Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Ob-1425/20, Stran 576
Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, ki ga zastopata generalni direktor mag. Marko Mavec in direktorica mag. Mojca Letnik, na podlagi Sklepa 3.2/11-2-2020, sprejetega na seji Poslovodstva Premogovnika Velenje dne 11. 2. 2020, kot organizator prodaje objavlja
javno zbiranje ponudb1
za prodajo »Kompleksa Avtokamp Jezero« in »Zemljišča čolnarna«, Velenje 
1 Javno zbiranje ponudbe po tej objavi se šteje kot vabilo k dajanju ponudb v smislu tretjega odstavka 22. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo).
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.
II. Opis predmeta zbiranja ponudb
Predmet prodaje je
– »Kompleks Avtokamp Jezero«, ograjen prostor za kampiranje v izmeri 22.259 m2, ID znak parcela 964 937/0 in del zemljišča ID znak parcela 964 922/6 v izmeri ca. 2.700 m2 (v teku je postopek parcelacije, natančna površina bo znana po zaključenem geodetskem postopku). V ograjenem prostoru se nahajata dva objekta (gostinski objekt in recepcija), št. stavbe 439-1, površina 152 m2 in št. stavbe 440-1, površina 151 m2. Kamp ima priključek za elektriko, vodovod in kanalizacijo;
– »zemljišče Čolnarna«, ki se nahaja na severno zahodnem delu kampa. Ograjeno zemljišče v izmeri ca. 550 m2 leži na parcelnih št. ID znak parcela 964 922/6 in 964 3557, k.o. Velenje (v teku je postopek parcelacije, natančna površina bo znana po zaključenem geodetskem postopku).
Prednost pri nakupu bo imel ponudnik, ki bo oddal tudi ponudbo za Kompleks Avtokamp Jezero.
Izhodiščna (orientacijska) ponudbena cena za »Kompleks Kamp Jezero« znaša 870.000 EUR. Izhodiščna (orientacijska) ponudbena cena za »zemljišče Čolnarna« znaša 15.000 EUR.
Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) se obračuna v skladu z zakonodajo RS. Davek od prodaje (DDV ali davek na promet nepremičnin) in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca. Plačilo celotne kupnine je pogoj za prenos lastništva.
III. Način in rok plačila varščine za resnost ponudbe: pogoj za sodelovanje na javnem zbiranju pisnih ponudb je plačana varščina za resnost ponudbe za »Kompleks Kamp Jezero«, ki znaša 20.000 EUR, za »zemljišče Čolnarna« 1.000 EUR in jo ponudnik najkasneje do oddaje zavezujoče ponudbe plača na TRR pri GB d.d, Kranj, št. SI56 0700 0000 3362 207, z obveznim sklicem na 1-2020. Potrdilo o plačani varščini je obvezna sestavina ponudbe. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti in brez drugih obveznosti organizatorja najkasneje v roku 10 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
IV. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko sodelujejo domače ali tuje fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo pogoje za nakup nepremičnine v Republiki Sloveniji.
V. Sestavine ponudbe
Ponudniki pripravijo izvod ponudbene dokumentacije, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo dokumentacijo predložiti na predpisanih obrazcih (priloga razpisa). Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– zavezujočo ponudbo z navedbo predmeta zbiranja ponudb in višino ponujene cene brez dajatev (brez DDV ali davka na promet z nepremičninami),
– originalno potrdilo o plačani varščini,
– izjavo glede razkritja kupca o povezanosti oseb,
– izjavo kupca, da mu je poznana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje,
– dokumentacijo o usposobljenosti ponudnika – pogoji sodelovanja,
– izjavo o nekaznovanosti oseb,
– vzorec pogodbe,
– pisno pooblastilo, overjeno pri notarju, v kolikor v postopku pravna oseba sodeluje po pooblaščencu.
Postopek zbiranja ponudb poteka v slovenskem ali angleškem jeziku. Ponudbena dokumentacija, ki se nanaša na javno zbiranje ponudb, je lahko napisana v slovenskem ali angleškem jeziku. Zahtevana potrdila so lahko predložena v slovenskem ali angleškem jeziku.
VI. Predložitev zavezujočih ponudb in rok za oddajo ponudb
Ponudbene dokumentacije se bodo štele za pravočasne, če bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do roka za oddajo ponudb; to je do ponedeljka, 2. 3. 2020, do vključno 12. ure oziroma z možnostjo podaljšanja zaradi objektivnih razlogov na strani kupca, ob dogovoru z organizatorjem prodaje, na naslov prodajalca: Premogovnik Velenje, d.o.o., Upravljanje s premoženjem, Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, s pripisom: »Ne odpiraj – Zbiranje ponudb prodaja nepremičnin Kamp Jezero«.
Ovojnica mora imeti na zadnji strani napisan naslov pošiljatelja.
Prepozno poslanih ponudb prodajalec ne bo upošteval in jih bo izločil iz postopka odpiranja ponudb ter jih neodprte vrnil ponudnikom. Ponudbe bo v roku 7 dni od prejema obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno.
VII. Merila za izbor ponudnika: kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane pogoje. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom poslovodstva izbran za najugodnejšega ponudnika. Organizator izvaja dvofazni postopek zbiranja ponudb. V prvi fazi ponudniki na podlagi javne objave predložijo izhodiščno zavezujočo ponudbo, v drugi fazi (ki ima lahko več krogov oziroma izborov), v katero prodajalec vključi dodatna pogajanja o ponudbeni ceni, ponudniki predložijo končno zavezujočo ponudbo. V primeru prejema več ponudb z navedbo enake najvišje cene, se bodo s temi ponudniki, v roku 14 dni po opravljenem odpiranju ponudb, izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
VIII. Sklenitev pogodbe in rok plačila
Prodajalec bo po končanem postopku izbire ponudnika pridobil potrebna soglasja, ki predstavljajo odložne pogoje za sklenitev pogodbe in zajemajo soglasje nadzornih organov oziroma družbenika. Izbrani ponudnik bo povabljen k podpisu pogodbe v roku, določenem s strani prodajalca. V primeru, da do podpisa pogodbe v določenem roku ne pride zaradi razlogov na strani ponudnika, se šteje, da ponudnik odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V tem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika ali razveljavi prodajni postopek in obdrži varščino ponudnika, ki pogodbe ne sklene v roku. Plačana varščina za resnost ponudbe ima v takšnem primeru naravo pogodbene kazni.
Izbrani ponudnik mora v roku 45 dni od overitve podpisa prodajalca na pogodbi plačati celotno kupnino na podlagi izstavljenega računa na transakcijski račun prodajalca. Overjen izvirnik prodajne pogodbe, do katere je upravičen kupec, se deponira pri prodajalcu ali po dogovoru pri notarju, do plačila celotne kupnine. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v dogovorjenem roku, se pogodba šteje za razdrto, prodajalec plačano varščino zadrži.
IX. Drugi pogoji
– Ponudba je veljavna samo, če je podana za celoten predmet zbiranja ponudb;
– Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 150 dni od roka za oddajo ponudbe, z možnostjo sporazumnega podaljšanja;
– Nakup poteka po načelu videno – kupljeno;
– Prodajalec lahko odstopi od postopka izbire najugodnejšega ponudnika in/ali odstopi od pogajanj s ponudniki v vsakem trenutku brez stroškov in posledic;
– Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, ali katerimkoli ponudnikom, je izključena.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitveni prospekt so na voljo na spletni strani Premogovnika Velenje, d.o.o., na povezavi http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1585.
Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu natalija.sovic-jelenko@rlv.si ali po tel. 03/899-65-56.
Premogovnik Velenje, d.o.o.