Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

321. Pravilnik o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti, stran 963.

  
Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), četrtega odstavka 45.a člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 19/18)je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. februarja 2020 sprejel
P R A V I L N I K 
o načinu določanja plač za opravljanje funkcije ter sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov krajevnih skupnosti 
I. SPLOŠNE DOLOCBE 
1. člen
(1) S tem pravilnikom se urejata višina in način določanja sejnin in drugih prejemkov članov mestnega sveta, članov delovnih teles mestnega sveta ter članov drugih organov Mestne občine Nova Gorica in njenih ožjih delov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah ali jih imenujeta mestni svet ali župan.
(2) S tem pravilnikom se opredeli tudi način določanja plače župana in podžupanov.
2. člen 
(1) Člani mestnega sveta imajo za opravljanje občinske funkcije pravico do sejnine. Županu in podžupanom sejnine ne pripadajo.
(2) Članom delovnih teles mestnega sveta, ki niso člani mestnega sveta, ter članom drugih organov, ki jih imenuje mestni svet ali župan, članom nadzornega odbora, občinske volilne komisije ter članom svetov krajevnih skupnosti pripadajo sejnine.
(3) Sejnine iz prvega in drugega odstavka tega člena se določajo na podlagi tega pravilnika.
(4) Občinskim funkcionarjem in drugim upravičencem iz tega člena se sejnine ne izplačajo, če se ne udeležijo seje organa, katerega član so, ali če na seji organa sodelujejo manj kot dve tretjini celotnega časa zasedanja organa.
(5) Če je član ali predsednik kateregakoli organa iz tega pravilnika, ki ga imenuje župan, javni uslužbenec, zaposlen v občinski upravi Mestne občine Nova Gorica, mu sejnina ne pripada.
(6) Sredstva za izplačevanje sejnin in povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotovijo v proračunu občine. Sredstva za izplačevanje sejnin članom občinskih organov se oblikujejo na posebni proračunski postavki. Sredstva za izplačevanje sejnin članom in predsednikom svetov krajevnih skupnosti se vodijo na ustrezni proračunski postavki neposrednega proračunskega porabnika.
II. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA SEJNIN 
1. Določanje sejnine članu mestnega sveta
3. člen
(1) Letni znesek sejnin, vključno s sejninami za seje delovnih teles mestnega sveta, ki se izplača posameznemu članu mestnega sveta, ne sme presegati maksimalnega odstotka osnovne letne plače župana, brez dodatka za delovno dobo, kot je določen s predpisi, ki urejajo lokalno samoupravo. Osnova za določitev sejnine je osnovna mesečna plača župana, brez dodatka za delovno dobo (v nadaljevanju: osnovna plača župana).
(2) Članu mestnega sveta se določi plačilo za posamezno sejo glede na delo, ki ga je opravil v zvezi s posamezno sejo, in sicer za:
– udeležbo na redni seji mestnega sveta: 7 % osnovne plače župana,
– predsedovanje seji delovnega telesa mestnega sveta: 3 % osnovne plače župana,
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je: 2,5 % osnovne plače župana,
– udeležbo na izredni seji in nadaljevanje seje mestnega sveta: 2 % osnovne plače župana.
(3) Če član delovnega telesa, katerega član je, zaradi odsotnosti predsednika vodi sejo delovnega telesa, mu pripada sejnina v višini 3 % osnovne plače župana.
(4) Izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov mestnega sveta, ki jo vodi notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za delo mestnega sveta.
(5) Sejnine se ne izplačujejo za slavnostne in žalne seje.
2. Določanje sejnine članu nadzornega odbora
4. člen
(1) Predsednik in člani nadzornega odbora občine (v nadaljevanju: NO) imajo na podlagi sklepa o imenovanju pravico do sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji oziroma se oblikuje glede na opravljeno delo ter znaša:
– za izvedbo nadzora zaključnega računa in proračuna po programu in sklepu NO: 5 % osnovne plače župana,
– za izvedbo nadzora neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (oddelki občinske uprave, krajevne skupnosti, javni zavodi) po programu in sklepu NO: 4 % osnovne plače župana,
– za izvedbo nadzora drugih prejemnikov sredstev iz proračuna (društva in ostali) po programu in sklepu NO: 3 % osnovne plače župana,
– za vodenje seje NO: 6 % osnovne plače župana
– za udeležbo na seji NO: 5 % osnovne plače župana.
(2) V skladu s tem členom se določi plačilo članu NO. Izplačilo se opravi na podlagi evidence prisotnosti na seji, ki jo vodi notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za delo NO. Plačilo za izvedbo nadzora se opravi po sprejetem končnem poročilu, ki ga potrdi NO.
3. Določanje sejnine članu sveta krajevne skupnosti
5. člen
(1) Predsednikom sveta krajevne skupnosti pripada sejnina za vodenje seje sveta krajevne skupnosti v višini 3 % osnovne plače župana, članom sveta krajevne skupnosti za udeležbo na seji sveta krajevne skupnosti pa 1,5 % osnovne plače župana. Če član sveta krajevne skupnosti vodi sejo sveta krajevne skupnosti, mu pripada sejnina v višini 3 % osnovne plače župana.
(2) V skladu s prvim odstavkom tega člena se izplačilo predsedniku in članom sveta krajevne skupnosti opravi na podlagi evidence prisotnosti na seji, ki jo pripravi posamezna krajevna skupnost in posreduje notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za delo krajevnih skupnosti.
4. Določanje sejnine članu drugih organov
6. člen
(1) Članom drugih organov, ki jih imenujeta mestni svet ali župan, pripada sejnina za udeležbo na sejah organov (komisije, odbori, sveti, strokovne in delovne skupine ipd.), ki znaša:
– za udeležbo na seji delovnega telesa mestnega sveta, razen upravičencem iz 3. člena tega pravilnika: 2,5 % osnovne plače župana,
– za predsedovanje oziroma vodenje seje organa: 3 % osnovne plače župana,
– za udeležbo na seji organa: 2 % osnovne plače župana.
(2) Izplačila iz tega člena se opravijo na podlagi evidence, ki jo vodi notranja organizacijska enota občinske uprave, pristojna za delo posameznega organa.
7. člen 
(1) Člani Občinske volilne komisije imajo ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet ter redne in nadomestne volitve za župana v prvem in drugem krogu, pravico do enkratnega nadomestila, določenega v skladu z zakonom.
(2) Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prejšnjega odstavka tega člena ter ob izvedbi referenduma, so člani Občinske volilne komisije upravičeni do nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja najpozneje 10 dni po razpisu volitev.
(3) Pri določitvi višine nadomestila upošteva Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, naslednja merila:
– število različnih vrst volitev, ki se istočasno izvajajo;
– izvedba referenduma sočasno z drugimi volitvami;
– območje izvedbe referenduma;
– število volilnih enot, v katerih potekajo volitve;
– število volišč;
– obseg in zahtevnost neposrednih tehničnih opravil.
8. člen 
V primerih, določenih v zakonu, ko se sestane Občinska volilna komisija izven obdobja razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom Občinske volilne komisije za prisotnost na seji sejnina, in sicer za predsednika in namestnika predsednika 3 % osnovne plače župana, za člane in namestnike članov pa 2 % osnovne plače župana.
9. člen 
Izplačila iz 7. in 8. člena tega pravilnika se opravijo na podlagi evidence, ki jo vodi tajnik Občinske volilne komisije.
III. DRUGI PREJEMKI 
10. člen
(1) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa ter za opravljeno službeno pot, ki je povezana z opravljanjem funkcije, v kolikor podajo zahtevo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v upravi Mestne občine Nova Gorica.
(2) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
(3) Občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika imajo pravico do povračila stroškov prenočevanja, ki nastane na službeni poti. Strošek prenočevanja se povrne na podlagi predloženega računa v skladu s predpisi.
11. člen 
(1) Pravice iz prejšnjega člena tega pravilnika, razen povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa, uveljavljajo občinski funkcionarji in drugi upravičenci iz 2. člena tega pravilnika na podlagi naloga za službeno potovanje.
(2) Nalog za službeno potovanje izda župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave.
IV. NAČIN IZPLAČEVANJA 
12. člen
(1) Sejnine ter povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa se izplačuje mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. v tekočem mesecu.
(2) Ostali prejemki, določeni v III. poglavju tega pravilnika, se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
13. člen 
(1) Sejnine in drugi prejemki, ki pripadajo občinskim funkcionarjem in drugim upravičencem iz 2. člena tega pravilnika, se izplačajo od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
(2) Sejnine ter povračila stroškov prevoza za prihod na sejo organa se izplačajo na podlagi evidence prisotnosti na seji organa, ki jo vodi pristojna notranja organizacijska enota občinske uprave.
14. člen 
(1) Višino plače za župana se določi s sklepom, ki ga, v skladu z zakonom, izda komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
(2) Višino plače podžupanov določi s sklepom župan ob upoštevanju obsega podžupanovih pooblastil.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
15. člen
(1) Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. marca 2020.
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS (Uradni list RS, št. 58/11).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se za določitev in izplačilo sejnin za seje, opravljene do vključno 29. februarja 2020 ter za izvedbo poračuna do tega datuma, uporabljajo določila Pravilnika o višini in načinu določanja sejnin in drugih prejemkov za člane mestnega sveta, za člane delovnih teles mestnega sveta, za člane drugih občinskih organov ter za člane svetov KS (Uradni list RS, št. 58/11).
Št. 007-2/2020-2
Nova Gorica, dne 6. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Nova Gorica 
dr. Klemen Miklavič 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti