Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

328. Odlok o proračunu Občine Brežice za leto 2021, stran 971.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18 in 75/19 – ZIPRS2021) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 11. redni seji dne 17. 2. 2020 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Brežice za leto 2021 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen
Z Odlokom o proračunu Občine Brežice za leto 2021 (v nadaljnjem besedilu: Odlok) se določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA 
2. člen
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
v eurih
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2021
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
33.103.309
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
24.382.326
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
18.319.127
700 Davki na dohodek in dobiček
15.466.470
703 Davki na premoženje
1.422.157
704 Domači davki na blago in storitve
1.425.500
706 Drugi davki
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
6.063.199
710 Udeležba na dobičku od premoženja
2.869.600
711 Takse in pristojbine
30.000
712 Globe in druge denarne kazni
73.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
115.187
714 Drugi nedavčni prihodki
2.974.912
72
KAPITALSKI PRIHODKI
2.045.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
45.000
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm.sredstev
2.000.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
6.380.983
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
2.296.147
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
4.084.836
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IZ DRUGIH DRŽAV
295.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij in iz drugih držav
295.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
34.540.053
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
7.604.603
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
1.635.912
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST
257.000
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
5.081.691
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
140.000
409 REZERVE
490.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
10.232.867
410 SUBVENCIJE
250.000
411 TRANSFERI POSAMEZ. 
IN GOSPODINJSTVOM
5.670.395
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. 
IN USTANOVAM
866.303
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
3.446.169
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
16.307.935
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
16.307.935
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
394.648
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU
363.648
432 INVES. TRANSFERI PU 
31.000
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I-II)
–1.436.744
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
180.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
180.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
180.000
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)
–180.000
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
2.711.744
50
ZADOLŽEVANJE
2.711.744
500 Domače zadolževanje
2.711.744
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.430.000
55
ODPLAČILA DOLGA
1.430.000
550 Odplačila domačega dolga
1.430.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)
–335.000
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)
1.281.744
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 
1.436.744
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA (2020)
335.000
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte.
(4) Sestavni deli proračuna so:
– načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del proračuna,
– kadrovski načrt kot priloga k proračunu,
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
– letni program prodaje občinskega finančnega premoženja.
(5) Priloga k Odloku je Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(1) V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.
(2) Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in tega odloka.
(3) Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen 
(1) Namenski prihodki proračuna so, poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718, 71/17 – ZIPRS1819, 13/18 in 75/19 – ZIPRS2021, v nadaljevanju; ZJF) tudi prihodki: ožjih delov lokalne skupnosti, požarne takse, prihodki od dajatve za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, prihodki takse za obremenjevanje vode, prihodki iz naslova komunalnega prispevka, prihodki iz naslova turistične takse, koncesijske dajatve od iger na srečo, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, kupnine in najemnine od občinskega stvarnega premoženja, koncesijske dajatve od lova, za posekan in prodan les ter neporabljena sredstva iz preteklih let, prejeta za sofinanciranje investicij in ostalih namenskih prejemkov.
(2) Kupnina od prodaje kapitalskih naložb občine se uporabi za odplačilo dolgov v računu financiranja.
5. člen 
(1) V letu 2021 se v proračunsko rezervo izloči 40.000 EUR prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom 49. člena ZJF.
(2) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 25.000 EUR odloča župan, o uporabi polletno obvešča občinski svet.
(3) O uporabi sredstev nad višino, opredeljeno v drugem odstavku tega člena, odloča občinski svet s posebnim odlokom.
6. člen 
(1) V proračunu občine se za leto 2021 zagotovijo sredstva splošne proračunske rezervacije v višini 450.000 EUR.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso bila zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
(4) Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
7. člen 
(1) Med odhodki proračuna se zagotovijo sredstva za:
1. občinska praznovanja in prireditve,
2. reprezentanco,
3. pokroviteljstva,
4. promocijo občine,
5. nagrade in priznanja,
6. sofinanciranje delovanja veteranskih organizacij in
7. sredstva za izredne pomoči.
(2) Transferi posameznim upravičencem se delijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani Občine Brežice. S sredstvi iz druge točke prejšnjega odstavka razpolaga župan.
(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko župan za nenapovedane namene iz prve, tretje, četrte in pete točke prvega odstavka tega člena samostojno, vendar na podlagi objektivnih kriterijev odloča o dodelitvi sredstev subvencij, transferov in drugih oblik sofinanciranj iz občinskega proračuna. Skupen obseg teh sredstev letno ne sme preseči 30 % proračunske postavke.
