Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3012. Odlok o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2016, stran 9673.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 15. člena Statuta Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 79/15) je Občinski svet Občine Loški Potok na 10. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o rebalansu proračuna Občine Loški Potok za leto 2016 (Uradni list RS, št. 50/14), se spremeni 1. člen (sredstva proračuna in višina splošnega dela) tako, da glasi:
»
A. 
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Rebalans proračuna 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
2.200.406
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
1.773.391
70
DAVČNI PRIHODKI 
1.415.410
700
Davki na dohodek in dobiček 
1.283.340
703
Davki na premoženje 
65.570
704
Domači davki na blago in storitve 
66.500
706
Drugi davki 
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
357.981
710
Udeležba na dobičku in prihodki od premoženja 
322.220
711
Takse in pristojbine 
1.100
712
Globe in druge denarne kazni
1.300
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev 
2.300
714
Drugi nedavčni prihodki 
31.061
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
40.450
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sredstev
40.450
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
386.565
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
386.565
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
2.310.222
40
TEKOČI ODHODKI 
660.630
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim 
158.214
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
25.050
402
Izdatki za blago in storitve 
429.166
403
Plačila domačih obresti 
3.200
409
Rezerve 
45.000
41
TEKOČI TRANSFERI 
633.299
410
Subvencije 
15.980
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom 
438.254
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 
48.640
413
Drugi tekoči domači transferi 
130.425
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
893.213
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev 
893.213
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
123.080
431
Investicijski transferi pravnim osebam, ki niso proračunski upor.
104.660
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 
18.420
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–109.816
B. 
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
500
Domače zadolževanje
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
75.000
55
ODPLAČILA DOLGA
7.500
550
Odplačila domačega dolga
75.000
IX. 
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–184.816
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–75.000
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
109.816
XII. 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
496.568
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2016.
Št. 410-0073/2015-02
Hrib - Loški Potok, dne 28. oktobra 2016
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.

AAA Zlata odličnost