Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

Št. 478-46/2016 Ob-3367/16, Stran 2472
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in na podlagi Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Turnišče za leto 2016 objavlja
javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnin v gospodarski coni Občine Turnišče
1. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
2. Opis predmeta prodaje in izhodiščna cena
Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo so nepremičnine v lasti Občine Turnišče, ki so razvidne iz spodnje tabele:
K.o.
Šifra k.o.
Parc. št.
Namenska raba
Površina m²
Izhodiščna prodajna 
cena v EUR
Lastnik delež
Nedelica
152
88/1
Stavbno zemljišče
5.985
29.925,00
Občina Turnišče 1/1
Nedelica
152
88/4
Stavbno zemljišče
6.120
30.600,00
Občina Turnišče 1/1
Nedelica
152
96/2
Stavbno zemljišče
624
3.120,00
Občina Turnišče 1/1
Nedelica
152
96/4
Stavbno zemljišče
1.211
6.055,00
Občina Turnišče 1/1
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, ležijo v območju gospodarske cone z oznako TU17 in TU19, za katerega je Občina Turnišče sprejela Odlok o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za gospodarsko cono v Turnišču na območju enot urejanja TU17 in TU19 (Uradni list RS, št. 53/15), ki vključuje interese bodočih investitorjev. Na območju gospodarske cone je dovoljena gradnja proizvodnih in skladiščnih objektov pod pogoji, ki jih določa OPPN.
Nepremičnine, ki so predmet prodaje, imajo status nezazidanega stavbnega zemljišča. Zemljišča so opredeljena kot stavbna, namenjena za gradnjo proizvodnih in skladiščnih objektov.
Zemljišča, ki so predmet prodaje, še niso komunalno opremljena. Vzdolž parcel, ki so predmet javnega zbiranja ponudb, poteka naslednja komunalna infrastruktura: vodovod (ɸ = 150 mm), kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo, električno omrežje, Telekom in Telemach omrežje, Mobitel in Simobil pokritost, optični kabel. Plinovod (na katerega je možen priklop) je od gospodarske cone oddaljen 150 m.
Prodajalka Občina Turnišče je na vseh zgoraj navedenih nepremičninah zemljiškoknjižna lastnica v deležu do celote (1/1).
Na nepremičnini z ID znakom 152-88/1-0 in nepremičnini z ID znakom 152-88/4-0 je vknjižena t. i. neprava stvarna služnost, na podlagi Pogodbe o služnostni pravici št. 3-2011/MS z dne 7. 3. 2011, iz katere izhaja služnostna pravica dostopa za potrebe izgradnje, nemotenega obratovanja, vzdrževanja in nadzora srednje napetostnega zemeljskega kablovoda v skladu s projektno dokumentacijo za TP Turnišče Lopert in vključitev v TP in SN omrežje, vse v korist imetnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor.
Nepremičnini z ID znakom 152-96/2-0 in ID znakom 152-96/4-0 nista obremenjeni z bremeni (hipoteke, služnosti).
Pravno stanje nepremičnin, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, je urejeno. Prav tako nepremičnine niso obremenjene z drugimi bremeni.
Izhodiščna cena za vse zgoraj navedene parcele v skupni izmeri 13.940 m2 je 69.700,00 EUR oziroma 5 EUR/m2. Navedene parcele v naravi predstavljajo dve gradbeni parceli, kateri se prodajata kot celota ali kot posamezna gradbena parcela. Prvo gradbeno parcelo sestavljata parceli 88/1 in 96/2 k.o. Nedelica, drugo pa parceli 88/4 in 96/4 k.o. Nedelica. Vsak ponudnik lahko poda ponudbo za posamično gradbeno parcelo ali za vse štiri parcele skupaj. V izhodiščno ceno ni vključen 22 % davek na dodano vrednost (DDV), ki ga plača kupec. DDV in vsi ostali stroški v zvezi s prodajo in prenosom lastništva, zaznambo predkupne pravice in vknjižbo služnostne pravice Občine Turnišče bremenijo kupca.
3. Višina varščine: za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka oddaje ponudb vplačati varščino v višini 10 % izhodiščne cene nepremičnine, za katero dajejo svojo ponudbo. Varščina za resnost ponudbe se vplača na TRR Občine Turnišče, št. SI56 01332 01000 13319, s pripisom »Varščina za prodajo nepremičnine gospodarska cona«. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena, brez obresti, v 8 dneh po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. Potrdilo o vplačani varščini je potrebno priložiti ponudbi.
4. Splošni pogoji
V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postanejo lastniki nepremičnin in ki bodo plačale varščino ter podale pisno izjavo, da bodo pričele z gradnjo objekta za namen opravljanja proizvodnje/skladiščne dejavnosti (Priloga 2).
Organizatorju javnega zbiranja ponudb je potrebno pred pričetkom odpiranja prispelih ponudb, poleg dokazila o plačani varščini, predložiti še: pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora predložiti izpisek iz registra AJPES, ki ne sme biti starejši od 30 dni (šteto od dneva objave javnega zbiranja ponudb), samostojni podjetnik posameznik mora predložiti izpis iz registra samostojnih podjetnikov, pooblaščenci pravnih oseb pa pooblastilo za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb. Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku, razen dokazila o plačani varščini, ki je lahko fotokopija.
5. Vsebina pisne ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– pisni program dejavnosti in njene širitve v prihodnosti, z vsebovanim opisom dejavnosti in številom zaposlenih,
– podatke o ponudniku,
– matično številko ali davčno številko,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe,
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene,
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10 % od izhodiščne cene,
– lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 60 dni po preteku roka za oddajo ponudbe,
– podpisane izjave ponudnika, ki izhajajo iz Prilog, so sestavni del ponudbe.
6. Posebni pogoji
Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka na promet nepremičnin, plačilo notarske overitve podpisa zakonitega zastopnika Občine Turnišče, stroški vpisa lastninske pravice kupca, predkupne in služnostne pravice Občine Turnišče v zemljiško knjigo) plača kupec. Navedeni pogoj bo tudi sestavni del pogodbe. Nepremičnine bodo prodane po načelu »videno-kupljeno«, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.
Komunalni prispevek se ponudniku določi pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja na podlagi Odloka Občine Turnišče, Uradni list RS, št. 98/09, z dne 4. 12. 2009.
Občina Turnišče obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin ter služnostno pravico za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture, kot tudi služnostno pravico na zgrajeni javni komunalni infrastrukturi. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo na stroške kupca.
7. Način in rok plačila kupnine
Kupnino je kupec dolžan poravnati na transakcijski račun Občine Turnišče številka 01332 – 0100013319, sklic na št. 722001, v roku osem dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe, v enkratnem znesku. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še stroške davka na promet z nepremičnino, stroške notarske overitve pogodbe in stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist ter vknjižbo predkupne pravice ter služnosti Občine Turnišče v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.
Kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine.
8. Rok za oddajo ponudbe
Za pravočasne se bodo štele zgolj ponudbe, ki bodo prispele na sedež Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, najkasneje do 28. 11. 2016 do 12. ure, v zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naziv in naslov ponudnika. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bo komisija izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo in jo želi dopolniti, tako ponudbo lahko dopolni do dneva odpiranja ponudb.
Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo znaša 60 dni po preteku roka za oddajo ponudb.
9. Izbor najugodnejšega ponudnika
Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija imenovana s strani županje. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala več kriterijev.
Prednost pri pridobitvi nepremičnin bodo imeli ponudniki:
– ki bodo ponudili najvišjo ceno, vendar najmanj v višini izhodiščne cene,
– ki bodo opravljali proizvodnjo, skladiščno dejavnost na lokaciji in omogočili njeno razširitev. Dejavnost ne sme biti ekološko sporna in ne sme povzročati pretiranega hrupa in smrada ter drugih emisij,
– ki bodo z dejavnostjo omogočili odprtje večjega števila delovnih mest – izjava (Priloga 1),
– ki bodo realizacijo projekta utemeljili s svojim pisnim programom,
– ki bodo za namen izvajanja proizvodne dejavnosti zgradili objekt – pisna izjavo o gradnji objekta in izvajanju poslovne dejavnosti (Priloga 2).
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo na sedežu Občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče, dne 28. 11. 2016, ob 13. uri.
V primeru, da bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb, bo komisija pozvala vse najugodnejše ponudnike, da v roku 10 dni oddajo novo ponudbo. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno in v skladu z razpisnimi pogoji podal izdelan program dejavnosti, ki bo zagotavljal izgradnjo objekta za namen izvajanja proizvodne, skladiščne dejavnosti, z odprtjem večjega števila delovnih mest. Prednost bodo imeli ponudniki, ki bodo za opravljanje dejavnosti zaposlili delavce s stalnim prebivališčem v Občini Turnišče.
Izbrani ponudnik je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 8 delovnih dni od prejema pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik. V kolikor izbrani ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe v tem roku, Občina Turnišče zadrži njegovo varščino.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Če v postopku javnega zbiranja ponudb v za to določenem roku ne prispe nobena ponudba oziroma nobena ponudba ni pravočasna ali popolna ali ne bo dosežena vsaj izhodiščna cena za posamezno nepremičnino, ki je predmet prodaje, se šteje, da je bilo javno zbiranje ponudb neuspešno. O neuspelem javnem zbiranju ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni v 8 dneh od dneva odpiranja prispelih ponudb.
Občina Turnišče si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb. Občina Turnišče si pridržuje pravico ustaviti postopek javnega zbiranja ponudb do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški – vplačana varščina, brez obresti.
10. Dodatne informacije
Dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Marjan Gjura, na tel. 02/572-10-60, e-pošta: obcina@turnisce.si. Ogled nepremičnin, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, je možen v času poslovnih ur Občine Turnišče, po predhodnem dogovoru.
Besedilo javnega zbiranja ponudb in vsa razpisna dokumentacija (priloge – obrazci in navodila za njihovo izpolnjevanje), je sestavni del tega javnega zbiranja ponudb in je objavljeno na spletni strani Občine Turnišče www.obcinaturnisce.si ter na oglasni deski na sedežu Občine Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
Občina Turnišče 

AAA Zlata odličnost