Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

314. Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija, stran 952.

  
Na podlagi določil Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 17. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 31/17) je Občinski svet Občine Litija na 9. redni seji dne 10. februarja 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija 
I. DOLOČILA PRI IZVEDBI JAVNEGA RAZPISA 
1. člen 
(uvodne določbe) 
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za razdelitev proračunskih sredstev, namenjenih za sofinanciranje dejavnosti in programov društev ter skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Litija.
Merila in ostali pogoji za sofinanciranje programov in projektov s področja ljubiteljske kulture so priloga tega pravilnika.
2. člen 
(pogoji za sofinanciranje) 
Za razpisana sredstva lahko kandidirajo nevladne organizacije, registrirane za izvajanje dejavnosti na področju kulture, posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih delavcev pri ministrstvu za kulturo, in javni skladi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija;
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture oziroma imajo status kulturnega ustvarjalca že vsaj eno leto pred prijavo na razpis;
– da izkažejo nepridobitni značaj programa oziroma projekta, s katerim kandidirajo na javnem razpis;,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, če gre za člansko organizacijo, oziroma vso dokumentacijo, ki jo zahteva zakonodaja;
– da imajo zagotovljene organizacijske, kadrovske, prostorske in materialne pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti;
– da občini vsako leto dostavijo poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter morebitno drugo zahtevano dokumentacijo;
– da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu z veljavno zakonodajo.
Javni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega odstavka, lahko kandidirajo v skladu z določili ZUJIK.
Za sredstva s področja obnove in investicijskega vzdrževanja lahko kandidirajo tudi ostale organizacije, če tako določajo merila, ki so del tega pravilnika, ali lokalni kulturni program.
Vsako društvo, ki je sofinancirano s strani občine, je dolžno na povabilo občine brezplačno nastopiti oziroma sodelovati na vsaj treh prireditvah letno, v svojih promocijskih gradivih in javnih objavah pa je dolžno občino navesti kot sofinancerja.
3. člen 
(strokovna komisija) 
Postopek izbire izvajalcev programov ter dodelitve sredstev za sofinanciranje programov vodi najmanj tričlanska strokovna komisija, ki jo s pisnim sklepom imenuje župan Občine Litija. Mandat članov komisije ne sme biti daljši od 4 let. Člani komisije ne morejo biti predsedniki ali zakoniti zastopniki izvajalcev programov, ki kandidirajo na sredstva javnega razpisa po tem pravilniku.
Komisija je pristojna za:
– pripravo razpisne dokumentacije,
– vodenje potrebnih postopkov razpisa (odpiranje prijav, pregled popolnosti prijav in ali so prijave vložili upravičeni predlagatelji ter ocenjevanje prijav na podlagi v razpisu objavljenih kriterijev in meril),
– pripravo predloga prijaviteljev kulturnih programov, izbora njihovih programov, višino sofinanciranja in za obrazložitev razlogov za predlagano odobritev ali zavrnitev posameznega programa,
– obravnavo ugovorov prijaviteljev glede posredovanega obvestila občinske uprave o predlaganem izboru programov za sofinanciranje,
– izdelavo končnega predloga sofinanciranja programov, ki vključuje dosežene točke, pisno utemeljitev in predlog komisije o višini sofinanciranja programa.
Seje sklicuje in vodi predsednik komisije, ki ga v sklepu o imenovanju komisije določi župan.
Na sejah komisije se piše zapisnik. Administrativno in tehnično pomoč komisiji zagotavlja občinska uprava.
4. člen 
(področja sofinanciranja) 
Sofinanciranje, določeno s tem pravilnikom, upošteva načelo, da so proračunska sredstva v skladu s prejšnjim členom dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, projektov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture, in sicer praviloma za naslednja področja:
– redna dejavnost, ki se izvaja v okviru javnih programov izvajalcev dejavnosti;
– javne kulturne prireditve in drugi umetniški dogodki, ki izkazujejo širši javni interes;
– založništvo: izdaja avtorskih knjig, kronik, brošur ter nosilcev zvoka in slike;
– nakup opreme;
– izobraževanje vodij, mentorjev in organizatorjev kulturnih dejavnosti;
– obratovalni stroški in najemnine za uporabo prostorov kulturnih društev;
– posebni projekti Občine Litija;
– sodelovanje na mednarodnih prireditvah, srečanjih in tekmovanjih;
– prireditve ZKMŠ Litija;
– obnova, investicijsko vzdrževanje in nakup opreme kulturnih spomenikov, domov in dvoran;
– drugi programi oziroma projekti, uvrščeni v lokalni kulturni program.
Osnova za razdelitev sredstev med posamezna področja je lokalni kulturni program.
5. člen 
(javni razpis) 
Javni razpis za razdelitev sredstev se objavi v Uradnem listu RS, celotna dokumentacija pa na spletni strani občine.
Besedilo javnega razpisa mora vsebovati:
– jasno navedbo, da gre za javni razpis za izbiro kulturnih programov ali projektov, pri katerem bodo financirani v okviru sredstev, ki so na razpolagi za posamezen javni razpis, tisti programi oziroma kulturni projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje;
– področje oziroma področja kulturnih programov ali projektov, ki so predmet javnega razpisa;
– umetniške, kulturnopolitične, strokovne in druge kriterije, po katerih se bo posamezen prijavljeni kulturni program ali projekt ocenjeval oziroma vrednotil;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji;
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet javnega razpisa;
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– razpisni rok;
– način pošiljanja in vsebino prijav;
– navedbo uslužbencev izvajalca javnega razpisa, pristojnih za dajanje informacij v zvezi z javnim razpisom;
– informacijo o morebitni razpisni dokumentaciji, ki je prijaviteljem na razpolago.
6. člen 
(prijave) 
Prijave, prispele na javni razpis, se obravnavajo posamično.
Prijava mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je označena z navedbo »Ne odpiraj – prijava« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša. Ovojnica je lahko označena tudi na drug ustrezen način, iz katerega izhaja, da gre za prijavo na določen javni razpis. Prijavitelj na ovojnici navede svoj naziv in naslov.
Prijava mora biti občini dostavljena do roka prijave.
Odpiranje prejetih prijav vodi komisija za izvedbo razpisa in mu sme prisostvovati vsak prijavitelj.
Komisija za izvedbo razpisa o odpiranju prijav vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.
Prijavitelje, katerih prijave so nepopolne, se pozove k dopolnitvi. Rok za dopolnitev je 5 dni od prejema poziva.
Če prijavitelj prijave ne dopolni v zahtevanem roku, jo župan zavrže s sklepom, zoper katerega ni pritožbe.
7. člen 
(upravičeni stroški) 
Upravičeni stroški so tisti stroški, ki so nujno potrebni za uspešno izvedbo programa oziroma projekta in so vezani izključno na njegovo izvedbo.
8. člen 
(obvestila, ugovori in odločbe) 
Na podlagi predloga komisije za izvedbo razpisa izda direktor občinske uprave obvestila o razdelitvi sredstev, iz katerega je razviden obseg sofinanciranja oziroma vzroki za zavrnitev sofinanciranja.
Obvestila se pošlje prijaviteljem po elektronski pošti na naslov, ki so ga navedli v razpisni dokumentaciji.
Prijavitelji imajo možnost ugovora na obvestilo v roku 8 dni od prejema obvestila. Ugovor je možen le na točkovanje.
Po pravnomočnosti obvestila se izdajo odločbe o razdelitvi sredstev, na katere ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z izbranimi izvajalci.
9. člen 
(pogodbe) 
Občina Litija sklene z izbranimi izvajalci programov ljubiteljske kulturne dejavnosti pogodbo.
S pogodbo se uredijo medsebojna razmerja v zvezi z zagotavljanjem proračunskih sredstev za financiranje predmeta pogodbe, zlasti pa:
– cilji, ki bodo realizirani v obdobju sklenitve pogodbe zaradi uresničitve namena pogodbe,
– kriteriji, po katerih se bo spremljalo njihovo uresničevanje,
– roki, v katerih morajo biti cilji doseženi,
– obseg, dinamika izplačil in način zagotavljanja sredstev države,
– druga vprašanja medsebojnih razmerij.
10. člen 
(objava rezultatov javnega razpisa) 
Rezultati javnega razpisa se po zaključku postopka javnega razpisa objavijo na spletni strani občine.
11. člen 
(nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo sredstev) 
Nadzor nad izvajanjem pogodb in namensko porabo proračunskih sredstev izvaja pristojna služba občinske uprave Občine Litija. Občinska uprava lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev in od izvajalca zahteva predložitev poročil o poteku zastavljenih projektov in poročil ter dokazil o namenski porabi sredstev.
V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izbranih izvajalcev programov ljubiteljske kulture, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa je dolžan izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
12. člen 
(prenehanje veljavnosti prejšnjega pravilnika) 
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika prenehajo veljati Pravilnik in merila o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija (Uradni list RS, št. 53/05, 12/09 in 12/11).
13. člen 
(pričetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-5/2019
Litija, dne 10. februarja 2020
Župan 
Občine Litija 
Franci Rokavec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti