Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3006. Sklep o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 po skrajšanem postopku, stran 9669.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe; v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P 
o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 po skrajšanem postopku 
1. člen 
Uvodne določbe 
S tem sklepom se začne postopek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija št. 4 po skrajšanem postopku (v nadaljevanju SD OPN4), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 53/14; v nadaljevanju: OPN).
2. člen 
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN 
OPN je stopil v veljavo 1. junija 2011. Prve (1.) spremembe in dopolnitve OPN, sprejete konec leta 2013, so se nanašale le na prostorsko izvedbene pogoje odloka, in niso spreminjale z v grafičnem delu OPN določene namenske rabe prostora. V letu 2014 je Občina Idrija izpeljala kratek postopek sprememb in dopolnitev OPN (2. spremembe in dopolnitve OPN), ki je odpravil neskladja med posameznimi določbami znotraj izvedbenega ali strateškega dela kot posledica očitnih napak.
Občina Idrija je sprejela sklep o pričetku postopka tretjih (3.) sprememb in dopolnitev OPN po skrajšanem postopku, ki je v fazi usklajenega predloga.
S postopkom SD OPN4 po skrajšanem postopku se predlaga sprememba tekstualnega dela OPN, in sicer:
– sprememba 201. člena OPN;
– sprememba 26. člena OPN.
3. člen 
Območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka za izvedbo sprememb in dopolnitev OPN 
1. SD OPN4 obravnava
– Spremembo 201. člena OPN, ki določa usmeritve za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN Kresov grič. Izkoriščanje rudnin na območju peskokopa Kresov grič v skladu z 201. členom ni dopustno znotraj KP Zgornja Idrijca. Z Odlokom o spremembah Odloka o ustanovitvi krajinskega parka Zgornja Idrijca (Uradni list RS, št. 52/16) so nastali pravni pogoji za poseganje v KP Zgornja Idrijca znotraj enote urejanja prostora in za spremembo dela 201. člena OPN.
– Območje sprememb in dopolnitev OPN: zemljišča št. 710/4, 711/1, 709/4, 710/1, 1821, vse k.o. Zadlog.
2. Spremembo tretjega in sedmega odstavka 26. člena OPN, ki določata standarde za mirujoči promet v Občini Idrija. Spreminja se tekstualni del odloka.
2. Pri obeh točkah se spreminja tekstualni del OPN.
3. SD OPN4 se izvedejo po skrajšanem postopku priprave občinskega prostorskega načrta v skladu z zakonodajo.
4. člen 
Način pridobitve strokovnih rešitev 
Strokovne rešitve temeljijo na analizi dejanskega stanja, izdelanih strokovnih podlagah, razvojnih potrebah občine, javnega in zasebnega sektorja in varstvenih zahtevah nosilcev urejanja prostora ob upoštevanju nadrejenih prostorskih aktov.
Morebitne potrebne dodatne strokovne analize, podlage ter obrazložitve in utemeljitve bodo pridobljene v skladu z zakonskimi določili.
Za pridobivanje smernic in mnenj poskrbi izdelovalec akta.
5. člen 
Okvirni roki za pripravo OPN in njegovih posameznih faz 
Faza
Nosilec
Rok
Sklep o začetku priprave akta in objava sklepa v uradnem glasilu in na svetovnem spletu
Občina Idrija, župan
Oktober 2016
Priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Načrtovalec
30 dni
Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev 1. mnenja in opredelitev pristojnih ministrstev o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje
Načrtovalec
15 dni
Priprava dopolnjenega osnutka akta
Načrtovalec
10 dni po pridobitvi 1. mnenj
Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka akta; objava v svetovnem spletu ter pisna seznanitev lastnikov parcel na območju akta
Občina Idrija
Trajanje 15 dni
Priprava stališč do pripomb predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave
Načrtovalec, Občina Idrija, župan
30 dni po pridobitvi pripomb z javne razgrnitve
Priprava predloga akta 
Načrtovalec
30 dni po pridobitvi pripomb z javne razgrnitve
Pridobitev 2. mnenja nosilcev urejanja prostora 
Načrtovalec
15 dni
Priprava usklajenega predloga akta 
Načrtovalec
10 dni po pridobitvi 2. mnenj
Obravnava akta na občinskem svetu (OS) Občine Idrija
Občinski svet
Prva možna obravnava na OS
Objava odloka akta v Uradnem listu RS
Občina Idrija
Teden dni po sprejemu na OS
Predvideni roki za spremembe in dopolnitev OPN so okvirni in se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih okoliščin, pogojev in zahtev vseh, ki so vključeni v postopek.
Roki izdelave sprememb in dopolnitev SD OPN4 se lahko podaljšajo tudi v primeru pridobitve odločbe o obveznosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje in izdelavi okoljskega poročila.
6. člen 
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja na načrtovane prostorske ureditve 
Državni in lokalni nosilci urejanja prostora, ki bodo skladno s predpisi sodelovali pri pripravi SD OPN4, vsak s svojega delovnega področja, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 1000 Ljubljana (za področje razvoja poselitve)
2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje kmetijstva)
3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
4. Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana (za področje gozdarstva, lovstva in ribištva)
5. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (za področje rabe in upravljanja z vodami)
6. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje ohranjanja narave)
7. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine)
8. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje cestnega prometa)
9. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva)
10. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za zdravstveno varstvo, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana (za področje zdravstvenega varstva)
11. Komunala d.o.o. Idrija, Carl Jakoba 4, 5280 Idrija
12. Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija.
Osnutek akta SD OPN4 se posreduje tudi Ministrstvu RS za okolje in prostor, Direktorat za okolje, sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki odloči, ali je za SD OPN4 potrebno izdelati celovito presojo vplivov na okolje.
Če nosilci urejanja prostora v 15 dneh ne dajo mnenj, se šteje, da na osnutek ali predlog akta nimajo pripomb. Pripravljavec mora kljub podaji mnenja po roku zahteve, ki jih za načrtovanje predvidenih prostorskih ureditev določajo veljavni predpisi, upoštevati.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
7. člen 
Obveznosti v zvezi s financiranjem 
Stroške priprave prostorskega akta in postopka nosi Občina Idrija.
8. člen 
Objava in začetek veljavnosti sklepa 
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Idrija.
Št. 3500-0047/2016
Idrija, dne 19. oktobra 2016
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost