Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

Št. 47802-1/2016 Ob-3365/16, Stran 2471
Občina Sveta Ana, Sveta Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/10 s spremembami), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11 s spremembami) in Odloka o rebalansu proračunu Občine Sveta Ana za leto 2016 (MUV, št. 7/2016) ter Letnega programa prodaje in nakupa finančnega in stvarnega premoženja Občine Sveta Ana za leto 2016, objavlja
poziv za javno zbiranje ponudb 
za prodajo nepremičnine 
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana, matična številka 1332074, ID številka za DDV SI59385081, e-pošta: obcina@sv-ana.si.
2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: predmet prodaje je nezazidano stavbno zemljišče v območju poslovne cone v Žicah, parc. št. 492/5 k.o. 524 – Žice, (ID 6581882), ID znak 524-492/5-0, v izmeri 2164 m2.
Izklicna cena za nepremičnino je 37.900,00 EUR, brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost plača kupec. V izklicni ceni ni zajet komunalni prispevek, ki se odmeri v postopku odmere komunalnega prispevka na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Prostorski akti, ki veljajo na območju predmetne nepremičnine:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 za območje Občine Sveta Ana (Uradni list RS, št. 29/04, 70/08 in 50/10),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono v Žicah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 95/10).
V predmetnem območju je po veljavnih prostorskih aktih predvidena gradnja nestanovanjskih stavb za potrebe obrtnih, skladiščnih, poslovnih dejavnosti z integriranimi sončnimi elektrarnami (streha, fasada) za proizvodnjo električne energije.
3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, je prodaja – prodajna pogodba.
4. Pogoji prodaje:
a) Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.
b) Ponudbo za nakup lahko podajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nepremičnin na območju RS in v roku podajo pravilno ponudbo.
c) Ponudbi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani varščini v višini 10 % ponujene cene. Varščina se nakaže na naslov Občina Sveta Ana, transakcijski račun št. 01100-0100018188, z navedbo »Varščina za nakup nepremičnine k.o. Žice – javno zbiranje ponudb«.
č) Ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, se varščina brez obresti vrne najkasneje v roku 15 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Uspelemu ponudniku se varščina vračuna v kupnino.
d) Kupnino lahko kupec poravna v dveh enakih obrokih, in sicer 50 % vrednosti do 31. 12. 2016 in preostanek najkasneje do 30. 6. 2017 ali v enkratnem znesku v roku 30 dni od sklenitve pogodbe. Rok plačila kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na način in v roku, določenem v pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. V primeru plačila v več obrokih, mora kupec za neplačani del kupnine predložiti dve bianco menici z dvema meničnima izjavama.
e) Po plačilu celotne kupnine lahko kupec uredi vpis lastninske pravice v zemljiški knjigi.
5. Drugi pogoji: pri načrtovanju in izvajanju posegov v ureditvenem območju je potrebno upoštevati smernice in projektne pogoje za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki so del veljavnega prostorsko-izvedbenega akta.
6. Ponudba:
1. Ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine:
– Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (obr. 1).
– Izpolnjen obrazec Izjava o sprejemu pogojev javnega razpisa (obr. 2).
– Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene na obrazcu Ponudba (obr. 3).
– Potrdilo o plačilu varščine v višini 10 % od ponujene cene.
– Kopijo matične in davčne številke. 
Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 
2. Rok vezanosti ponudnika na ponudbo:
– do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom.
3. Nepravočasne in nepopolne ponudbe bodo izločene iz nadaljnjega postopka in ne bodo obravnavane.
7. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila pristojna komisija, ki jo imenuje župan. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse razpisne pogoje. Če bo med prejetimi ponudbami več ponudnikov, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh pogojev), bo prodajalec izvedel javno dražbo.
2. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
3. Občina Sveta Ana lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge.
4. Občina Sveta Ana si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od prispelih ponudb.
8. Sklenitev pogodbe:
1. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh od prejema sklepa o izbiri in poziva skleniti prodajno pogodbo.
2. Če uspeli ponudnik (kupec) v določenem roku ne sklene pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe.
3. Pogoji iz javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin. Stroške sklenitve pogodbe, ddv ter stroške notarskih storitev plača kupec nepremičnine. Kupec pridobi lastninsko pravico na nepremični z vpisom le-te v zemljiško knjigo, stroške postopka vpisa spremembe lastninske pravice v zemljiško knjigo nosi kupec.
4. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Sveta Ana, http://www.sv-ana.si/.
9. Rok za predložitev ponudbe
Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnine pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor 17, 2233 Sveta Ana, ali oddajo v tajništvu Občine Sveta Ana najkasneje do 30. 11. 2016, do 15. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno navedeno: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine«.
Na ovojnici morajo ponudniki navesti ime in priimek (naziv) ter svoj naslov.
Ponudbe, ki bodo na Občino Sveta Ana prispele po roku za oddajo ponudb, bodo v zaprti ovojnici vrnjene pošiljatelju in v postopku ne bodo obravnavane.
Javno odpiranje ponudb bo dne 1. 12. 2016, ob 11. uri, v prostorih Občine Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. gor. 17, 2233 Sveta Ana, sejna soba, 1. nadstropje.
10. Kontaktne osebe prodajalca
Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Sveta Ana pri Renati Trajbar Kurbus, tajnik@sv-ana.si, tel. 729-58-86.
Besedilo razpisa ter obrazci za pripravo ponudbe so objavljeni na spletni strani Občine Sveta Ana http://www.sv-ana.si, v pisni obliki pa jih ponudniki lahko prevzamejo v tajništvu občine.
Občina Sveta Ana 

AAA Zlata odličnost