Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3000. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016, stran 9662.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 26. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Grosuplje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 8/15, 76/15 in 28/16 – v nadaljevanju odlok), se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se za leto 2016 določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Rebalans 2 Proračuna 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
16.214.058
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
15.558.447
70
DAVČNI PRIHODKI
12.359.911
700 Davki na dohodek in dobiček
10.093.671
703 Davki na premoženje
1.896.180
704 Domači davki na blago in storitve
397.060
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.198.536
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.279.051
711 Takse in pristojbine
14.000
712 Denarne kazni
92.000
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
190.980
714 Drugi nedavčni prihodki
1.622.505
72
KAPITALSKI PRIHODKI
250.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 
90.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja
160.000
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
405.611
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
382.019
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU
23.592
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.983.631
40
TEKOČI ODHODKI
4.595.593
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.031.883
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
148.023
402 Izdatki za blago in storitve
3.176.177
403 Plačila domačih obresti
86.110
409 Rezerve
153.400
41
TEKOČI TRANSFERI
6.479.091
410 Subvencije
340.365
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
4.213.500
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
680.461
413 Drugi tekoči domači transferi
1.244.765
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
5.616.671
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
5.616.671
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
292.275
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
170.675
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
121.600
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–769.573
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV 
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POS. IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEM. KAPITALSKIH DELEŽ. (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE 
163.312
50
ZADOLŽEVANJE
163.312
500 Domače zadolževanje
163.312
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
916.080
55
ODPLAČILA DOLGA
916.080
550 Odplačila domačega dolga
916.080
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–1.522.341
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–752.768
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
769.573
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
(9009 Splošni sklad za drugo)
1.522.341
« 
2. člen 
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun za leto izvrševanja (proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna) na ravni proračunske vrstice: proračunska postavka – konto.
Na predlog predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega neposrednega proračunskega uporabnika v posebnem delu proračuna.
V primeru zagotavljanja pravic porabe za proračunske postavke, financirane iz evropskih sredstev in sredstev državnega proračuna, župan prerazporeja pravice uporabe med proračunskimi postavkami različnih neposrednih proračunskih uporabnikov, ki so v njegovi pristojnosti, neomejeno.
V primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, lahko župan odpre novo proračunsko postavko za ta namen, pravice porabe pa zagotovi s prerazporeditvijo, dovoljeno v prejšnjem odstavku tega člena.
Župan odloča tudi o odprtju novega štirimestnega konta v okviru proračunske postavke, če je to potrebno za izvedbo pravilne knjigovodske evidence. Prerazporejanje pravic porabe med šestmestnimi podkonti v okviru istega konta pa določa na podlagi predloga skrbnika proračunske postavke vodja predlagatelja finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika.
Prerazporeditev pravice porabe iz drugega in tretjega odstavka tega člena, odprtje nove proračunske postavke iz četrtega odstavka tega člena in odprtje novega konta iz petega odstavka tega člena župan odobri s pisnim sklepom, iz katerega je razvidno, na kateri proračunski postavki in kontu se pravica porabe povečuje in na katerih se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov konto.
O prerazporeditvah pravic porabe in o odpiranju novih kontov v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki so sestavni del občinskega proračuna, odloča predsednik krajevne skupnosti, in sicer tako, da prerazporeja pravice porabe med proračunskimi postavkami v okviru celotnega finančnega načrta krajevne skupnosti. Prerazporeditev se izvede na podlagi dokumentov, ki jih predsednik krajevne skupnosti izstavi na enak način, kot je to določeno za župana v šestem odstavku tega člena.
Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvedenih prerazporeditvah. Prvič poroča v okviru poročila o izvrševanju proračuna za prvo polletje, drugič pa v okviru zaključnega računa, ko občinskemu svetu poroča o veljavnem proračunu in njegovi realizaciji.«
3. člen
Na koncu 7. člena se doda stavek:
»Soglasje župana ni potrebno za sklepanje pravnih poslov, v katere je občina vključena kot sofinancer.«
4. člen
V 9. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek, lahko v primeru razpisa za evropska sredstva in sredstva državnega proračuna, objavljenega sredi tekočega leta, župan odloča o uvrstitvi projekta v veljavni načrt razvojnih programov. Župan lahko odloča tudi v primeru spremembe vrednosti veljavnih projektov nad 20 %, kadar se ti projekti financirajo iz sredstev evropske unije ali sredstev državnega proračuna.«
Prejšnji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
5. člen 
13. člen se spremeni, tako da se glasi:
»13. člen 
(načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) 
Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem sprejme občinski svet, župan pa lahko sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nepremičnine v posamični vrednosti do vključno 20.000,00 EUR.
Skupna vrednost poslov iz 12. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) znaša največ 5 % od skupne vrednosti posameznega načrta.«
6. člen
Črta se 15. člen odloka.
7. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2014
Grosuplje, dne 26. oktobra 2016
Župan 
Občine Grosuplje 
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost