Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

Ob-3371/16, Stran 2469
Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica razpisuje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1), 19. člena Statuta Doma starejših občanov Ilirska Bistrica ter sklepa sveta zavoda z dne 8. 11. 2016, prosto delovno mesto
direktorja (m/ž)
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, ki jih določa delovno pravo, izpolnjuje še pogoje določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu. Kandidat mora ob vlogi predložiti vsa ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev, kratek življenjepis in program dela in razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja 5 let. Z imenovanim direktorjem se bo sklenilo delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Nepopolne vloge bodo zavržene. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva objave razpisa.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev in kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj ter program dela in razvoja zavoda naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja« na naslov: Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva ulica 15, 6250 Ilirska Bistrica.
Svet Doma starejših občanov Ilirska Bistrica 

AAA Zlata odličnost