Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

335. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege, stran 1035.

  
Na podlagi petega odstavka 9. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
P R A V I L N I K 
o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege 
1. člen
(vsebina pravilnika) 
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, obveščanje, zatiranje, in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege – Pestis apium (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz pravilnika, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč, Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), in naslednji izrazi:
– pretresanje čebelje pretresanje čebel iz panja v zabojčke, ki se jih za 24 do 72 ur shrani v hladen prostor ter se jih pozneje naseli na nove satnice v nove ali v razkužene panje;
– zapora čebelnjakaje prepoved premika čebeljih družin, čebel in matic, satja, čebelarskega pribora in orodja iz čebelnjaka ali v čebelnjak;
– okuženo območje je območje v polmeru treh kilometrov oziroma v preletni razdalji od okuženega čebelnjaka, odvisno od konfiguracije zemljišča;
– obolela čebelja družina je družina, ki kaže klinične znake bolezni in ki izhaja iz čebelnjaka, v katerem je bila bolezen potrjena klinično in laboratorijsko.
3. člen 
(klinični znaki in prijava suma) 
(1) Na bolezen se posumi, če je prisoten en ali več kliničnih znakov iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Čebelar o sumu na bolezen takoj obvesti pristojnega veterinarja Nacionalnega veterinarskega inštituta (v nadaljnjem besedilu: NVI). Do prihoda veterinarja NVI se mora čebelar ravnati po njegovih ustnih navodilih, da prepreči nadaljnje širjenje okužbe.
(3) NVI ob sumu na bolezen klinično potrdi ali ovrže sum v najkrajšem možnem času.
4. člen 
(obveščanje) 
(1) Veterinar NVI o sumu na bolezen obvesti Območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljnjem besedilu: OU Uprave).
(2) Uradni veterinar o pojavu bolezni in odrejenih ukrepih, o prepovedi premikov in o prenehanju veljavnosti ukrepov na krajevno običajen način obvesti lokalne skupnosti in čebelarska društva na svojem območju.
5. člen 
(vnos podatkov o vzorčenju, kliničnih pregledih in diagnostičnih preiskavah) 
Podatki o odvzemu vzorcev za laboratorijske preiskave, opravljenih kliničnih pregledih in diagnostičnih preiskavah se vnesejo v Sistem za spremljanje, poročanje in obveščanje o boleznih živali (v nadaljnjem besedilu: EPI).
6. člen 
(ukrepi ob sumu) 
(1) Veterinar NVI ob sumu na bolezen:
1. opravi klinični pregled vseh čebeljih družin v sumljivem čebelnjaku;
2. pošlje dele sumljivega satja, klinično spremenjeno zalego ali drug ustrezen material v laboratorijsko preiskavo za določitev povzročitelja bolezni;
3. izda pisno navodilo in podatke o tem vnese v dnevnik veterinarskih posegov; to navodilo je za čebelarja obvezno, v njem pa so določeni:
a) zapora sumljivega čebelnjaka,
b) ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni (preprečiti dostop do čebelnjaka drugim osebam, preprečevati brezmatičnost, rojenje in ropanje čebel ter prepoved pokladanja čebeljih proizvodov iz sumljivega čebelnjaka),
c) zagotavljanje in vzdrževanje primernih higienskih razmer v čebelnjaku,
č) drugi ukrepi za preprečevanje širjenja bolezni.
(2) Ukrepi iz tega člena ostanejo v veljavi do izdaje odločbe iz 8. člena tega pravilnika oziroma dokler se sum bolezni uradno ne izključi z negativnim laboratorijskim izvidom.
7. člen 
(uradna potrditev bolezni) 
(1) Šteje se, da je bolezen uradno potrjena v čebelnjaku, ko so ugotovljeni klinični znaki in so rezultati laboratorijskih preiskav iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena pozitivni, sicer se šteje, da je bolezen uradno izključena.
(2) Po uradni potrditvi bolezni veterinar NVI poda pisni predlog o načinu sanacije uradnemu veterinarju.
8. člen 
(ukrepi po potrditvi) 
(1) V okuženem čebelnjaku uradni veterinar poleg ukrepov iz 6. člena tega pravilnika glede na ugotovitve kliničnega pregleda in na pisni predlog veterinarja NVI odredi:
1. neškodljivo uničenje ali pretresanje čebeljih družin;
2. neškodljivo uničenje satja z zalego, iztočenega in ostalega satja;
3. dezinfekcijo panjev, pribora, čebelnjaka in okolice z ustreznimi dezinfekcijskimi sredstvi oziroma z obžiganjem ali neškodljivo uničenje vseh dotrajanih panjev in pribora;
4. prepoved vseh posegov v družinah brez kliničnih znakov, razen preprečevanja rojenja, ropanja, hranjenja s sladkornimi pripravki, zdravljenje varoze in veterinarskih posegov;
5. druge ukrepe za sanacijo okuženega čebelnjaka.
(2) Kontrolni klinični pregled vseh čebeljih družin v okuženem čebelnjaku opravi NVI najmanj 30 dni po izvedbi vseh predpisanih ukrepov in končni dezinfekciji.
(3) Uradni veterinar določi okuženo območje, na katerem odredi:
1. klinični pregled vseh čebeljih družin v vseh čebelnjakih;
2. prepoved premika čebelnjakov z in na okuženo območje;
3. prepoved premika čebeljih družin, čebel oziroma matic s spremljevalkami med čebelnjaki znotraj okuženega območja ter v čebelnjake izven območja.
(4) Pred izvedbo kliničnih pregledov iz 1. točke prejšnjega odstavka NVI pisno ali ustno obvesti čebelarja o roku za izvedbo pregleda.
(5) Po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka čebelar veterinarju NVI v 48 urah od roka, določenega v obvestilu, omogoči pregled čebeljih družin in sodelovanje pri pregledu.
(6) Prepovedi premikov iz 2. in 3. točke tretjega odstavka tega člena veljajo najmanj do pridobitve negativnih rezultatov kontrolnega kliničnega pregleda iz drugega odstavka in negativnih rezultatov kliničnih pregledov iz 1. točke tretjega odstavka tega člena.
9. člen 
(premiki) 
(1) Zaradi preprečevanja pojava in širjenja bolezni je premik čebeljih družin na pašo ali na drugo lokacijo dovoljen, če čebelar:
– s pisno in podpisano izjavo potrdi, da čebele ne kažejo kliničnih znakov bolezni iz Priloge 1 tega pravilnika in
– pridobi potrdilo NVI, da čebelje družine ne izvirajo iz čebelnjaka, ki se nahaja na okuženem območju.
(2) Na območje v polmeru treh kilometrov oziroma v preletni razdalji od odobrenih vzrejališč matic se lahko premikajo čebelje družine iz čebelnjakov, ki imajo opravljen klinični pregled z negativnim rezultatom, opravljenim največ sedem dni pred premikom.
(3) Veljavnost potrdila NVI iz prvega odstavka tega člena je sedem dni. Če se pojavijo nova dejstva, ki vplivajo na veljavnost potrdila NVI, lahko NVI potrdilo prekliče še pred potekom roka njegove veljavnosti. Če premik ni izveden v roku veljavnosti potrdila NVI, čebelar pisno prekliče premik pri NVI najpozneje v osmih dneh od dneva izdaje potrdila NVI. Če želi čebelar ponovno izvesti premik, ga izvede v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena čebelar pridobi pred vsakim premikom čebel na pašo in ga v skladu z določbami pravilnika, ki ureja kataster čebelje paše, čebelarski pašni red, promet s čebelami in program napovedi medenja, namesti na vidnem mestu na stojišču.
10. člen 
(premiki z okuženega območja) 
(1) Ne glede na prepoved premikov iz 2. točke tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika je izjemoma dovoljen premik s paše samo za čebelnjake, ki izpolnjujejo pogoje iz tega člena in se želijo vrniti z okuženega območja na območje, kjer ne veljajo prepovedi.
(2) Pogoj za premik iz prejšnjega odstavka v tekočem letu je preiskava drobirja iz čebelnjaka, iz katerega se namerava izvajati premik. Laboratorijska preiskava drobirja na prisotnost spor povzročitelja se opravi enkrat letno v začetku leta (spomladi) pred prvim premikom na pašo. Preiskava se opravi samo, če se čebelnjak ne nahaja na okuženem območju. Rezultati preiskav drobirja se vnesejo v EPI. Dokazilo za dovoljeni premik iz tega čelna je negativni izvid preiskave drobirja za tekoče leto.
(3) Čebelar enkrat letno v začetku leta (januarja ali februarja) pisno zaprosi NVI za odvzem vzorcev drobirja. Veterinar NVI odvzame vzorce drobirja v skladu s Prilogo 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Če je rezultat laboratorijske preiskave drobirja na spore povzročitelja bolezni pozitiven, čebelnjak ne izpolnjuje pogojev za premik v skladu s tem členom.
(5) Premik z okuženega območja izjemoma dovoli uradni veterinar na podlagi vloge čebelarja za čebelnjak, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena in ima opravljen klinični pregled iz 1. točke tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika z negativnim rezultatom.
(6) Če je na podlagi prejšnjega odstavka premik dovoljen, mora čebelar izvesti premik v 48 urah po prejetju odločbe o dovolitvi premika.
11. člen 
(stroški) 
Stroški diagnostičnih preiskav iz 1. in 2. točke prvega odstavka 6. člena in 1. točke tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika se krijejo iz proračuna Republike Slovenije, vsi ostali stroški bremenijo čebelarja.
KONČNI DOLOČBI 
12. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium) (Uradni list RS, št. 119/06 in 38/07).
13. člen 
(uveljavitev) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-126/2019
Ljubljana, dne 20. februarja 2020
EVA 2019-2330-0066
Dr. Aleksandra Pivec 
ministrica 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti