava sedež, ima za javne uslužbence skupne uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje z Občino Ribnica.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine.
IV. MEDSEBOJNE PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI TER SREDSTVA ZA DELO 
20. člen 
(Pogodba o medsebojnih razmerjih) 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do organa skupne občinske uprave občine ustanoviteljice podrobneje uredijo s pogodbo o medsebojnih razmerjih, ki jo podpišejo župani. S predmetno pogodbo se podrobneje določijo pravice in obveznosti občin, načrtovanje in način dela v organu skupne občinske uprave, način poročanja, način financiranja dodatnih nalog, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za organ skupne občinske uprave ter druge, za skupno občinsko upravo, pomembne zadeve.
21. člen 
(Zagotavljanje materialnih sredstev) 
(1)Skupna uprava opravlja svoje delo v prostorih skupne uprave oziroma dislocirano na območjih in sedežih drugih občin ustanoviteljic, če tako zahteva narava dela.
(2) Za nemoteno delo skupne uprave zagotavlja storitve na področju kadrovskih in finančnih zadev ter informacijskega sistema občinska uprava sedežne občine.
(3)Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za pokrivanje vseh stroškov delovanja na način določen v 6. členu tega odloka.
(4) Občine ustanoviteljice zagotovijo osnovna sredstva, drobni inventar in zaščitno opremo za delovanje organa skupne občinske uprave.
(5) Sedežna občina ostalim občinam ustanoviteljicam po ključu iz prvega odstavka 6. člena zaračunava stroške najema prostorov, nabave opreme, stroške administrativnih in računovodsko finančnih storitev, plač zaposlenih ter materialne stroške, ki jih knjigovodsko izkazuje skupna občinska uprava. Merila se uredijo v pogodbi iz prejšnjega člena tega odloka.
22. člen 
(Financiranje in finančni načrt) 
(1)Skupna uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež.
(2) Finančni načrt skupne uprave, ki ga na predlog vodje skupne uprave potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v posebnem delu proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima skupna uprava sedež.
(3) Občine ustanoviteljice zagotavljajo svoj del sredstev za skupno upravo v proračunu na posebni proračunski postavki. Finančni načrt skupne uprave je del obrazložitve proračuna.
(4) Na podlagi zahtevka sedežne občine so občine ustanoviteljice dolžne stroške delovanja skupne uprave sedežni občini nakazati v 15 dneh od prejema zahtevka.
(5) Skrbnik za sredstva finančnega načrta skupne uprave je vodja skupne uprave, ki ima pravice in odgovornosti skladno s pooblastili župana matične občine.
23. člen 
(Spremembe ustanoviteljstva) 
Vsaka sprememba ustanoviteljstva se izvede s spremembo ustanovitvenega akta.
24. člen 
(Pristop občine) 
(1)Nova občina lahko pristopi k skupni upravi, če o tem sprejme sklep na pristojnem organu nove občine in se s pristopom strinjajo vse občine ustanoviteljice.
(2) Šteje se, da se občine ustanoviteljice strinjajo s pristopom nove občine, ko o tem na občinskih svetih sprejmejo sklep o pristopu nove občine.
(3) Na podlagi sklepov vodja pripravi preračun potrebnih sredstev za delo skupne uprave, kar je podlaga za začetek postopka spremembe ustanovitvenega akta.
25. člen 
(Izstop občine) 
(1)V kolikor občina ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti določenih v tem odloku, jo lahko preostale občine soustanoviteljice s sklepom občinskih svetov preostalih občin ustanoviteljic izločijo iz skupne občinske uprave s 6 mesečnim odpovednim rokom, pri čemer je občina ustanoviteljica, ki ne izpolnjuje obveznosti iz tega odloka, do izstopa dolžna poravnati vse stroške skladno s tem odlokom.
(2) V kolikor občina izrazi interes za izstop iz skupne uprave, mora pisno najaviti izstop vodji skupne uprave in županom občin ustanoviteljic. Izstop je možen z zaključkom proračunskega leta pod pogojem, da občina napove izstop najmanj 6 mesecev pred iztekom proračunskega leta.
(3) Občina, ki izstopa iz organa skupne občinske uprave zaradi lastnega interesa, je dolžna zagotavljati sredstva za delovanje skupne uprave v ustreznem deležu za vse obveznosti, ki nastanejo do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu.
(4) Če ena občina izstopi in če se druge občine pisno strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, občina, ki izstopi, po poteku proračunskega leta, v katerem je podala pisni izstop, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev. Če občina izstopi in če se druge občine pisno ne strinjajo, da ostane število javnih uslužbencev nespremenjeno, je občina, ki izstopa, dolžna pokriti stroške presežnih delavcev skladno z delovno zakonodajo, če jih sama ne prevzame.
(5) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do izteka proračunskega leta, v katerem je podala izjavo o izstopu skladno s prvim odstavkom tega člena, oziroma ko poravna vse obveznosti, ki so nastale do roka, ki ga občine določijo v dogovoru iz četrtega odstavka tega člena, in ko pokrije stroške morebitnih presežnih delavcev.
26. člen 
(Prenehanje skupne uprave) 
(1)O prenehanju delovanja skupne uprave sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic ugotovitveni sklep na podlagi katerih se pristopi k pripravi odloka o ukinitvi organa skupne uprave, v katerem se določijo razmerja glede kritja stroškov obveznosti, stroškov morebitnih presežnih javnih uslužbencev, delitev premoženja ter morebitna druga razmerja in določijo roki, v katerih so občine ustanoviteljice dolžne kriti stroške oziroma izvesti druga dejanja. Šteje se, da je odlok o ukinitvi organa skupne uprave sprejet, če o njem v istem besedilu odločijo vse občine ustanoviteljice. Če občine ustanoviteljice odloka ne sprejmejo v roku enega leta od sprejema ugotovitvenega sklepa na občinskih svetih, župani občin ustanoviteljic določijo nove deleže iz prvega odstavka 6. člena tega odloka glede na število prebivalcev.
(2) V primeru prenehanja delovanja skupne uprave, vsaka občina ustanoviteljica, iz katere so bili v skupno upravo prevzeti njeni javni uslužbenci, prevzame premeščene javne uslužbence nazaj po sistemizaciji, ki je veljala v skupni upravi na dan pred prenehanjem delovanja.
(3) Za javne uslužbence, ki so se zaposlili po začetku delovanja skupne uprave, se občine ustanoviteljice lahko medsebojno dogovorijo o njihovi nadaljnji zaposlitvi na posamezni občini ustanoviteljici. Če do takega dogovora ne pride, se ravna skladno z delovno zakonodajo pri čemer se stroški pokrivajo po ključu delitve stroškov določenim v 6. členu tega odloka.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
(Prevzem odprtih zadev) 
Skupna uprava prevzame odprte zadeve, javne uslužbence in osnovna sredstva Medobčinskega inšpektorata in redarstva, ustanovljenega z Odlokom o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list RS, št. 22/13, 27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče 2/13; v nadaljevanju: »Medobčinski inšpektorat in redarstvo MIR).
28. člen 
(Ugotovitvena določba) 
Za delovanje skupne uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR)«, po izstopu Občine Dobrepolje dne 31. 12. 2019, se za obdobje od 1. 1. 2020 do uveljavitve tega odloka, uporablja razmerje za sofinanciranje MIR v razmerju števila prebivalcev, kot je določeno v Ugotovitvenem sklepu o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave št. 032-1/20009 z dne 6. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 61/20).
29. člen 
(Sprejem in veljavnost) 
Odlok se sprejme v enakem besedilu v vseh občinah ustanoviteljicah in začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
30. člen 
(Prenehanje veljavnosti) 
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehata veljati:
– Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče« (Uradni list RS, št. 22/13, 27/13, 45/13 in Uradno glasilo Občine Velike Lašče, št. 2/13);
– Ugotovitveni sklep o izstopu Občine Dobrepolje iz organa skupne občinske uprave št. 032-1/20009 z dne 6. 4. 2020 (Uradni list RS, št. 61/20),
ki pa se uporabljata še do prenosa javnih uslužbencev v skupno občinsko upravo ustanovljeno s tem odlokom.
Št. 007-0008/2021
Ribnica, dne 30. septembra 2021
Župan 
Občine Ribnica 
Samo Pogorelc 
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina 
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec 
Župan 
Občine Velike Lašče 
dr. Tadej Malovrh 

AAA Zlata odličnost