Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Št. 6100-0013/2020 Ob-1440/20, Stran 564
Mestna občina Slovenj Gradec na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17) ter Sklepa št.: 6100-0013/2020-1 o izvedbi javnega razpisa, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih projektov na področju kulture v letu 2020 (v nadaljevanju: JR-MOSG-KP2020)
Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
1. Namen in cilji razpisa
Namen razpisa je finančno podpreti vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja in posredovanja raznovrstnih javnih kulturnih projektov, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v Mestni občini Slovenj Gradec in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s področja kulture ter strokovni razvoj kulture in so javno dostopni občinstvu.
Pomen in uporaba pojma kulturni projekt:
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert, razstava, izdano literarno delo inp.) in bo v celoti izveden v letu 2020.
Splošni cilji javnega razpisa so:
Javni razpis je namenjen izvajanju in razvoju za mesto pomembnih kulturnih projektov, ki bogatijo pestrost kulturnega dogajanja v občini na različnih področjih kulture in niso izključno komercialnega značaja.
2. Področje javnega razpisa
Sofinanciranje izvedbe kulturnih projektov na področjih:
– glasbe,
– vizualnih dejavnosti,
– intermedijske in avdiovizualne ustvarjalnosti,
– kulturno umetnostne dejavnosti in
– literature.
3. Višina razpoložljivih sredstev in sofinanciranja
Sredstva za sofinanciranje izbranih projektov bo Mestna občina Slovenj Gradec zagotovila iz proračunskih sredstev za leto 2020. Predvidena razpoložljiva sredstva za leto 2020 znašajo 15.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja: Zaprošeni znesek sofinanciranja za posamezni projekt ne more presegati 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta. Višina sofinanciranja projekta bo določena v znesku najvišje višine sofinanciranja, določene tudi procentualno glede na skupno vrednost realiziranega projekta, na podlagi priloženih dokazil o realizaciji upravičenih stroškov projekta, razvidnih iz začasnega oziroma končnega poročila.
V primeru, da je prijavitelj projekta fizična oseba, pomeni višina odobrenega sofinanciranega zneska bruto znesek, ki se pri izplačilu zmanjša za pripadajoči znesek akontacije dohodnine.Slika 1
4. Obdobje financiranja: sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju izbranih projektov, in sicer za njihovo izvajanje v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.
Slika 25. Upravičene osebe: upravičeni prijavitelji, ki lahko podajo vloge za ta razpis, so nejavni zavodi, ustanove, društva in zveze društev, ki delujejo na razpisanih kulturnih področjih. Prijavitelji so lahko tudi druge pravne osebe zasebnega prava ter posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih.
6. Pogoji za sodelovanje na razpisu
6.1 Splošni pogoji za sodelovanje na javnem razpisu JR-MOSG-KP2020:Slika 3
1. Prijavitelj iz prvega stavka 5. točke je registriran in deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost dosedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma referenc oceni strokovna komisija.Slika 4
Slika 5
1. Prijavitelj iz prvega stavka 5. točke je registriran in deluje na področju kulturno-umetniške dejavnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec. Kakovost dosedanjega izvajanja kulturnih dejavnosti oziroma referenc oceni strokovna komisija.
2. Izvajalec nima neporavnanih obveznosti do Mestne občine Slovenj Gradec, pogodbene obveze v primeru predhodnih pogodb z Mestno občino Slovenj Gradec za sofinanciranje kulturnih projektov pa je izpolnil.
3. Odgovorna oseba izvajalca ni kaznovana ali v postopku zaradi kršenja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), niti nima omejitve poslovanja na podlagi tega zakona.
4. Za isti projekt na javni razpis poda vlogo le en prijavitelj.
5. Pri prijavi na javni razpis, se upoštevajo vsebine, navedene v točki 2.
Vloge izvajalcev, ki ne izpolnjujejo zgornjih pogojev, bodo izločene iz postopka ocenjevanja in zavržene.Slika 6
6.2 Drugi pogoji in omejitve:
1. Izvajalec na ta razpis ne more prijavljati projekta ali dela projekta, ki je sofinanciran iz drugih razpisov Mestne občine Slovenj Gradec ali JSKD-ja, OI Slovenj Gradec.
2. Slika 7Izvajalec projekta dovoljuje objavo podatkov o prijavitelju in formalnih podatkov o prijavljenem projektu z namenom vodenja razpisa in objave rezultatov razpisa na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, skladno s predpisi o dostopnosti informacij javnega značaja in o varstvu osebnih podatkov.
3. Projekt sledi ciljem iz točke 1 tega razpisa ter izpolnjuje eno od vsebinskih opredelitev iz točke 2 tega razpisa.
4. Projekt je celovit, strokovno utemeljen ter jasno in razvidno vsebinsko koncipiran.
5. Projekt ima razviden časovni plan in načrtovane učinke.
6. Projekt bo realiziran v letu 2020.
7. Projekt je izvedljiv – izvajalec ima potrebne prostore in druga materialna sredstva, znanje in kadre za izvedbo projekta.
8. Izvajalec mora v vlogi ločeno in razvidno navesti vsebine projekta, ki jih izvaja izključno v lastni produkciji, vsebine, ki jih izvaja v koprodukciji z drugimi izvajalci in vsebine, za katere nudi samo tehnično, prostorsko in podobno pomoč, njihovi nosilci pa so drugi avtonomni Slika 8izvajalci.
9. Projekt ima razdelan in uravnotežen finančni načrt, z izdelano natančno finančno konstrukcijo, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo zastavljenega projekta.
10. Predlagatelj projekta lahko sodeluje na tem razpisu z enim projektom, lahko pa kot partner sodeluje tudi v drugih projektih.
11. Prijavitelj bo, v primeru doseženega dogovora o sofinanciranju, brezplačno izvedel ponovitev izbranega projekta, na eni izmed javnih prireditev občine, pri čemer bo slednja krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali, v obdobju do 31. 12. 2020.
Izvajalec dokumentira zahtevane pogoje z dokazili v vlogi.Slika 9
7. Upravičeni in neupravičeni stroški projekta
Upravičeni stroški projekta so stroški, nastali pri aktivnostih, ki so neposredno povezane s projektom, sprejetim v sofinanciranje in so v skladu s predmetom in namenom razpisa.
Upravičeni stroški, ki jih sofinancira MOSG, morajo biti navedeni v razpisni prijavi predlagatelja.
Upravičeni stroški projekta so tisti, ki so:Slika 10
– nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta,
– opredeljeni v prijavi predlagatelja,
– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti,
– dejansko nastali,
– prepoznavni in preverljivi,
– podprti z izvirnimi dokazili,
– niso in ne bodo istočasno financirani od drugih sofinancerjev projekta (prepoved dvojnega financiranja),
– upravičen strošek je lahko tudi potni strošek, pod pogojem, da prijavitelj dokazuje, da so bili stroški nujno potrebni za izvedbo programa in priloži dokazila,
– upravičen strošek je lahko tudi strošek za pogostitev udeležencev projekta oziroma prireditve, pod pogojem, da je opredeljen v finančni strukturi v okviru prijave in da ta strošek ne presega 5 % vrednosti projekta in da je iz dokazil razvidno, da se dokazila nanašajo na projekt in da
– časovno sovpadajo v časovnico projekta,
– upravičen strošek je lahko tudi prostovoljno delo na osnovi določil Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 - popr. in 82/15) in področnih podzakonskih aktov, pod pogojem:
– da obseg prostovoljskega dela ne sodi v okvir višine sofinanciranja projekta, lahko pa se upošteva v okviru skupne vrednosti projekta,
– da je prijavitelj prostovoljsko delo in obseg prostovoljskega dela predvidel že v prijavi na javni razpis,
– da prijavitelj k zahtevku in poročilu o realizaciji projekta priloži dokumentacijo o priglasitvi prostovoljskega dela (iz katerega je razvidno, da je bila priglasitev še pred pričetkom projekta) in poročilo o opravljenem prostovoljstvu, skladno z določili zakonodaje.
Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Neupravičeni so naslednji stroški:
– stroški za nakup opreme (npr. nakup računalnikov, pisarniške opreme itd.) ali investicije,
– investicijsko vzdrževanje (npr. obnova prostorov, popravila itd.),
– amortizacija nepremičnin in opreme,
– tekoči stroški poslovanja zaradi opravljanja osnovne dejavnosti prijavitelja (nematerialni stroški: električne energije, telefon, internet, komunalna itd.),
– drugi stroški, ki jih prijavitelj v prijavi na javni razpis ne predvidi.
Če bo Mestna občina Slovenj Gradec ugotovila, da je upravičenec prejel sredstva ali pa so mu bila odobrena za isti namen tudi iz drugih javnih virov financiranja, se lahko pogodba o sofinanciranju razdre, upravičenec pa bo dolžan Mestni občini Slovenj Gradec povrniti vsa neupravičeno prejeta sredstva, s pripadajočimi obrestmi, od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
8. Kriteriji ocenjevanja
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Slovenj Gradec, bo pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb, ki izpolnjujejo z razpisom določene pogoje, ocenila na podlagi ocenjevalnih kriterijev.
Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov
Merila za ocenjevanje in vrednotenje
Število točk
A
inovativnost, ustvarjalnost in kakovost projekta
do 40 točk
B
predviden doseg projekta
do 10 točk
C
finančna konstrukcija projekta
do 10 točk
D
udeležba na občinskih, regijskih, državnih ali mednarodnih prireditvah
do 6 točk
E
aktualnost projekta za MOSG
do 20 točk
F
predviden način izvedbe projekta
do 7 točk
G
partnerstva v projektu
do 7 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni predlagatelj, je 100 točk.
Splošni in posebni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja javnega razpisa JR-MOSG-KP2020 so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju navedeno najvišje možno število točk. Najvišje možno število prejetih točk je 100. Sofinancirani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi kriterijev prejeli najmanj 70 točk. Višina odobrenih sredstev za kulturni projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen kulturni projekt in razpoložljivih sredstev.Slika 11
Komisija za kulturo si pridružuje pravico, da v okviru finančnih sredstev odobri manjše število projektov, ki bodo dosegli najvišje število točk, ne glede na morebitno doseganje najmanj 70 točk.
9. Razpisni rok: razpis se prične 21. 2. 2020 in se zaključi 23. 3. 2020.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija, poleg besedila razpisa, obsega:
1. prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. obvezne priloge (obrazec 4),
5. obrazec za kuverto (obrazec št. 5),
6. merila in kriteriji za izbor (obrazec 6),
7. obrazec poročila (obrazec št. 7).
Izvajalec mora v vlogi na razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:Slika 12
1. v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (obrazec 1),
2. vzorec pogodbe, ki mora biti na vseh straneh parafirana in ožigosana (v kolikor ponudnik uporablja žig v pravnem prometu), s čimer izvajalec izrecno potrjuje, da se strinja z vsebino te pogodbe (obrazec 2),
3. izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec 3),
4. ostale obvezne priloge (obrazec št. 4):Slika 13
4.1. Potrdilo o statusu – izpis iz Ajpesa (brez obrazca),
4.2. Dokazilo o prostorskih sposobnostih (lastništvo, najemna pogodba itd.) (brez obrazca),
5. obrazec za kuverto, ki ga prilepite na kuverto (obrazec 5).
Izvajalcu k vlogi ni potrebno priložiti obrazcev številka 6 in 7.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani naročnika (http://www.slovenigradec.si), v zavihku »Naročila in objave«. Natisnjeni obrazci s spletne strani veljajo kot originalni obrazci.
11. Oddaja in dostava vlog
Prijave morajo biti oddane priporočeno na pošti do zaključka razpisnega roka, to je do 23. 3. 2020, na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec ali osebno na sedežu naročnika do 23. 3. 2020 do 14. ure.Slika 14
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z izpolnjenim ter nalepljenim obrazcem za kuverto (obrazec št. 5). Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje v razpisnem roku na enak način kot velja za pošiljanje vloge.
Prijave, ki ne bodo podane na predpisanih prijavnih obrazcih naročnika, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in ki ne bodo oddane pravočasno, bodo izločene iz postopka nadaljnje obravnave. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 3. 2020, o čemer priča poštni žig, oziroma ni bila oddana v vložišču Mestne občine Slovenj Gradec do dne 23. 3. 2020 do vključno 14. ure. Za formalno nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, kot jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija po določbah točke 10.
Za vlogo neupravičene osebe se šteje vloga izvajalca, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev, kot so navedeni v točki 5.
12. Odpiranje vlog in obveščanje
Komisija za odpiranje vlog bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vloge:
– ki niso prispele pravočasno oziroma niso bile pravočasno vložene v vložišču občine,
– ki jih niso vložile upravičene osebe.
Strokovna komisija bo prijavitelje, katerih vloge bodo formalno nepopolne, pozvala, da jih v roku petih delovnih dni po prejetju poziva Mestne občine Slovenj Gradec, dopolnijo. Če prijavitelji ne bodo dopolnili formalno nepopolnih vlog v zahtevanem roku, bodo vloge s sklepom o zavrženju izločene iz nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega razpisa JR-MOSGKP2020.
Pravočasne in popolne vloge upravičenih oseb bodo predložene v obravnavo pristojnim strokovnim komisijam Mestne občine Slovenj Gradec. Odpiranje vlog bo potekalo na sedežu Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, dne 25. 3. 2020, v sejni sobi v 1. nadstropju, in se bo pričelo ob 9. uri.
Mestna občina Slovenj Gradec bo najkasneje v roku dveh mesecev po zaključku odpiranja vlog obvestila izvajalce o predlogu strokovne komisije glede izbire, višine sofinanciranja in odstotka sofinanciranja prijavljenega projekta z odločbo. Prijavitelj bo sočasno prejel tudi pogodbo, ki jo bo moral podpisano vrniti na naslov Mestne občine Slovenj Gradec v roku 15 dni od vročitve odločbe. V primeru, da prijavitelj pogodbe ne bo vrnil v določenem roku, bo Mestna občina Slovenj Gradec smatrala, da od sofinanciranja projekta z javnimi sredstvi Mestne občine Slovenj Gradec odstopa.
Slika 15V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden), Mestna občina Slovenj Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
V primeru naknadno ugotovljenega neizpolnjevanja pogojev (po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta ali sklenitvi pogodbe), lahko Mestna občina Slovenj Gradec spremeni odločitev ter z izvajalcem projekta ne sklene pogodbe oziroma od nje odstopi. Prav tako lahko, v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti (npr. če projekt ni izveden), Mestna občina Slovenj Gradec razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev, z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
Dodatne informacije:
Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem razpisom je mag. Alenka Primožič, Oddelek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve. Vprašanja je potrebno podajati v pisni obliki, po pošti ali na e-naslov: info@slovenigradec.si. Odgovori na zastavljena vprašanja bodo v roku 3 dni od postavitve objavljeni na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec, zavihek »javni razpisi«. Vprašanja se lahko postavijo do 18. 3. 2020.
Mestna občina Slovenj Gradec 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti