Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

338. Popravek Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe, stran 1042.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 27/16; v nadaljevanju: ZKZ-E) ter 29. člena Statuta Občine Hrpelje - Kozina (Uradni list RS, št. 51/15) je županja Občine Hrpelje - Kozina dne 19. 2. 2020 sprejela
P O P R A V E K 
Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe, 
ki je bil objavljen v Uradnem list RS, št. 33/18 z dne 18. 5. 2018.
1. člen 
V Sklepu o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe:
– v prvem odstavku točke 3. Predmet, vsebina in oblika OPPN se briše besedilo: »in 1104/1 k.o. Brezovica«;
– besedilo drugega odstavka točke 3. Predmet, vsebina in oblika OPPN se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom: »Investitor, lastnik zemljišča parc. št. 580 k.o. Artviže, je na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih podal pobudo za izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov. Na podlagi pobude investitorja oziroma nosilca kmetijskega gospodarstva, vpisanega v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100367414, iz katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetije pa je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15) in je tako izpolnjen pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3.ea člena ZKZ-E za začetek postopka priprave OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za načrtovanje kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.«
2. člen 
Ostala določila Sklepa o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe ostanejo nespremenjena.
3. člen 
Popravek sklepa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-17/2018-18
Hrpelje, dne 19. februarja 2020
Županja 
Občine Hrpelje - Kozina 
Saša Likavec Svetelšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti