Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2985. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

MINISTRSTVA

2986. Pravilnik o sofinanciranju socialnovarstvenih programov
2987. Pravilnik o registru nastanitvenih obratov
2988. Pravilnik o spremembi Pravilnika o sistemu za sprejem, shranjevanje in sledljivost zdravil
2989. Naznanilo o prejetju sklepa Evropske komisije o združljivosti državne pomoči s Pogodbo o delovanju EU

USTAVNO SODIŠČE

2990. Spremembi Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016

SODNI SVET

2991. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2992. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za oktober 2016

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2993. Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

OBČINE

Dobrepolje

2994. Cenik čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Dobrepolje

Gorenja vas-Poljane

2995. Odlok o podelitvi naziva Častni občan Občine Gorenja vas - Poljane
2996. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2997. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2998. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2999. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Grosuplje

3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016

Hrpelje-Kozina

3001. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Hrpelje - Kozina

Idrija

3002. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
3003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija
3004. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji in delovanju proračunskega stanovanjskega sklada Občine Idrija
3005. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija
3006. Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 po skrajšanem postopku
3007. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4

Kanal ob Soči

3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle

Ljubljana

3009. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
3010. Sklep o dopolnitvah Sklepa o cenah posameznih vrst vozovnic v mestnem linijskem prevozu potnikov
3011. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

3012. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2016
3013. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loški Potok za leto 2017
3014. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2017 na območju Občine Loški Potok

Rogašovci

3015. Odlok o plakatiranju in oglaševanju v Občini Rogašovci

Rogatec

3016. Odlok o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo
3017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec

Sevnica

3018. Sklep o potrditvi elaboratov in cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica
3019. Sklep o zaračunanih cenah oskrbe s pitno vodo, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne odpadne vode ter ravnanja z odpadki v Občini Sevnica

Slovenske Konjice

3020. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Slovenske Konjice

POPRAVKI

3021. Popravek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
3022. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
3023. Popravek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šempeter v Savinjski dolini

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

60. Zakon o ratifikaciji Pridružitvenega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Evropsko vesoljsko agencijo (MPSEVA)

Ministrstvo za zunanje zadeve

61. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o izmenjavi in medsebojnem varovanju tajnih podatkov in prenehanju veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o varstvu zaupnih obrambnih informacij in sredstev

Popravki

62. Popravek Obvestila o začetku veljavnosti Konvencije o prometnih znakih

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave po Zakonu o političnih strankah

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti