Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Št. 1103-82/2019/11 Ob-1426/20, Stran 527
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na podlagi četrtega odstavka 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19 – ZIPRS2021), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) ter 7. in 8. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17) objavlja
javni razpis 
za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21
1. Predmet in namen razpisa
Predmet razpisa je izbor programov profesionalnega usposabljanja, ki se objavijo v Katalogu programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za šolsko leto 2020/21 (v nadaljevanju: katalog), ter med njimi izbor tistih, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije.
Programi profesionalnega usposabljanja so krajše oblike programov kariernega razvoja, ki so namenjene strokovnemu in disciplinarnemu razvoju posameznega strokovnega delavca oziroma strokovnega aktiva v vzgoji in izobraževanju.
2. Pogoji za prijavo
Pogoji za prijavo na razpis so:
– da ima prijavitelj v poslovnem registru vpisano dejavnost izobraževanja,
– da je prijavljeni program usklajen z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, zlasti usklajen s cilji vzgoje in izobraževanja v skladu s tem zakonom, ter s pravilnikom, ki ureja izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja,
– da je prijavljeni program pripravljen v skladu z določili tega razpisa,
– da so vsebine programa usklajene s cilji in ciljno skupino programa,
– da je prijavljeni program namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju in omogoča njihov strokovni in disciplinarni razvoj,
– da prijavljeni program traja najmanj 8 ur.
3. Teme za prijavo predlogov programov profesionalnega usposabljanja
Prijavitelj je dolžan svoj predlog programa uvrstiti v eno od tem. Pri tem lahko vsak program (program z enakimi vsebinami) prijavi samo enkrat. Teme so splošne in prednostne. Splošne teme so namenjene za objavo v katalogu, prednostne teme pa so namenjene za objavo in sofinanciranje.
Prijavitelji lahko predloge programov za objavo v katalogu (ne pa tudi za sofinanciranje) uvrstijo v naslednje splošne teme:
1. predšolska vzgoja,
2. osnovna šola,
3. glasbeno šolstvo,
4. izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
5. srednje splošno izobraževanje,
6. poklicno in strokovno izobraževanje,
7. višješolsko izobraževanje,
8. izobraževanje odraslih.
V skladu z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika o izboru in sofinanciranju programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju (Uradni list RS, št. 33/17; v nadaljevanju: pravilnik) je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na svoji 203. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 19. 12. 2019, določil naslednje prednostne teme za sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja:
1. slovenski jezik za otroke/učence/dijake priseljencev,
2. poučevanje, učenje in vrednotenje v vzgojno-izobraževalnem procesu,
3. vseživljenjska karierna orientacija ravnateljev in strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in njihove različne vloge v vzgojno-izobraževalnem procesu,
4. prehod otrok med vrtcem in šolo,
5. vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami (preventiva, senzibilizacija in usposabljanje za uporabo novih pedagoških metod in pristopov),
6. ranljive skupine v izobraževanju odraslih in
7. čustvena in socialna komponenta učenja in poučevanja.
O ustreznosti uvrstitve programa v temo odloči razpisna komisija. Razpisna komisija lahko program uvrsti v drugo temo kot ga je prijavil prijavitelj.
4. Višina sredstev: sredstva, namenjena sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, v ocenjeni višini 255.000,00 evrov, so zagotovljena v proračunih Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (5.000,00 EUR za leto 2020 in 250.000,00 EUR za leto 2021), na ukrepu 3311-11-0025 (Podporne aktivnosti), na proračunski postavki 715310 (Izobraževanje učiteljev), kontu 4133 (Tekoči transferi v javne zavode), 4120 (Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam), 4102 (Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom) in kontu 4135 (Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki). Skrbnik postavke je dr. Miha Lovšin.
5. Obvezna oblika in vsebina prijave ter način predložitve
Prijava se izvede z vnosom podatkov v spletni program »Katis – Katalog programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev vzgoji in izobraževanju« (v nadaljevanju: Katis) in s posredovanjem izpisov iz Katisa v tiskani obliki. Prijavitelj, ki nima dostopa do spletnega programa, za dostop zaprosi preko e-naslova katis.mizs@gov.si. Vnos v spletni program in izpis podatkov iz njega je možen od 21. 2. 2020 do roka za prijavo na ta razpis.
