Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

2990. Spremembi Razporeda dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016, stran 9655.

  
Številka:Su-I-9/16-12
Datum:7. 11. 2016
  
Ustavno sodišče je na podlagi prvega odstavka 11. člena Poslovnika Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10 in 56/11) na 18. upravni seji z dne 7. 11. 2016 sprejelo
S P R E M E M B I   R A Z P O R E D A   D E L A  U S T A V N E G A   S O D I Š Č A 
za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016 
I. 
Razpored dela Ustavnega sodišča za čas jesenskega zasedanja od 10. 9. 2016 do 20. 12. 2016 (v nadaljevanju: Razpored dela) se v točki II. 3. spremeni tako, da se ta glasi
»3. Senat za preizkus ustavnih pritožb s področja upravnopravnih zadev odloča v sestavi:
mag. Marta Klampfer, predsednica,
dr. Špelca Mežnar, članica, in
Jasna Pogačar, članica.
Namestnica predsednice senata je Jasna Pogačar.«
II. 
Razpored dela se v točki II. 4. spremeni tako, da se ta glasi
»4. V primeru izločitve ali zaradi odsotnosti članice oziroma člana senata se za čas jesenskega zasedanja določi nadomestna sodnica ali nadomestni sodnik kot članica oziroma član senata izmed drugih sodnic oziroma sodnikov (v nadaljevanju: sodnik) po naslednjem razporedu:
Jasna Pogačar za zadeve kazenskega senata,
dr. Mitja Deisinger za zadeve civilnega senata,
Jan Zobec za zadeve upravnega senata.
Če je zaradi izločitve ali odsotnosti sodnikov treba nadomestiti več članov senata, določi nadomestne sodnike predsednik Ustavnega sodišča praviloma po abecednem vrstnem redu začetnic priimkov vseh sodnikov.«
III. 
Sprememba Razporeda dela se objavi na način, določen v X. točki razporeda dela.
dr. Jadranka Sovdat l.r.
Predsednica 

AAA Zlata odličnost