8. člen 
(1) Sredstva namenjena financiranju krajevnih skupnostih se določijo na podlagi Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 81/13, 79/15 in 9/17).
(2) Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.
9. člen 
(1) Neposredni uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki jih opredelijo v svojem letnem finančnem načrtu, izkazanem v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del tega odloka.
(2) Sredstva občinskega proračuna se prioritetno uporabijo za namene sofinanciranja projektov, ki bodo v skladu z zakonom odobreni na državni oziroma regijski ravni in za katere bo določeno sofinanciranje iz občinskega proračuna.
10. člen 
(1) Neposredni uporabniki morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila odobrena s proračunom ter so dolžni tekoče spremljati uresničevanje porabe sredstev glede na finančni načrt.
(2) Investicije, planirane po krajevnih skupnostih, vodi občina. Župan lahko s pooblastilom, ki ga izda na vlogo krajevne skupnosti in na predlog strokovnih služb občinske uprave, prenese vodenje investicije na krajevno skupnost.
(3) Izvedba investicij in investicijsko vzdrževalnih del na infrastrukturi v Občini Brežice je mogoča po pridobitvi lastništva v korist občine v primeru gradnje prometne infrastrukture in pridobitvi pravice graditi za ostalo komunalno infrastrukturo.
11. člen 
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna so dolžni predložiti županu zaključni račun in letno poročilo o realizaciji svojega finančnega načrta za preteklo leto do 28. februarja tekočega leta.
12. člen 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, ki se v pretežnem delu financirajo iz proračunskih sredstev, so dolžni svoje finančne načrte sprejeti in jih uskladiti s sprejetim proračunom v roku 30 dni po sprejetju občinskega proračuna.
13. člen 
Občinska uprava izvaja pri proračunskih uporabnikih proračunski nadzor nad pravilno, racionalno in smotrno uporabo proračunskih sredstev. Na zahtevo župana, nadzornega odbora in občinske uprave so uporabniki proračuna dolžni predložiti podatke za analizo porabe sredstev. Če uporabniki proračuna ne ravnajo v skladu z določili odloka jim lahko župan deloma ali začasno ustavi financiranje.
14. člen 
Naročilo storitev in nabava blaga, ter investicijska in vzdrževalna dela v breme proračunskih sredstev se lahko izvedejo samo skladno s predpisi o javnem naročanju, za kar so odgovorni vodje oddelkov, in sicer vsak za svoje področje skladno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice (Uradni listi RS, št. 78/15 in 20/19). Za krajevne skupnosti je odgovorna oseba predsednik Sveta krajevne skupnosti.
15. člen 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja. Župan je pooblaščen, da v skladu z ZJF in tem odlokom prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna med posameznimi področji porabe, programi, podprogrami oziroma med finančnimi načrti posameznih neposrednih uporabnikov.
(2) Župan z odredbo odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami zajetimi v posebnem delu proračuna, in sicer za vrednosti postavke do 100.000 EUR v višini do 20.000 EUR, za vrednost postavke nad 100.000 EUR pa v višini do 20 % vrednosti le-te.
(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko neposredni uporabnik samostojno razpolaga s proračunskimi sredstvi med posameznimi konti v okviru proračunske postavke. V okviru posamezne proračunske postavke se lahko odpirajo novi konti.
(4) Župan o izvršenih prerazporeditvah iz prvega odstavka tega člena polletno poroča občinskemu svetu.
(5) Postopek ravnanja z nepremičnim premoženjem se v primeru spremenjenih prostorskih potreb in v primeru drugih potreb upravljavcev stvarnega premoženja namenjenega javni gospodarski infrastrukturi, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja, izjemoma lahko izvede tudi za nepremičnine, ki niso vsebovane v veljavnem letnem načrtu ravnanja, pri čemer skupna vrednost poslov sklenjenih izven letnega načrta v primeru razpolaganja ne sme preseči 20 % skupne vrednosti veljavnega letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem in v primeru pridobivanja, skupna vrednost poslov izven letnega načrta ne sme preseči 20 % skupne vrednosti veljavnega letnega načrta pridobivanja. Organ odgovoren za izvrševanje proračuna sprejme v opisanih primerih, pred začetkom izvedbe postopka, načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem.
16. člen 
(1) Župan je pooblaščen, da v primeru pridobitve dodatnih namenskih sredstev za posamezni projekt, s sklepom sredstva prerazporedi na postavko za katero so bila pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka. Hkrati se po potrebi uskladi tudi načrt razvojnih programov.
(2) Župan je pooblaščen za spremembo vrednosti projektov v načrtu razvojnih programov za vrednosti načrta razvojnega programa do 100.000 EUR v višini do 20.000 EUR in za vrednosti načrta razvojnega programa nad 100.000 EUR v višini 20 % tega projekta.
17. člen 
(1) Župan lahko odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v posameznem primeru v višini do 1.000 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 20.000 EUR. Župan lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika. Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklih letih, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
(2) Pravnim osebam oziroma samostojnim podjetnikom lahko župan odpiše dolg, ko so izčrpane vse zakonske možnosti izterjave v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US, 63/16 – ZD-C, 30/18 – ZPPDID, 54/18 – odl. US, 69/19 – odl. US).
18. člen 
Neposredni uporabnik lahko s pogodbami prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih le, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta in če je investicija planirana v načrtu razvojnih programov, največ v višini do 40 % vrednosti investicijskih odhodkov in transferov v planu tekočega proračunskega leta.
19. člen 
(1) Za zakonitost, upravičenost in namembnost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik Sveta krajevne skupnosti.
(2) Za nadziranje izvajanja pogodbe o upravljanju stanovanjskih hiš in stanovanj v lasti Občine Brežice ter upravljanje s poslovnimi prostori oziroma objekti v lasti Občine Brežice, je odgovoren Oddelek za investicije, občinsko premoženje in javna naročila.
(3) Za nadziranje pobiranja občinskih komunalnih taks, izvajanje koncesijskih pogodb za gospodarske javne službe, za izgradnjo, upravljanje in distribucijo zemeljskega plina na območju Občine Brežice, najem infrastrukture s področja gospodarskih javnih služb, je odgovoren Oddelek za komunalno infrastrukturo in gospodarske javne službe.
(4) Za nadziranje pobiranja nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, spremljanje koncesijske dajatve od izkoriščenja naravnih virov, za izvedbo in nadzor pobiranja komunalnega prispevka, je odgovoren Oddelek za prostor.
(5) Za koncesijsko dajatev od lova in iger na srečo ter turistično takso, je odgovoren Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
(6) Za zaračunavanje upravnih taks, je odgovoren Oddelek za pravne in splošne zadeve.
(7) Za izdajo odločbe za sredstva iz naslova nadomestila za omejeno rabo prostora na območju jedrskega objekta, je odgovoren Oddelek za finance in računovodstvo.
20. člen 
(1) Predlagatelji finančnih načrtov neposrednih uporabnikov proračuna občine so:
– Občinski svet,
– Nadzorni odbor,
– Župan,
– Oddelki občinske uprave in
– Krajevne skupnosti.
(2) Oddelki izvajajo naloge in pooblastila v skladu z veljavnim Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Brežice in so odgovorni za izvedbo svojega finančnega načrta.
(3) Krajevne skupnosti so odgovorne za izvedbo finančnega načrta krajevne skupnosti.
(4) Vsi predlagatelji finančnih načrtov iz prvega odstavka tega člena za svoje področje pripravijo načrt razvojnih programov.
21. člen 
S prostimi denarnimi sredstvi na računu Občine Brežice upravlja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik krajevne skupnosti. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje, ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
22. člen 
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon, odlok ali drug predpis, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev, kar se mora izvesti s sprejemom rebalansa proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE 
23. člen
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se bo Občina Brežice za leta 2021 zadolžila za sofinanciranje investicij pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in poslovnih bankah skupaj v višini do 2.711.744 EUR.
(2) Občina v letu 2021 ne bo izdajala poroštev javnim zavodom in javnim podjetjem, katerih ustanoviteljica je.
24. člen 
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2021 smejo zadolževati največ v skupni višini do 300.000 EUR.
(2) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.
25. člen 
Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se občina lahko kratkoročno zadolži. O najetju kratkoročnega posojila odloča župan, o čemer obvesti občinski svet.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
26. člen
Ta Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov, ki sta prilogi k Odloku, pa se objavita tudi na spletni strani Občine Brežice.
27. člen 
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporabljati se začne s 1. 1. 2021.
Št. 410-221/2019
Brežice, dne 18. februarja 2020
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti