Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3007. Sklep o spremembi Sklepa o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4, stran 9670.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu ZPNačrt) ter 16. in 39. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je župan Občine Idrija sprejel
S K L E P 
o spremembi Sklepa o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 
1. člen 
V Sklepu o začetku priprave četrtih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN4 (Uradni list RS, št. 55/16) se naslov spremeni tako, da se glasi:
»Sklep o začetku priprave petih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Idrija SD OPN5«
2. člen 
V 1. členu se besedilo »4 (v nadaljevanju SD OPN4)« nadomesti z besedilom »5 (v nadaljevanju SD OPN5)«.
3. člen 
Drugi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občina Idrija je sprejela Sklep o pričetku postopka tretjih (3.) sprememb in dopolnitev OPN po skrajšanem postopku, ki se izvaja istočasno s SD OPN5. S postopkom SD OPN5 Občina Idrija se bodo presodile na občino vložene pobude za spremembo namembnosti zemljišč oziroma druge pobude, ki so jih podale fizične osebe, Občina Idrija in gospodarstvo. Presoja pobud vključuje presojo glede na usmeritve in razvoj občine ter presojo morebitnih varstvenih režimov nosilcev urejanja prostora. SD OPN5 bodo usklajevale tudi določila izvedbenega dela OPN ter druge spremembe na podlagi strokovnih podlag tekom postopka.«
4. člen 
V prvem in tretjem odstavku 3. člena se besedilo »SD OPN4« nadomesti z besedilom »SD OPN5«.
5. člen 
V tretjem odstavku 5. člena se besedilo »SD OPN4« nadomesti z besedilom »SD OPN5«.
6. člen 
V prvem in drugem odstavku 6. člena se besedilo »SD OPN4« nadomesti z besedilom »SD OPN5«.
7. člen 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0004/2015-114
Idrija, dne 19. oktobra 2016
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost