Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

337. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije, stran 1039.

  
Na podlagi sedmega odstavka 73.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US in 73/19) in 12.a člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije 
1. člen 
V Pravilniku o minimalnih pogojih usposobljenosti in pridobljenih pravic za poklice zdravnik, zdravnik specialist, zdravnik splošne medicine, doktor dentalne medicine, doktor dentalne medicine specialist, diplomirana medicinska sestra, diplomirana babica in magister farmacije (Uradni list RS, št. 4/17) se besedilo 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik določa minimalne pogoje usposobljenosti in pridobljenih pravic iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L št. 255 z dne 30. 9. 2005, str. 22), zadnjič spremenjene z Delegiranim sklepom Komisije (EU) 2019/608 z dne 16. januarja 2019 o spremembi Priloge V k Direktivi 2005/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dokazil o formalnih kvalifikacijah in nazivov programov usposabljanja (UL L št. 104 z dne 15. 4. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2005/36/ES).«.
2. člen 
V 4. členu se v tretjem odstavku za besedo »bolnišnici« beseda »ali« nadomesti z besedo »in«, za besedilom odstavka, ki postane prvi stavek, se doda nov drugi stavek, ki se glasi:
»Posebno usposabljanje iz splošne medicine lahko zdravnik opravlja tudi pri drugih pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali organizacijah splošne oziroma družinske medicine, vendar v obdobju največ šestih mesecev, na način, da to usposabljanje ne posega v najkrajši čas usposabljanja iz prejšnjega stavka.«.
V četrtem odstavku se v prvem stavku za besedo »medicine« dodata vejica in besedilo »ki je bolj praktično kot teoretično,«.
3. člen 
V 5. členu se v petem odstavku pika nadomesti z vejico in doda besedilo »ob ustreznem upoštevanju predpisov in pravil poklicne etike v času referenčnih datumov, navedenih v točki 5.3.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES.«.
4. člen 
V 8. členu se v osmem odstavku tretja alineja spremeni tako, da se glasi:
»– ustrezne klinične izkušnje; pridobivanje teh izkušenj, ki bi se moralo izbrati glede na njihovo vrednost za usposabljanje, bi moralo spremljati usposobljeno osebje diplomiranih medicinskih sester ter potekati na krajih, kjer sta število usposobljenega osebja in oprema primerna za zdravstveno nego pacientov,«.
5. člen 
Za 9. členom se dodata nova 9.a in 9.b člen, ki se glasita:
»9.a člen 
(načelo avtomatičnega priznavanja) 
(1) Dokazilom o formalnih kvalifikacijah za zdravnika, zdravnika specialista, diplomirano medicinsko sestro, doktorja dentalne medicine, doktorja dentalne medicine specialista in magistra farmacije, določenim v točkah 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2 in 5.6.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES, ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti iz 2., 3., 5., 6., 7. in 8. člena tega pravilnika in jih je izdal pristojni organ države članice EU, se priznava enaka veljavnost za dostop do in opravljanje poklicnih dejavnosti kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah, ki jih izdaja Republika Slovenija.
(2) Za dostop do in opravljanje poklicnih dejavnosti zdravnikov, diplomiranih medicinskih sester, doktorjev dentalne medicine, diplomiranih babic in magistrov farmacije se zahtevajo dokazila o formalnih kvalifikacijah iz točk 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.5.2 in 5.6.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES, ki potrjujejo, da je zadevni strokovnjak med usposabljanjem pridobil znanja, veščine in kompetence iz tretjega odstavka 2., četrtega odstavka 5., četrtega odstavka 7., osmega in devetega odstavka 8. ter šestega odstavka 9. člena tega pravilnika.
(3) Državljanu države članice EU se za opravljanje dejavnosti splošne medicine na podlagi nacionalnega sistema socialne varnosti priznajo dokazila o formalnih kvalifikacijah, navedena v točki 5.1.4 Priloge V Direktive 2005/36/ES, ki jih izdajo države članice EU v skladu z minimalnimi pogoji usposobljenosti, določenimi v 28. členu Direktive 2005/36/ES.
(4) Dokazilom o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico, ki jih podelijo pristojni organi držav članic EU, navedenim v točki 5.5.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES, in ki izpolnjujejo minimalne pogoje usposobljenosti iz prejšnjega člena ter merila iz 23.b člena tega pravilnika, se priznava enaka veljavnost za dostop do in opravljanje poklicnih dejavnosti diplomirane babice kot dokazilom o formalnih kvalifikacijah, ki jih izdaja Republika Slovenija.
(5) Dokazila o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico se priznajo, če se je državljan države članice EU začel usposabljati pred 18. januarjem 2016 in so bile zahteve za sprejem v tako usposabljanje deset let splošne izobrazbe ali enakovredne ravni za usposabljanje iz prve alineje prvega odstavka prejšnjega člena, ali če je državljan države članice EU pred začetkom usposabljanja za diplomirano babico iz druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena dokončal usposabljanje za splošno zdravstveno nego, potrjeno z dokazilom o formalnih kvalifikacijah iz točke 5.2.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES.
9.b člen 
(izdaja dokazil o usposobljenosti) 
(1) Dokazilo o zaključenem usposabljanju iz 4. člena tega pravilnika se lahko izda le, če ima državljan države članice EU dokazilo o formalnih kvalifikacijah za zdravnika iz točke 5.1.1 Priloge V Direktive 2005/36/ES.
(2) Dokazilo o zaključeni specializaciji iz 6. člena tega pravilnika se lahko izda le, če ima državljan države članice EU dokazilo o formalnih kvalifikacijah za doktorja dentalne medicine iz točke 5.3.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES.«.
6. člen 
V 15. členu se črta besedilo »5.4.2,«.
7. člen 
Za 23. členom se dodajo novi 23.a, 23.b, 23.c, 23.č in 23.d člen, ki se glasijo:
»23.a člen 
(pridobljene pravice diplomiranih medicinskih sester) 
V primerih pridobljenih pravic diplomiranih medicinskih sester iz 10., 11., 12., 13., 14., 15., 22. in 23. člena tega pravilnika so dejavnosti diplomirane medicinske sestre morale vključevati prevzemanje polne odgovornosti za načrtovanje, organizacijo in izvajanje zdravstvene nege pacienta.
23.b člen 
(pridobljene pravice diplomiranih babic) 
(1) Dokazila o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico, navedena v točki 5.5.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES, se priznajo, če izpolnjujejo enega od naslednjih meril:
– izdana so bila na podlagi vsaj triletnega usposabljanja za diplomirane babice s polno časovno obveznostjo, za katerega vstop se zahteva diploma, spričevalo ali drugo dokazilo o kvalifikacijah, ki omogoča vpis na univerze ali druge visokošolske ustanove ali drugače zagotavlja enakovredno raven znanja. Temu usposabljanju sta morali slediti dve leti poklicnih izkušenj;
– izdana so bila na podlagi usposabljanja s polno časovno obveznostjo za diplomirano babico, ki traja vsaj dve leti ali 3.600 ur, pod pogojem, da ima oseba dokazila o formalnih kvalifikacijah za diplomirano medicinsko sestro, kot je to opredeljeno v točki 5.2.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES;
– izdana so bila na podlagi usposabljanja s polno časovno obveznostjo za diplomirano babico, ki je trajalo vsaj 18 mesecev ali 3.000 ur, pod pogojem, da ima oseba dokazila o formalnih kvalifikacijah za diplomirano medicinsko sestro, kot je to opredeljeno v točki 5.2.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES, in eno leto poklicnih izkušenj.
(2) Poklicne izkušnje iz prve in tretje alineje prejšnjega odstavka so morale obsegati dejavnosti diplomirane babice v bolnišnici, kar potrdi pristojni organ države članice EU.
(3) Dokazila o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico, ki izpolnjujejo vse minimalne zahteve usposobljenosti iz 9. člena tega pravilnika, vendar pa v skladu s prejšnjim odstavkom niso priznana, če jim ni priloženo potrdilo o poklicnih izkušnjah iz prejšnjega odstavka, se priznajo kot zadosten dokaz, če so bila izdana pred referenčnim datumom, navedenim v točki 5.5.2 Priloge V 2005/36/ES, in če so jim priložena potrdila, da so te osebe dejansko in zakonito opravljale dejavnosti babištva vsaj dve zaporedni leti v petih letih pred izdajo potrdila.