Obvezni podatki za vnos so:
– Urejeni podatki v meniju Matični podatki zavoda,
– Popolno izpolnjeni in urejeni podatki v meniju Katalog programov v zavihkih:
– Program, 
– Vsebine (in Metode dela s predavatelji),
– Izpeljave, 
– Cena in 
– Predstavitev. 
Podatke o prijavljenih programih prijavitelj pošlje v tiskani obliki na obrazcih, ki jih natisne iz Katisa:
– podatki o prijavitelju,
– predstavitev programa (za vsak prijavljeni program posebej),
– pregled programa (za vsak prijavljeni program posebej),
– seznam prijavljenih programov.
Vsi obrazci morajo biti ožigosani in podpisani s strani odgovorne osebe zavoda, ki programe prijavlja. V primeru, da zavod posluje brez žiga, je to potrebno navesti v prijavi.
Oddaja prijave pomeni, da prijavitelj jamči, da so podatki v tiskani in elektronski obliki identični, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za izbor in sofinanciranje programov ter da prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov. Kot prijavljeni se štejejo samo programi, za katere bo prijavitelj v tiskani obliki poslal predstavitev in pregled programa iz druge in tretje alineje tretjega odstavka te točke razpisa.
6. Rok za oddajo prijave
Prijava je pravočasna, če je oddana na način določen v 5. točki razpisa, v zaprti ovojnici osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalega usposabljanja za šolsko leto 2020/21« in nazivom ter polnim naslovom prijavitelja, najkasneje do 31. 3. 2020. Prijava se šteje za pravočasno, če najkasneje do 31. 3. 2020 prispe v vložišče Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, oziroma je oddana priporočeno po pošti na zadnji dan prijave, tj. 31. 3. 2020.
Prijav v neustrezno označenih in nepravočasno prispelih ovojnicah razpisna komisija ne bo obravnavala in bodo zavržene.
7. Odpiranje prijav: prijave bo odpirala komisija za izvedbo postopka javnega razpisa (v nadaljevanju: razpisna komisija). Ker se pričakuje večje število prijav, bo predvidoma dne 3. 4. 2020 v prostorih ministrstva potekalo nejavno odpiranje prijav v prisotnosti članov razpisne komisije. Pri odpiranju prijav razpisna komisija ugotavlja njihovo popolnost. Prijava je formalno popolna, če je pravočasno oddana v tiskani obliki, kot izpis iz Katisa, kot je določeno v tretjem odstavku 5. točke razpisa. Komisija bo v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozvala k dopolnitvi tiste prijavitelje, katerih prijave niso formalno popolne.
8. Merila za izbor programov za objavo v katalogu
Popolne prijave bo ocenila razpisna komisija v skladu z določili razpisa in Kriteriji za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2020/21 (v nadaljevanju: kriteriji), ki so del razpisne dokumentacije. Za šolsko leto 2020/21 bodo izmed prijavljenih s sklepom izbrani programi, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke razpisa in so v skladu s kriteriji dosegli najmanj 25 točk.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka se v nabor objavljenih programov ne morejo uvrstiti programi tistih prijaviteljev, ki v šolskem letu 2018/19 niso izpolnili obveznosti po pogodbi o izvajanju programov profesionalnega usposabljanja oziroma pogodbi o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja.
Programi, ki ne bodo izbrani, bodo s sklepom zavrnjeni. Izbrani programi bodo objavljeni v katalogu.
9. Merila za sofinanciranje izbranih programov
Za šolsko leto 2020/21 se bodo v skladu z načrtovanimi sredstvi v izbor za sofinanciranje uvrstili programi, ki so prijavljeni na eno od prednostnih tem, objavljenih v 3. točki razpisa, so v skladu s kriteriji dosegli najmanj 30 točk, in so za programe, izvedene v koledarskem letu 2019, z evalvacijo dosegli povprečno oceno, ki na 9 stopenjski lestvici na nobeni izmed kategorij evalvacije ni nižja od 7. Ocene evalvacij so razvidne v Katisu v matičnih podatkih izvajalca.
Programi izvajalcev iz prvega odstavka tega člena bodo razvrščeni po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, zbranih na podlagi kriterijev.
V primeru, da bo z razvrščanjem na osnovi kriterijev ugotovljeno, da je na zadnjem mestu, ki še omogoča sofinanciranje, več programov z enakim številom točk, se med njimi izbere programe tistih izvajalcev, ki imajo višjo vrednost seštevka vseh kategorij evalvacije programov.
Če na ta način izbira zadnjega sofinanciranega programa ne bo mogoča, bo kot dodatni kriterij za izbiro med temi programi upoštevana višina kotizacije na udeleženca. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi z nižjo kotizacijo.
Kadar bo na zadnjem mestu več programov istega prijavitelja in na ta način izbira zadnjega še sofinanciranega programa še vedno ne bo mogoča, bo prijavitelj s strani ministrstva pozvan, da sam izbere program/e za sofinanciranje.
Ministrstvo bo sofinanciralo po eno izvedbo programa, ki je predviden za najmanj 30 udeležencev. Ministrstvo bo sofinanciralo programe tudi z manj kot 30 udeleženci, če bo prijavitelj manjše število udeležencev ustrezno utemeljil. O utemeljenosti obrazložitve bo odločala razpisna komisija. V primeru, da obrazložitev ne bo utemeljena, bo program objavljen za 30 udeležencev.
Programi bodo sofinancirani v višini 50 odstotkov cene programa do porabe načrtovanih sredstev.
V primeru, da bo na razpis prijavljenih in izbranih manj programov za sofinanciranje v skladu z določili razpisa, kot je načrtovanih finančnih sredstev, bo ministrstvo glede na načrtovana finančna sredstva sofinanciralo programe po stopnji, ki presega 50 odstotkov, na način, da se vsakemu programu izbranemu za sofinanciranje dodeli sorazmerno višja stopnja sofinanciranja.
Ne glede na zgoraj navedene kriterije ministrstvo ne bo sofinanciralo programov, ki so sofinancirani iz drugih javnih virov.
10. Izid javnega razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni s sklepom najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja vlog, prispelih na razpis.
Prijave, ki ne bodo oddane pravočasno in formalno nepopolne prijave, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v skladu s pozivom za dopolnitev, bodo s sklepom zavržene.
S sklepom bodo zavrnjeni programi prijaviteljev, ki:
– ne bodo izpolnjevali pogojev za prijavo iz 2. točke razpisa,
– kot izvajalci v letu 2018/19 niso izpolnili vseh pogodbenih obveznosti,
– ne bodo vsebovali vseh obveznih podatkov iz drugega odstavka 5. točke razpisa,
– bodo z enako vsebino prijavljeni več kot enkrat (v tem primeru se obravnava le en program z enako vsebino),
– v skladu s kriteriji ne bodo dosegli najmanj 25 točk.
11. Objava programov in sklepanje pogodb
Na osnovi sklepa o izbiri bo ministrstvo vse izbrane programe objavilo v katalogu. Za izvajanje programov, ki se ne sofinancirajo, temveč se le objavijo v katalogu, bo ministrstvo z izvajalcem sklenilo pogodbo o izvajanju programov.
Za izvajanje sofinanciranih programov bo ministrstvo sklenilo eno ali več pogodb o izvajanju in sofinanciranju programov, na osnovi izkazanih potreb po izobraževanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, do porabe načrtovanih sredstev. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli tisti programi, za katere bodo izvajalci najprej pridobili ustrezno število prijav udeležencev, prijavljenih s soglasjem odgovorne osebe vzgojno-izobraževalnega zavoda, razvidnih iz Katisa, in o tem obvestili ministrstvo.
Če se po izdanem sklepu o izboru programov profesionalnega usposabljanja v šolskem letu 2020/21 ugotovi dejstvo, na podlagi katerega bi v postopku razpisa prišlo do drugačnega sklepa, če bi bilo ob izdaji sklepa znano, ministrstvo lahko odstopi od sklenitve pogodbe.
12. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo razpisa, opredelitev prednostnih tem, vzorec obrazca za predstavitev programa, metodologijo za izračun cene programov, kriterije za izbor in sofinanciranje programov, vzorec pogodbe o izvajanju ter vzorec pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov profesionalnega usposabljanja, je dosegljiva na spletnem naslovu ministrstva. Za dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/40-05-327 (Nataša Miklič) ali 01/40-05-233 (Vida Trilar) oziroma pišete na elektronski naslov katis.mizs@gov.si.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti