Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

319. Sklep o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas, stran 962.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 3. 2. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del območja, ki se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev, ki se nanaša na zemljišča, ki obsegajo naslednje parcele ali dele parcel v katastrski občini 1734 Ježica: 1171/1, 1470/1 in v katastrski občini 1735 Stožice: 241/1, 241/2, in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahajajo v delu enote urejanja prostora PS-74 s podrobnejšo namensko rabo SSsv (splošne večstanovanjske površine). Območje lokacijske preveritve se ureja z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, BS 4/2 Stožice, BS 4/3 Ježica in BS 4/4 Mala vas (Uradni list RS, št. 53/09 in 78/10; v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. člen 
(1) Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev iz šestega odstavka 18. člena OPPN, in sicer tako, da je ureditev dovoza do objekta, zgrajenega na zemljišču s parcelno številko 245/1, k. o. Stožice, in ureditev parkirišča v prostorski podenoti P1d dopustno izvesti sočasno z gradnjo v prostorski podenoti P1a, treba pa ju je izvesti najkasneje sočasno s prvo izmed gradenj v prostorskih podenotah P1b ali P1c.
(2) Pogoji za urejanje ureditev v prostorski podenoti P1d so:
– dovoz do objekta, zgrajenega na zemljišču s parcelno številko 245/1, k. o. Stožice, je treba zagotoviti po obstoječi dovozni cesti, na zemljišču s parcelno številko 1470/1, k. o. Ježica,
– dovoz do objektov, zgrajenih na zemljiščih s parcelnima številkama 242/2 in 243/2, obe k. o. Stožice, je treba zagotoviti po obstoječi dovozni cesti, na zemljišču s parcelno številko 1470/1, k. o. Ježica,
– zagotoviti je treba prehodnost območja po obstoječi poti na zemljišču s parcelno številko 1470/1, k. o. Ježica, za pešce in kolesarje do Čerinove ulice ali v skladu z določili OPPN.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1322
Št. 35050-2/2019-55
Ljubljana, dne 3. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković