Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

Št. 1719/1/LČ Ob-3356/16, Stran 2471
Na podlagi Zakona o blagovnih rezervah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti objavljamo
javni poziv 
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine 
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) Odprodaja nepremičnin v sklopu hladilnice Celjske mesnine d.d.
b) Kraj: 3000 Celje, Cesta v Trnovlje 10, parc. št. 760/4 in 760/6, k.o. 1074 Spodnja Hudinja, delež last Zavoda 727/10000.
c) Vrsta nepremičnine: dve hladilni celici v površini 240 m2 vsaka, kar skupaj znaša 480 m2, v sklopu hladilnice Celjske mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 10, 3000 Celje.
d) Nepremičnina se odprodaja, po sistemu videno- kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
e) Predkupna pravica: vsakokratni morebitni solastnik in občina, ki jo uveljavlja skladno z določbami obligacijskega zakonika, ki urejajo predkupno pravico.
f) Izhodiščna cena oziroma najnižja prodajna cena je 118.056,50 EUR (brez dajatev).
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najugodnejšo ceno. O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od roka za predložitev ponudb. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika. V primeru več najugodnejših ponudb bo naročnik izvedel pogajanja.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se varščina ne vrača.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 15 dni po podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Položena varščina se všteje v kupnino. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Naročnik je dolžan pred podpisom prodajne pogodbe pridobiti soglasje Vlade RS k prodaji.
6. Naročnik dovoljuje, da nepremičninske agencije oglašujejo predmetno prodajo nepremičnine na svojih spletnih straneh. V primeru, da bo izbran ponudnik, ki ga je pridobila nepremičninska agencija, bo naročnik agenciji plačal pripadajočo provizijo v višini do 2 % od prodajne cene.
7. Višina varščine
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti varščino v višini 10 % izhodiščne cene na transakcijski račun pri UniCredit Bank št. SI56 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, varščina vrne v roku osem dni, brez obresti.
V primeru, da morebitni predkupni upravičenec v zakonitem roku (30 dni od poziva) uveljavlja predkupno pravico, se izbranemu ponudniku varščina vrne v roku osem dni po preteku tega roka, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Alojzijem Černetom, tel. 01/589-73-26.
9. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe z navedbo ponudbene cene in veljavnosti ponudbe je potrebno predložiti do 5. 12. 2016 do 9. ure.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup nepremičnin v Celju – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– pooblastilo osebi za zastopanje na odpiranju ponudb za pravne osebe.
b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
c) Ponudba mora veljati do 12. 3. 2017 oziroma do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 5. 12. 2016 ob 9.15, v sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve 

AAA Zlata odličnost