Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

336. Pravilnik o spremembah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev, stran 1039.

  
Na podlagi prvega odstavka 77. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS, 90/12 – ZdZPVHVVR in 22/18) v zvezi s prvim odstavkom 4. člena Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (Uradni list RS, št. 39/16 in 47/19) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah Pravilnika o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev 
1. člen 
V Pravilniku o priznavanju poklicnih kvalifikacij veterinarjev (Uradni list RS, št. 71/08, 7/11, 59/14 in 21/16) se v 1. členu besedilo »zadnjič spremenjeno z Direktivo 2013/55/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o spremembi Direktive 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij in Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L št. 354 z dne 18. 12. 2013, str. 132)« nadomesti z naslednjim besedilom: »zadnjič spremenjeno z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2019/608 z dne 16. januarja 2019 o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (UL L št. 104 z dne 15. 4. 2019, str. 1)«.
2. člen
V 4. členu se v prvem odstavku besedilo »Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika,« nadomesti z naslednjim besedilom: »točke 5.4.1 Priloge V Direktive 2005/36/ES,«.
3. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
(načelo avtomatičnega priznavanja) 
(1) Dokazilom o formalnih kvalifikacijah za veterinarja, določenim v točki 5.4.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti iz prejšnjega člena in jih je izdal pristojni organ države članice EU, se priznava enaka veljavnost za dostop do in opravljanje poklicnih dejavnosti kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah, ki jih izdaja Republika Slovenija.
(2) Za dostop do in opravljanje poklicnih dejavnosti veterinarjev se zahtevajo dokazila iz prejšnjega odstavka.«.
4. člen 
V 11. členu se besedilo »Prilogi 2 tega pravilnika« nadomesti z besedilom: »točki 5.4.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES«.
5. člen 
V 13. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vlogi za priznavanje poklicne kvalifikacije veterinarja iz prvega odstavka 2. člena in 12. člena tega pravilnika mora vlagatelj predložiti naslednje dokumente in potrdila:
– dokumente in potrdila iz točke 5.4.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES;
– potrdilo o državljanstvu;
– kopije potrdil o strokovni usposobljenosti ali dokazil o formalnih kvalifikacijah, ki omogočajo dostop do tega poklica in potrdilo o strokovnih izkušnjah, kjer se zahteva v skladu z določbami tega pravilnika. Osebe, ki izpolnjujejo pogoje o usposobljenosti veterinarja, morajo poleg dokazil o formalnih kvalifikacijah predložiti tudi potrdilo pristojnega organa države članice izvora, da je to dokazilo o formalnih kvalifikacijah navedeno v Direktivi 2005/36/ES;
– dokazilo, da ni prepovedano opravljanje dejavnosti, ki ni starejše od treh mesecev.«.
6. člen 
V 17. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ponudnik storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, prijaviti opravljanje veterinarskih dejavnosti pred prvim opravljanjem občasnih storitev, v nujnih primerih pa najpozneje v treh dneh od začetka opravljanja storitev.«.
7. člen 
V 18. členu se v prvem odstavku napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ponudnik občasnih storitev mora ministrstvu, pristojnemu za veterinarstvo, pred začetkom opravljanja storitev skupaj s prijavo predložiti naslednja dokazila in podatke:«.
Peta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– dokazilo o poklicni kvalifikaciji iz točke 5.4.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES;«.
Deveta alineja se črta.
Dosedanja deseta alineja postane deveta alineja.
8. člen 
Prilogi 1 in 2 se črtata.
KONČNA DOLOČBA 
9. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-350/2019
Ljubljana, dne 17. februarja 2020
EVA 2019-2330-0114
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano