Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

Št. 4300-36/2016-12 Ob-3369/16, Stran 2447
Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017, Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16), Spremenjenega Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2017 št. 30301-5/2016/6, ki ga je sprejela Vlada RS dne 21. 7. 2016, Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (Uradni list RS, št. 87/09 in 82/15), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617, v nadaljnjem besedilu: ZJF), Proračuna Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015), objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju ministrstvo), Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za pridobitev sredstev za vključevanje diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov dela diplomantov visokošolskega, univerzitetnega in podiplomskega študija, ki bodo v obliki projektno naravnanega dela v podjetjih, pomagali pri razvoju izdelkov ali storitev s katerimi želi določeno podjetje priti na trg in s čimer bo podjetje izboljšalo učinkovitost in dobičkonosnost svojega poslovanja.
Diplomanti bodo projektno zaposleni v podjetju za določen čas, predvidoma med 9 in 12 meseci; in sicer diplomanti visokošolskega študija oziroma 1. bolonjske stopnje predvidoma največ 9 mesecev, ostali predvidoma največ do 12 mesecev.
Cilj javnega razpisa je spodbuditi raziskovalno, razvojno in inovacijsko dejavnost (v nadaljevanju RRI) pomurskih podjetij, okrepiti sodelovanje med diplomanti in podjetji na razvojnih projektih in spodbuditi podjetja k njihovi zaposlitvi tudi po izteku določenega projektnega roka.
II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Upravičeni prijavitelji
1. Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15) in bodo projekt izvedle na območju izvajanja Zakona.
Za upravičene prijavitelje se po tem razpisu štejejo vse pravne oziroma fizične osebe, ki so registrirane oziroma vpisane po navedenem predpisu in:
– niso v postopku zaradi insolventnosti, prisilnega prenehanja, ali likvidacije,
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo, 51/11, 39/13 in 56/13) ter 18. točka 2. člena Uredbe 651/2014/EU,
– niso insolventne glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo in 10/15 – popr.),
– imajo poravnane obveznosti do države, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do države ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom,
– pravna/fizična oseba ali odgovorna oseba pravne osebe ni v kazenskem postopku zaradi kateregakoli dejanja storjenega pri prijavi na katerikoli javni razpis ali pri izvajanju katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, oziroma dokler trajajo pravne posledice obsodbe za pravno/fizično osebo ali odgovorno osebo pravne osebe,
– ne teče pravda med ministrstvom in prijaviteljem (obstoj pravde) v zvezi s prijavo na katerikoli javni razpis ali v zvezi z izvajanjem katerekoli pogodbe o sofinanciranju iz javnih sredstev, zaradi neupravičene uporabe sredstev, do pravnomočne odločitve sodišča,
– katerih dejavnosti niso izločene iz sheme de minimis pomoči,
– glede podjetja v razmerju do ministrstva ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo),
– dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11, 108/12 – ZIS-E in 19/14) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma.
2. Ne glede na določila 1. točke tega poglavja do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji, ki poslujejo oziroma investicija, ki jo želijo izvesti, spada v sektor:
a) ribištva in gojenja vodnih organizmov,
b) ladjedelništvu,
c) proizvodnji in distribuciji energije ter energetske infrastrukture,
d) premogovništva po opredelitvi v Sklepu Sveta št. 2010/787/EU z dne 10. decembra 2010 o državnih pomočeh za lažje zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov (UL L št. 336 z dne 21. 12. 2010, str. 24),
e) primarne kmetijske proizvodnje, opredeljeni v Prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije,
f) predelave in trženja kmetijskih proizvodov, kadar je:
– znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni pri primarnih proizvajalcih ali jih je na trg dalo zadevno podjetje, ali
– pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Do nepovratnih sredstev niso upravičeni vlagatelji:
a) kadar gre za dejavnosti, povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno dejavnostjo,
b) če je pomoč namenjena uporabi domačega blaga, kar bi dajalo prednost pred uporabo uvoženega blaga,
c) ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU,
d) ki z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost ali dejavnost na področju medijev in so skladno z zakonom vpisane v register samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan,
e) ki opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti: zdravstveno, klinično ali specialistično psihološko dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije, v skladu z zakonom,
f) ki opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo,
g) ki opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom,
h) ki ustvarijo večino prihodkov s področja trgovine,
i) ki so v javni lasti. Za vlagatelja v javni lasti se štejejo podjetja, ki so v večinski lasti države ali lokalnih skupnosti.
4. Vlagatelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo, z enim projektom.
Projekti vlagateljev, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih pogojev, niso upravičeni do sofinanciranja.
Upravičeni projekti
Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt mora imeti vnaprej določeno trajanje, omejeno z datumom začetka in konca. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge na ta javni razpis.
Prijavljeni projekti se morajo izvajati na območju izvajanja Zakona in morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. projekt je skladen s predmetom in cilji tega razpisa;
2. za projekt morajo biti ob upoštevanju pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa zagotovljena sredstva za zaprtje finančne konstrukcije;
3. prijavitelj mora imeti v celoti zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva;
4. projekt ni in ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov za pridobitev javnih sredstev za isti namen;
5. projekt mora imeti zagotovljene pogoje za izvedbo;
6. izdelek ali storitev, na katerega se projekt nanaša, mora biti nov ali bistveno izboljšan in bo razvit v okviru lastne razvojno-raziskovalne dejavnosti (lahko tudi v sodelovanju z drugimi razvojno-raziskovalnimi institucijami).
Pogoji za diplomante
Za diplomante po tem javnem razpisu se štejejo posamezniki, ki:
1. imajo zaključene vse obveznosti visokošolskih programov iz I., II. ali III. bolonjske stopnje oziroma enakovredno izobrazbo po starih izobraževalnih programih in iščejo zaposlitev,
2. niso prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelne osebe več kot 12 mesecev,
3. niso bili v rednem delovnem razmerju pri prijavitelju zadnjih 6 mesecev pred objavo tega javnega razpisa.
Prijavitelj v svoji vlogi navede podatke o diplomantu/diplomantih, ki ga/jih namerava zaposliti v okviru prijavljenega projekta in v prijavi priložiti ustrezna dokazila.
Vključitev diplomantov v delo na razvojnih projektih podjetij se mora izvajati v podjetjih na lokaciji v območju izvajanja Zakona.
III. Višina sredstev in način financiranja
Javni razpis za izbor projektov je financiran na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 960610 – Razvoj Pomurja.
Sofinanciranje se izvaja na podlagi Sheme de minimis »Program izvajanja finančnih spodbud MGRT – de minimis« (št. priglasitve: M001-2399245-2015).
Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev po tem razpisu znaša 251.784,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za proračunsko leto 2017.
Ministrstvo bo posamezni projekt sofinanciralo do največ 50.000,00 EUR, upoštevajoč omejitev po pravilu »de minimis«.
IV. Upravičeni stroški
Upravičene stroške predstavljajo stroški plač – do višine bruto 2, za plače zaposlenih diplomantov na projektu, ki je predmet prijave.
Vrednosti upravičenega bruto – bruto zneska plače za posamezne ravni izobrazbe diplomanta ne smejo preseči naslednjih zneskov:
– 1.470,00 EUR za diplomante prve bolonjske stopnje (ali bivše visokošolske strokovne programe),
– 2.000,00 EUR za diplomante druge bolonjske stopnje (oziroma zaključene univerzitetne izobrazbe (univ. dipl.)),
– 2.730,00 EUR za diplomante tretje bolonjske stopnje (oziroma znanstveni magisterij in doktorat).
V. Obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov: nepovratna sredstva se razpisujejo za proračunsko leto 2017.
VI. Način in rok za predložitev vlog
Rok za oddajo prijav je 12. 12. 2016. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 12. 12. 2016 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 12. 12. 2016. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, do 12. 12. 2016 do 12. ure.
Prijavitelj lahko na javni razpis predloži le eno vlogo za sofinanciranje. V kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju.
Vloga mora biti v slovenskem jeziku in oddana v papirnati/tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. V kolikor so priložene priloge (računi, dokazila itd.) v tujem jeziku, mora biti priložen prevod v slovenski jezik, ki ga podpiše odgovorna oseba prijavitelja. V kolikor prilogi v tujem jeziku ni priloženega prevoda, se šteje, da priloga ni priložena.
Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, pravočasno prispeti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.
VII. Postopek izbora prijaviteljev
Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, ki ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila komisija, imenovana s strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Odpiranje vlog ne bo javno. Komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in pregledala z vidika formalne popolnosti, popolne pa tudi ocenila.
Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice.
VIII. Merila za izbor projektov
Največje skupno možno število doseženih točk je 70. Do sofinanciranja bodo upravičene vloge, ki bodo dosegle najmanj 35 točk.
Zap. 
št.
Merilo
Največje možno 
št. točk
1.
Zagotavljanje tehničnih in kadrovskih pogojev za izvedbo projekta. 
10
2.
Predhodno utemeljeni cilji projekta.
10
3.
Tržna naravnanost produkta/storitve.
10
4.
Povezovanje znanj, kompetenc in tehnologije.
10
5.
Zaposlitev diplomanta po izteku projekta.
10
6.
Področje RRI projekta.
20
Skupaj točk
70
IX. Obveščanje o izbiri
O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma od njega pooblaščena oseba.
Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva www.mgrt.gov.si.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo www.mgrt.gov.si ali e-mail: info@rcms.si, razvojni.center@rcms.si ali jo naročijo pri Sabini Potočnik Magdič, na tel. 00386(0)5/908-11-43; 00386(0)40/716-965, e-mail: sabina.potocnik@rcms.si.
Vprašanja v zvezi z razpisom se pošljejo na naslov: gp.mgrt@gov.si. Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom zastavljeni vključno do 7. 12 2016 bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

AAA Zlata odličnost