(4) Dokazila o formalnih kvalifikacijah, pridobljena na ozemlju nekdanje Nemške demokratične republike, za diplomirano babico, ki izpolnjujejo vse minimalne zahteve usposobljenosti iz 9. člena tega pravilnika, vendar pa v skladu s prvim odstavkom tega člena niso priznana, če jim ni priloženo potrdilo o poklicnih izkušnjah iz drugega odstavka tega člena, se priznajo kot zadosten dokaz, če potrjujejo, da se je program usposabljanja začel pred 3. oktobrom 1990.
23.c člen 
(pridobljene pravice diplomiranih babic na Poljskem) 
Priznajo se dokazila o formalnih kvalifikacijah iz babištva, ki so:
– izdana babicam na Poljskem, ki so dokončale usposabljanje pred 1. majem 2004 in ne izpolnjujejo minimalnih zahtev usposobljenosti iz 9. člena tega pravilnika in
– potrjena z diplomo »diplomirani«, pridobljeno na podlagi posebnega dopolnilnega programa iz 11. člena Zakona z dne 20. aprila 2004 o spremembi Zakona o poklicih medicinske sestre in babice in o nekaterih drugih pravnih aktih (Uradni list Republike Poljske iz leta 2004, št. 92, pos. 885 in iz leta 2007, št. 176, pos. 1237) ter Uredbe ministra za zdravje z dne 11. maja 2004 o podrobnih pogojih izvajanja študija za medicinske sestre in babice, ki imajo spričevalo o končani srednji šoli (končni izpit – matura), ter so diplomanti medicinskega liceja in poklicnih zdravstvenih šol za poklic medicinske sestre in babice (Uradni list Republike Poljske iz leta 2004, št. 110, pos. 1170 in iz leta 2010 št. 65, pos. 420), ali 2. točke 52.3 člena Zakona z dne 15. julija 2011 o poklicih medicinske sestre in babice (Uradni list Republike Poljske iz leta 2011, št. 174, pos. 1039) in Uredbe ministra za zdravje z dne 14. junija 2012 o podrobnih pogojih izvajanja visokošolskih programov za medicinske sestre in babice, ki imajo spričevalo o končani srednji šoli (končni izpit matura), ter so dijakinje srednje zdravstvene šole ali posrednješolskega programa za poklic medicinske sestre in babice (Uradni list Republike Poljske iz leta 2012, pos. 770), z namenom, da se preveri, ali je njihova raven znanja in kompetenc primerljiva z znanjem in kompetencami diplomiranih babic s kvalifikacijami, ki so za Poljsko opredeljene v točki 5.2.2 Priloge V Direktive 2005/36/ES.
23.č člen 
(pridobljene pravice diplomiranih babic v Romuniji) 
Ne glede na določbe 23.b člena tega pravilnika se dokazila o formalnih kvalifikacijah za diplomirano babico (asistent medical obstetrică-ginecologie/medicinska sestra za ginekologijo in porodništvo), podeljena državljanom držav članic EU v Romuniji pred 1. januarjem 2007, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev usposobljenosti iz 9. člena tega pravilnika, priznajo kot zadosten dokaz za namene opravljanja dejavnosti diplomirane babice, če jim je priloženo potrdilo, ki potrjuje, da so ti državljani držav članic EU veljavno in zakonito opravljali dejavnosti babištva v Romuniji najmanj pet zaporednih let v sedmih letih pred izdajo potrdila.
23.d člen 
(pridobljene pravice diplomiranih babic na Hrvaškem) 
Pridobljene pravice za babištvo iz tega pravilnika ne veljajo za naslednje kvalifikacije, pridobljene na Hrvaškem pred 1. julijem 2013:
– viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (višja medicinska sestra ginekološko-porodniške smeri),
– medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (medicinska sestra ginekološko-porodniške smeri),
– viša medicinska sestra primaljskog smjera (višja medicinska sestra z diplomo iz babištva),
– medicinska sestra primaljskog smjera (medicinska sestra z diplomo iz babištva),
– ginekološko-opstetrička primalja (babica ginekološko-porodniške smeri) in
– primalja (babica).«.
KONČNA DOLOČBA 
8. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-26/2019
Ljubljana, dne 6. februarja 2020
EVA 2019-2711-0016
Aleš Šabeder 
minister 
za zdravje 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti