Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2020 z dne 21. 2. 2020

Kazalo

Ob-1434/20, Stran 574
Na podlagi prvega odstavka 146.d člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 7. 5. 2019 (objavljeni na spletni strani https://www.ekosklad.si/cms/tinymce/upload/dokumenti/SPP.pdf) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, objavlja
spremembo Javnega poziva 78FS-PO19
Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih
Javni poziv 78FS-PO19 Finančne spodbude za naložbe v ukrepe trajnostne mobilnosti v podjetjih (Uradni list RS, št. 80/19) se spremeni tako, kot sledi:
Tretji in četrti odstavek 1. točke (predmet in namen javnega poziva) besedila javnega poziva se spremenita tako, da se sedaj glasita:
»Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki še ni bila zaključena ob oddaji vloge za pridobitev spodbude (v nadaljnjem besedilu: vloga) po tem javnem pozivu:
A – mobilnostni načrti
B – parkirišča za kolesa in kolesarnice za zaposlene ali javno izposojo koles (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),
C – električna kolesa (e-kolesa) in kolesa za službeno uporabo ali javno izposojo (na podlagi koncesijske pogodbe oziroma javno zasebnega partnerstva),
D – polnilnice za električna vozila, ki se nahajajo v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,
E – polnilnice za vozila na vodik, ki se nahajajo v neposredni bližini lokacije podjetja, in so namenjene polnjenju vozil za zaposlene in/ali javno uporabo,
F – prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času,
G – registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza.«
Prvi odstavek 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini.«
Za prvim odstavkom 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva se doda odstavek, ki se glasi:
»Do spodbude niso upravičene osebe:
– ki imajo zapadle finančne obveznosti do Eko sklada ali ne izpolnjujejo drugih pogodbenih zavez po pogodbah sklenjenih z Eko skladom,
– ki nimajo poravnanih davčnih in drugih obveznosti do Republike Slovenije,
– ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova plač ali socialnih prispevkov,
– gospodarske družbe in zadruge v težavah skladno z zakonom, ki ureja pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah,
– ki so v postopku zaradi insolventnosti, stečajnem postopku ali postopku prisilnega prenehanja,
– ki imajo blokiran transakcijski račun.«
Tretji odstavek 2. točke (upravičene osebe) besedila javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Spodbuda pri ukrepih B, D, E, F in G je lahko dodeljena samo za ukrepe, ki bodo izvedeni na/v nepremičnini, ki je v so/lasti oziroma v uporabi v prvem odstavku te točke navedenih upravičenih oseb.«
Prvi odstavek 6.b točke (odplačilna doba) besedila javnega poziva se spremeni tako, da se sedaj glasi:
»Odplačilna doba je krajša ali enaka dobi vračila naložbe in je določena v postopku presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja. Odvisna je od posameznega ukrepa in v nobenem primeru ne more presegati 15 let. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za daljše obdobje, vendar mora v tem primeru vlagatelj ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za nadaljnje opravljanje dejavnosti.«
K točki 7 (dodatne zahteve in pogoji) besedila javnega poziva se doda odstavek, ki se glasi:
»g) lastništvo sofinancirane naložbe
Predmet sofinanciranja pri ukrepih od B do G mora biti v lasti upravičene osebe, kar mora biti razvidno iz poslovnih knjig.«
V točki 8 (Pogoji za črpanje kredita) se pod a) (Sklenitev kreditne pogodbe) za prvim odstavkom doda odstavek, ki se glasi:
»Kreditna pogodba se ne sklene:
– če identiteta upravičene osebe ob sklenitvi poslovnega razmerja ni znana oziroma je ni mogoče ugotoviti,
– če upravičena oseba ob sklenitvi poslovnega razmerja ne razkrije podatkov o dejanskih lastnikih,
– če se upravičena oseba, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec nahaja na seznamu oseb, zoper katere so sprejeti omejevalni ukrepi VS OZN ali EU.«
Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad 

AAA Zlata odličnost