Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

318. Sklep o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-269, za stavbo na naslovu Komenskega ulica 10, stran 961.

  
Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji 3. 2. 2020 sprejel
S K L E P 
o lokacijski preveritvi za del enote urejanja prostora SL-269, za stavbo na naslovu Komenskega ulica 10 
1. člen 
S tem sklepom se potrdi lokacijska preveritev za stavbo na naslovu Komenskega ulica 10, Ljubljana, ki se nanaša na zemljišče s parc. št. 2494 v katastrski občini 1737 Tabor in se po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN in 42/18; v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) nahaja v delu enote urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) SL-269 z namensko rabo CU (osrednja območja centralnih dejavnosti).
2. člen 
Na območju lokacijske preveritve iz prejšnjega člena se dopusti individualno odstopanje od prostorskega izvedbenega pogoja, določenega v urbanističnih pogojih za EUP SL-269 v Prilogi 1 OPN MOL ID – Podrobni prostorski izvedbeni pogoji (PPIP) za posamezne enote urejanja prostora, po katerem gradnje novih objektov niso dopustne, razen objektov, navedenih v 12. členu OPN MOL ID, vzdrževalnih del, rekonstrukcij in nadomestnih gradenj v enakih gabaritih na mestu odstranjenih objektov, in sicer tako, da se dopusti nadzidava obstoječe stavbe na zemljišču s parc. št. 2494 v katastrski občini 1737 Tabor na način, da se venec nadzidanega dela poravna z vencem sosednjih dveh objektov in da nadzidani del ne preseže višine sosednjih dveh objektov.
3. člen 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1376
Št. 3504-10/2019-31
Ljubljana, dne 3. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković