Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Ob-1442/20, Stran 571
Na podlagi sklepa Sveta Vrtca Slovenske Konjice št. 11/5 z dne 5. 2. 2020, Vrtec Slovenske Konjice, Usnjarska cesta 12, 3210 Slovenske Konjice, razpisuje delovno mesto
ravnatelja – m/ž
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z določilom prvega odstavka v zvezi s petim odstavkom 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 – UPB, 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZP-CP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj, v nadaljevanju: ZOFVI).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let, mandat bo nastopil predvidoma dne 1. 9. 2020. Za čas mandata bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju), vključno s potrdilom sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (s priloženo izjavo, da pri kateremkoli sodišču zoper kandidata ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) in potrdilom o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje), pošljite v 15 dneh od objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov: Svet vrtca, Vrtec Slovenske Konjice, Usnjarska cesta 12, 3210 Slovenske Konjice, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži tudi kratek življenjepis.
Kandidati bodo pisno obveščeni o imenovanju v zakonitem roku, po zaključenem postopku.
Svet vrtca, Vrtec Slovenske Konjice