Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

334. Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2020

Odloki

290. Odlok o ustanovitvi Komisije za strateško blago

MINISTRSTVA

335. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege
336. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev
337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije

BANKA SLOVENIJE

291. Sklep o makrobonitetnem spremljanju strukture financiranja

SODNI SVET

292. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

293. Poslovnik Državne volilne komisije (PoDVK-1)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

294. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o podrobnejših pravilih o borznem trgu
295. Odločba o imenovanju namestnice vodje Okrožnega državnega tožilstva v Celju
296. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina za geografsko območje Občine Jesenice
297. Sistemska obratovalna navodila za distribucijske sisteme zemeljskega plina za geografska območja Mestne občine Maribor, Občine Hoče-Slivnica, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Ruše, Občine Rače-Fram in Občine Šentilj
298. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2020

OBČINE

Bistrica ob Sotli

299. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Bistrica ob Sotli

Brežice

300. Poročilo o izidu nadomestnih volitev v svet Krajevne skupnosti Krška vas
327. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2020
328. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2021

Črnomelj

301. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Črnomelj
302. Sklep o uvrstitvi delovnega mesta direktorja javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj v plačni razred

Ivančna Gorica

303. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namene pokroviteljstva Občine Ivančna Gorica
304. Sklep o določitvi cene pogrebne pristojbine v Občini Ivančna Gorica
305. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
306. Sklep o določitvi cene storitev javne službe povezane z greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Občini Ivančna Gorica
307. Sklep o določitvi cene oskrbe s pitno vodo v Občini Ivančna Gorica

Jesenice

308. Sklep o podelitvi naziva Častna občanka Občine Jesenice

Kobarid

309. Sklep o višini enkratne denarne pomoči za novorojenčke v Občini Kobarid

Kranj

310. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini parcelna številka 3043/18 k.o. 2134 – Žabnica
311. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2128 ZGORNJA BESNICA parcela 710/3 (ID 542038)
312. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na nepremičnini katastrska občina 2085 BABNI VRT parcela 1153/4 (ID 2706337)

Litija

313. Pravilnik o postopkih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnega varstva v Občini Litija
314. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija
315. Sklep o določitvi višine grobnine in cenika uporabe pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge pokopališke infrastrukture za pokopališča v Občini Litija
316. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
317. Sklep o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

318. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-269, za stavbo na naslovu Komenskega ulica 10
319. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas

Moravske Toplice

320. Sklep o indeksiranju obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme

Murska Sobota

329. Odlok o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2020

Nova Gorica

321. Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti

Osilnica

322. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2020

Piran

330. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2020
331. Sklep o načinu financiranja skupin in klubov občinskih svetnikov ter samostojnih občinskih svetnikov v Občini Piran

Ravne na Koroškem

323. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Ravne

Šempeter-Vrtojba

324. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2020

Škofljica

325. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2020

Šmarje pri Jelšah

326. Ugotovitveni sklep Občinske volilne komisije Občine Šmarje pri Jelšah

Trebnje

332. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2020 – rebalans I

Žalec

333. Javno naznanilo obvešča javnost o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ŽA-1/5

POPRAVKI

338. Popravek Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe
339. Popravek Statuta Javnega zavoda Gasilsko reševalna služba Kranj

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o medijih

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti