Uradni list

Številka 167
Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Kazalo

3307. Rebalans proračuna Občine Log - Dragomer za leto 2021_II, stran 9757.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 97. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer je Občinski svet Občine Log - Dragomer na 14. seji dne 13. 10 2021 sprejel
R E B A L A N S  P R O R A Č U N A 
Občine Log - Dragomer za leto 2021_II 
1. člen
Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2021 se spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.284.890,37
tekoči prihodki (70+71)
2.884.532,00
70
davčni prihodki (700+703+704+706)
2.581.732,00
700 davki na dohodek in dobiček
2.144.112,00
703 davki na premoženje
349.620,00
704 domači davki na blago in storitve
88.000,00
71
nedavčni prihodki (710+711+712+713+714)
302.800,00
710 udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
120.200,00
711 takse in pristojbine
7.000,00
712 globe in druge denarne kazni
55.500,00
713 prihodki od prodaje blaga in storitev
100,00
714 drugi nedavčni prihodki
120.000,00
72
kapitalski prihodki (720+722)
309.180,00
720 prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0,00
722 prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
309.180,00
73
prejete donacije (730+731)
100,00
730 prejete donacije iz domačih virov
100,00
74
transferni prihodki (740)
3.091.078,37
740 transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.091.078,37
II
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
7.395.637,58
40
tekoči odhodki (400+401+402+403+409)
1.049.773,34
400 plače in drugi izdatki zaposlenim
326.650,63
401 prispevki delodajalcev za socialno varnost
51.360,00
402 izdatki za blago in storitve
621.762,71
403 plačila domačih obresti
0,00
409 Rezerve
50.000,00
41
tekoči transferi (410+411+412+413)
1.038.155,00
410 Subvencije
1.000,00
411 transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
577.580,00
412 transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
112.300,00
413 drugi tekoči domači transferi
347.275,00
42
investicijski odhodki (420)
5.307.729,02
420 nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.307.729,02
43
investicijski transferi (431+432)
0,00
431 investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
0,00
432 investicijski transferi proračunskim uporabnikom
0
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–1.110.766,99
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev
0
751 prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
dana posojila in povečanje kapitalskih deležev
0
441 povečanje kapitalskih deležev 
in finančnih naložb
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII
ZADOLŽEVANJE (50)
1.000.000,00
50
Zadolževanje
1.000.000,00
500 domače zadolževanje
1.000.000,00
VIII
ODPLAČILA DOLGA (55)
11.428,60
55
odplačila dolga
11.428,60
550 odplačila domačega dolga
11.428,60
IX
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–122.195,59
X
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
988.571,40
XI
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
1.110.766,99
XII
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
123.529,43
« 
2. člen 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Posebni del rebalansa proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Log - Dragomer (www.log-dragomer.si).
Št. 410-4/2021
Dragomer, dne 13. oktrobra 2021
Župan 
Občine Log - Dragomer 
Miran Stanovnik 

AAA Zlata odličnost