Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Št. 302-1/2020 Ob-1432/20, Stran 556
Občina Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o spremembi proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 77/19, z dne 20. 12. 2019), Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 22/17, z dne 28. 4. 2017) in Mnenja Ministrstva za finance o skladnosti sheme »de minimis pomoči« Finančne spodbude za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica, številka priglasitve M001-5880416-2017, z dne 22. 5. 2017, objavlja
javni razpis 
za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2020
I. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti, ki se nahaja na območju Občine Ilirska Bistrica, v območju IB 82 IG, s sofinanciranjem stroška nakupa zemljišča.
II. Namen javnega razpisa: namen je spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične in razvojno-raziskovalne dejavnosti in vzpostavitev spodbudnega poslovnega okolja za potencialne podjetnike in delujoča podjetja, v vseh fazah njihovega razvoja, povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij, spodbujanje njihove rasti in ustvarjanje novih delovnih mest.
III. Višina sredstev
Višina razpoložljivih sredstev za izvedbo javnega razpisa je 150.000,00 evrov in so zagotovljena v Proračunu Občine Ilirska Bistrica na proračunski postavki 4001470 Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ilirska Bistrica.
Sredstva se dodelijo kot nepovratna sredstva, skladno s pravili o dodeljevanju državnih pomoči »de minimis«.
IV. Pogoji za kandidiranje na javnemu razpisu
4.1. Splošni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo:
– mikro, mala in srednja podjetja z najmanj eno zaposleno osebo, ki imajo sedež ali investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica in bodo z investicijo ustvarila nova delovna mesta. (Za potrebe tega razpisa se upošteva kot zaposlena oseba tudi s.p., če je to njegova edina podlaga za zavarovanje in direktor enoosebne družbe z omejeno odgovornostjo, s pogodbo o poslovodenju (zavarovalna podlaga 112), v kolikor je ta direktor hkrati tudi lastnik te družbe.) Za opredelitev mikro podjetij se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014, z dne 17. 6. 2014,
– podjetja, ki imajo pravočasno in v celoti izpolnjene vse obveznosti do Občine Ilirska Bistrica ter do drugih pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je Občina Ilirska Bistrica,
– podjetja, ki imajo poravnane vse davke, prispevke in ostale obveznosti, skladno z zakonom.
Na razpisu ne morejo kandidirati podjetja, ki so v preteklih letih pridobila sredstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju kreditov na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v Občini Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/02 in 70/04) in Pravilnika o nadomestitvi dela plače pripravnikov in za novo zaposlene osebe na območju Občine Ilirska Bistrica (Uradni objave glasila Snežnik št. 5, z dne 31. julija 2003 in št. 4, z dne 30. 6. 2006, spremembe in dopolnitve) vendar so prejeta sredstva porabila nenamensko ali pa so v postopku javnega razpisa navajala lažne podatke, na podlagi katerih so jim bila sredstva dodeljena.
Na javni razpis se lahko prijavijo podjetja, ki poleg vseh splošnih pogojev iz prejšnjih odstavkov, izpolnjujejo še naslednje pogoje:
– podjetje ne opravlja nobene od naslednjih dejavnosti, ki so razvrščene v naslednje sektorje:
– ribištvo in akvakultura kot ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 predelava in trženje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v primeru, če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se v celoti ali delno prenese na primarne proizvajalce,
– podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244, z dne 1. 10. 2004, str. 2) in z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (Uradni list RS, št. 5/17). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah:
– v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala,
– v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih,
– če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
– podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči.
Ostali pogoji dodeljevanja »de minimis« pomoči, v skladu z uredbo EU Komisije (EU), št. 1407/2013
Pri dodelitvi pomoči po načelu »de minimis« bo občina kot dajalec pomoči upoštevala, da:
1) pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
2) pomoči ne bodo pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga,
3) skupni znesek pomoči, dodeljen podjetju, ne bo presegel 200.000 evrov v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 evrov),
4) pomoč ne bo namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz,
5) se pomoč »de minimis« ne bo kumulirala z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi s takšno kumulacijo presegla intenzivnost pomoči ali znesek pomoči,
6) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi 360/2012,
7) pomoč »de minimis«, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, lahko kumulira s pomočjo »de minimis«, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami »de minimis« do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR),
8) bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
– vseh drugih pomočeh »de minimis«, ki jih je podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb »de minimis« v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnost pomoči po drugih predpisih,
9) bo pisno obvestila prejemnika:
– da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči »de minimis« (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013),
– o znesku »de minimis« pomoči,
10) bo hranila evidence o individualni pomoči »de minimis« deset let od datuma dodelitve pomoči.
4.2. Pogoji za dodelitev sredstev, vračilo sredstev
1) Upravičenci do sredstev v okviru tega ukrepa so podjetja, ki investirajo v proizvodni, obrtni ali v objekt za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica. Do sredstev v okviru tega ukrepa niso upravičena podjetja, ki investirajo v objekt izključno za dejavnosti na področju trgovine.
2) Upravičenci iz tega ukrepa morajo zagotoviti nova delovna mesta, ki morajo biti povezana z izvajanjem začetne investicije ali investicije v razširjanje oziroma diverzifikacijo dejavnosti ter ustvarjena in zasedena najkasneje v treh letih po dokončani investiciji. Novo ustvarjena delovna mesta morajo biti ohranjena – zasedena najmanj tri leta. Izhodiščno stanje za novo ustvarjena delovna mesta je število zaposlenih na dan oddaje vloge za sofinanciranje po tem razpisu. Za vsakih 50.000 evrov prejete subvencije je upravičenec dolžan zagotoviti 0,5 novo zaposlenega za obdobje najmanj treh let, od dokončanja investicije in predaje v uporabo. Kot zaključek investicije se šteje pridobljeno uporabno dovoljenje.
3) Upravičenec, ki ne izpolni drugih pogojev, določenih v javnemu razpisu, mora vrniti subvencijo v celoti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Izpolnjevanje teh pogojev se preverja po preteku rokov, navedenih v prejšnjemu odstavku.
V. Upravičeni stroški
Upravičen strošek sofinanciranja investicij v izgradnjo proizvodnih, obrtnih in objektov za izvajanje turistične ter razvojno-raziskovalne dejavnosti je:
– strošek nakupa zemljišč v območju IB 82 IG.
VI. Višina odobrenih sredstev: strošek nakupa zemljišč se sofinancira v višini največ 90 % vrednosti zemljišča, ki mora biti določena s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin. Vrednost zemljišča za m2 po dodelitvi subvencije ne bo nižja od 10,00 evrov/m2.
VII. Merila za izbor upravičencev, ki izpolnjujejo pogoje
Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bodo ocenjene na osnovi naslednjih meril:
1. Kvantitativna merila: (vlogo po kvantitavnih merilih oceni Komisija)
Zap. št.
Naziv skupine
Št. možnih točk
Št. doseženih točk
1.
Projekcija zaposlitev v času od 1 do 3 let po realizaciji investicije
20
1.
1–3
8
2.
nad 3 do 5
12
3.
nad 5 do 10
15
4.
nad 10
20
2.
Vrsta investicije
10
1.
Investicija za razširitev oziroma diverzifikacijo dejavnosti
5
2.
Investicija uvaja nov produkt ali storitev
10
3.
Neto tlorisna površina (v m2)
15
1.
manj kot 200
0
2
nad 200 do 1000
5
3.
nad 1000 do 3000
10
4.
nad 3000
15
4.
Sodobna tehnologija
15
1.
Investicija nima novih tehnoloških rešitev
8
2.
Investicija uvaja tehnologijo, ki izboljšuje delovni proces
12
3.
Investicija uvaja visokotehnološke rešitve
15
SKUPAJ
60
2. Kvalitativna merila:
Zap. št.
Naziv skupine
Pozitivno mnenje
Negativno mnenje
1.
Ekonomska upravičenost projekta – tržišče
2.
Ekonomska upravičenost projekta – realnost izvedbe projekta
Vlogo po kvantitativnih merilih oceni Komisija za izvedbo javnega razpisa za dodelitev finančnih spodbud (Komisija).
Projekt, ki je prejel 25 ali več od možnih 60 točk po kvantitativnih merilih, preide v analizo s kvalitativnimi merili. V primeru, da je vloga prejela manj kot 25 točk po kvantitativnih merilih, takoj pridobi negativno mnenje v kvalitativnem delu in ne more biti sofinancirana iz javnega razpisa.
Največje možno število točk: največje možno število točk na podlagi meril je 60.
3. Merila za določitev višine subvencije
Ocenjevanje vlog
Komisija pripravi predlog prejemnikov sredstev (upravičencev) za popolne in ustrezne vloge, ki ga predloži pristojnemu organu občinske uprave za namen sprejema odločitve o odobritvi sofinanciranja.
Na podlagi odločitve o odobritvi sofinanciranja upravičenih stroškov prejme podjetje državno pomoč, skladno z zaprošenimi sredstvi in s točko V. (Pogoji za dodelitev nepovratnih sredstev) ter točko VI. (upravičeni stroški) tega razpisa. V kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja odobrenih vlog, ki so v skladu z ocenjevanjem po predpisanih merilih upravičene do sofinanciranja, presega razpoložljiva sredstva, si Komisija pridružuje pravico, da sredstva dodeli glede na višino doseženih točk.
V primeru enakega števila točk imajo prednost prijavljene investicije, ki so pridobile več točk pri merilu kot sledi:
1. merilu projekcija zaposlitev,
2. neto tlorisna površina,
3. vrsta investicije,
4. sodobna tehnologija,
5. trajnostni vpliv.
Metodologija ocenjevanja vlog in meril je določena skladno s pravilnikom.
VIII. Obdobje za porabo sredstev: obdobje, za katerega so namenjena razpisana proračunska sredstva iz točke IV., je proračunsko leto 2020. Sredstva so namenjena sofinanciranju projektov, ki so realizirani v času od 1. 1. 2020 do najkasneje 30. 11. 2020.
IX. Vloge, razpisni roki, način prijave
9.1. Popolna vloga
Vloga je popolna, če vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vlog v javnem razpisu, predloži pravilno zapečatene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
– prijavni obrazec,
– dispozicija projekta,
– izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– izpolnjena in podpisana izjava o povezanih podjetjih – enotno podjetje,
– izpolnjena in podpisana izjava o združitvi ali pripojitvi podjetij ter razdružitvi podjetij,
– izpolnjena in podpisana izjava o kumulaciji pomoči,
– izpolnjena in podpisana izjava v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije,
– izjava o številu zaposlenih,
– podpisan vzorec pogodbe.
K vlogi je potrebno priložiti še zahtevane priloge:
– Poslovni načrt oziroma investicijski program,
– Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida in Izkaz bilančnega dobička/izgube za leto 2019, oddano na AJPES. Podjetja ustanovljena v letu 2020 predložijo računovodske izkaze za obdobje, od dneva ustanovitve podjetja do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na razpis,
– Bonitetna dokazila (datum izdaje bonitetnega dokazila ne sme biti starejši od 60 dni, glede na datum oddaje vloge in mora biti skladen z zadnjimi objavljenimi računovodskimi izkazi – AJPES),
– S.BON – 1 – gospodarske družbe (za podjetnike začetnike BON 2),
– S.BON – 1 – samostojni podjetniki (za podjetnike začetnike BON 2),
– Potrdilo FURS-a o plačanih obveznostih,
– Izjava vlagatelja o številu zaposlenih, na zadnji dan preteklega meseca glede na mesec prijave, podpisana s strani odgovorne osebe,
– Pogodba ali namera o sklenitvi pogodbe o nakupu zemljišča.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je bila v postavljenem roku na podlagi poziva k dopolnitvi ustrezno dopolnjena z dodatnimi dokazili in pojasnili v roku, ki ga določi Komisija, ki ne sme biti daljši od 8 dni.
9.2. Razpisni rok
Rok za prijavo je 20. 4. 2020.
Prijavitelji oddajo vloge priporočeno po pošti oziroma osebno, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
9.3. Način prijave
Vloge, ki ne bodo izpolnjene na obrazcih razpisne dokumentacije in vsebinsko nepopolne, bodo s sklepom zavržene.
Vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav:
»Ne odpiraj – Javni razpis za spodbujanje investicij v izgradnjo proizvodnih in obrtnih objektov ter objektov za izvajanje turistične ali razvojno-raziskovalne dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica v letu 2020«
in s polnim nazivom in naslovom pošiljatelja.
Vloga se izpolni na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Komisija lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Komisija lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge.
Odpiranje prejetih vlog za dodelitev sredstev vodi Komisija. Komisija bo v roku 8 delovnih dni od odpiranja pisno pozvala tiste prijavitelje, katerih vloge niso bile formalno popolne, da jih dopolnijo. Formalno nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v postavljenem roku ne dopolni, se zavržejo. Po preteku postavljenega roka dodatne dopolnitve vlog niso možne.
Vloga je formalno popolna, če vsebuje vse obrazce in zahtevane priloge, ki jih določa razpisna dokumentacija.
Vloga je vsebinsko popolna, če je prijavljen projekt oziroma aktivnost skladen z ukrepom oziroma upravičenimi stroški.
Odločbe, s katerimi bo odločeno o dodelitvi sredstev, bodo izdane predvidoma v 30 dneh po odpiranju vlog.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija z navodili prijaviteljem za izdelavo vlog, je dosegljiva od dneva objave tega javnega razpisa do izteka prijavnega roka na spletni strani Občine Ilirska Bistrica: http://www.ilirska-bistrica.si ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan med 8. in 11. uro na Občini Ilirska Bistrica:
Tina Kocjan, tel. 05/71-12-310, e-pošta: tina.kocjan@ilirska-bistrica.si in
Tanja Šajina, tel. 05/71-12-315, e-pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si ali osebno pri navedenih uradnih osebah.
XI. Obdelovanje osebnih podatkov
Občina Ilirska Bistrica bo osebne podatke, ki so potrebni za izvedbo razpisa (kontaktne osebe prijavitelja (ime in priimek, funkcija, stalno bivališče, telefon in elektronski naslov)) ter zahtevana dokazila obdelovala za namen izvedbe postopka sofinanciranja, spremljanja in nadziranja izvedbe tega javnega razpisa na podlagi veljavnega Zakona o lokalni samoupravi, Zakona o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2020.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke skladno z roki, določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim uporabnikom: pooblaščenim zaposlenim, pooblaščenim osebam, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem obdelovalcu ali osebam, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma podzakonskih predpisov. Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov. Če podatki, zahtevani v javnemu razpisu ne bodo zagotovljeni, obravnava vloge ne bo možna.
Vlagatelj/ica, strokovni delavci in udeleženci imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj/e, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka in omejitve obdelave (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so na voljo pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov, podatki katere so dostopni na spletni strani občine.
Občina Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti