Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

Št. 360-38/2016/7 Ob-3379/16, Stran 2449
Na podlagi 24. člena Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16 in 58/16) in 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) objavljamo
javni razpis 
za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016), v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov
1. Ime in sedež posredniškega telesa: Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, tel. 01/478-80-00, faks 01/478-81-39 (v nadaljevanju: MZI).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa: Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) (Uradni list RS, št. 96/15), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617), Energetski zakon (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15), Zakon o zadrugah (Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 13/93 – ZP-G, 41/07, 87/09), Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06, 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15), Pravilnik o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 52/16 in 59/16), Shema državne pomoči »Spodbujanje učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije« (št. priglasitve BE01-2399270-2016, št. sheme: SA.46207), Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16), Nacionalni strateški referenčni okvir za obdobje 2014–2020, Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Odločitev organa upravljanja o potrditvi instrumenta Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 (oznaka: JR DO OVE 2016) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov št. 4-2-1/MZI/0 z dne 7. 11. 2016.
3. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: operacija), ki so zgrajeni v Republiki Sloveniji. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči (v nadaljevanju: državne pomoči) so namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE. Do finančnih spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ daljinski sistem DO OVE ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko omrežje.
Prijavitelj lahko kandidira za sofinanciranje dela celotne operacije (eno ali več faz širitve daljinskega omrežja, ki predstavljajo ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec).
Javni razpis za sofinanciranje projektov, ki ga financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov. Sredstva na postavki so v celoti sofinancirana iz namenskih sredstev EU.
Operacije se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in Navodili organa upravljanja v Republiki Sloveniji ter veljavni predpisi v EU.
V okviru tega razpisa se lahko sofinancira le naložbe, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energijo (v nadaljevanju: Pravilnik).
V skladu z navedenim pravilnikom se sofinanciranje v okviru javnega razpisa izvaja po pravilih državnih pomoči za prijavitelje, ki izpolnjujejo pogoje po 8. in 9. členu Pravilnika.
3.1 Upravičeni nameni
V investicijski dokumentaciji (v nadaljevanju: ID) operacije mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da gre za upravičen namen po tem razpisu in da operacija izpolnjuje vse pogoje, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji.
Upravičeni nameni so:
1. izgradnja sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW;
2. razširitev daljinskega omrežja pri obstoječem sistemu DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso;
3. v kolikor izraba solarne energije kot dodatnega vira prispeva k izboljšanju gospodarnosti celotnega sistema DO OVE, je lahko del operacije tudi solarni sistem za pripravo tople vode.
Operacija po tem razpisu je:
1. Izgradnja sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 10 MW oziroma izgradnja mikro sistemov DO OVE, ki vključuje centralno kotlovnico s kotlovsko kapaciteto največ do 1 MW in najmanj 3 nepovezanimi porabniki (tri toplotne postaje), z enim ali več kotli na lesno biomaso oziroma postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, iz katerih se nepovezanim kupcem proda in po skupnem toplovodnem omrežju dobavi več kot 50 % letno proizvedene toplote. Če je prijavitelj podjetje, ki je v večinski lasti občine, se lahko povezanim kupcem proda več kot 50 % proizvedene toplote. Industrijski sistemi daljinskega ogrevanja in sistemi sosežiga lesne biomase v termoelektrarnah – toplarnah niso upravičenci po javnem razpisu.
2. Širitev sistema DO OVE pod pogojem, da je toplotna obremenitev omrežja po razširitvi večja od 800 kWh/m z ali brez dograditve kotlov na lesno biomaso.
3. Izgradnja solarnega sistema kot dodatnega vira za izboljšanje gospodarnosti sistema DO OVE.
Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme DO OVE, to je za t. i. začetne naložbe po Pravilniku.
Nepovratna sredstva ne morejo biti dodeljena za rabljene naprave, pilotne naprave in prototipe naprav.
3.2. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški so:
a) stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroški izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
b) stroški nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
c) postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli;
d) stroški solarnega sistem, ki vključujejo stroške nabave in vgradnje sončnih sprejemnikov energije (v nadaljevanju: SSE), hranilnika toplote in ustreznih inštalacij, črpalke in krmilnih elementov sistema;
e) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.
3.2.1 Upravičeni stroški generatorja toplote – kotlovske naprave na lesno biomaso
– Za določitev upravičenih stroškov operacije je potrebno ovrednotiti višino naložbe za primer, da se projekt realizira na konvencionalen način (fosilna goriva), in za primer, da se isti učinki oziroma ista storitev doseže z uporabo obnovljivih virov energije.
– Upravičeni stroški predstavljajo razliko med stroški za kurilno napravo na lesno biomaso in stroški za kurilno napravo na fosilna goriva.
3.2.2 Upravičeni stroški v primeru postrojenja za soproizvodnjo električne energije in toplote
– Prijavitelj se lahko odloči, da v upravičene stroške operacije (pod točkami a–e) vključi tudi postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerega dobavlja toploto v daljinsko omrežje, skupaj z vsemi gradbenimi deli, vendar bo v tem primeru JARSE1 (v nadaljevanju: agencija) pri določitvi višine podpore za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE, v kolikor bo možen vstop v shemo podpore, upošteval državno pomoč, ki bo dodeljena na javnem razpisu z oznako JR DO OVE 2016.
1Javna agencija RS za energijo na podlagi Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 37/09, 53/09, 68/09, 76/09); NPB-neuradno prečiščeno besedilo, 30. 9. 2009 izdaja pravnomočne odločbe o dodelitvi podpore.
– V kolikor prijavitelj vključi v upravičene stroške operacije (pod točkami a–e) samo izgradnjo daljinskega omrežja za razvod proizvedene toplote in toplotne postaje pri porabnikih, dodeljena državna pomoč iz javnega razpisa z oznako JR DO OVE 2016 ne bo vplivala na izračun višine podpore za proizvodnjo električne energije. Mora pa prijavitelj tudi v tem primeru predložiti k prijavi vse zahtevane priloge in upravna dovoljenja, ki se nanašajo na celotno operacijo, vključno s postrojenjem za soproizvodnjo električne energije in toplote.
3.2.3 Upravičeni stroški v primeru izgradnje toplovodnega omrežja
– Upravičeni stroški za distribucijsko omrežje so stroški naložbe.
– Znesek pomoči za distribucijsko omrežje ne sme presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom. Poslovni dobiček pomeni razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja v ustrezni življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbo. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov ali prek mehanizma za vračilo sredstev.
3.2.4 Upravičeni stroški v primeru izgradnje solarnega sistema
Priznani upravičeni stroški solarnega sistema lahko znašajo največ 350 € na m2 površine sistema s ploščatimi sprejemniki in največ 500 € na m2 površine sistema z vakuumskimi sprejemniki.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenega namena. Sofinanciranje ne bo odobreno za nakup rabljenih naprav, pilotnih naprav in prototipnih naprav. Predmet operacije mora biti nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji. Za tretje osebe se ne morejo šteti osebe, ki so več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezane s prijaviteljem.
Znesek pomoči za operacijo ne sme presegati razlike med upravičenimi stroški in poslovnim dobičkom. Poslovni dobiček pomeni razliko med diskontiranimi prihodki in diskontiranimi stroški poslovanja v ustrezni življenjski dobi naložbe, kadar je ta razlika pozitivna. Stroški poslovanja vključujejo stroške, kot so stroški za osebje, materiale, najete storitve, komunikacije, energijo, vzdrževanje, najemnine, administracijo, ne zajemajo pa stroškov amortizacije in stroškov financiranja, če so ti vključeni v pomoč za naložbo. Poslovni dobiček se predhodno odšteje od upravičenih stroškov ali prek mehanizma za vračilo sredstev.
Ob izpolnjevanju pogojev iz 61. člena Uredbe št. 1303/2013 se:
– za velika podjetja, katerih upravičeni stroški operacije znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, poslovni dobiček operacije predhodno odšteje od upravičenih stroškov;
– za MSP podjetja poslovni dobiček ne upošteva.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali; za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene;
– so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
– so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Neupravičeni stroški so:
a) stroški storitev izdelave ID, dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, pripravo vloge na javni razpis, merilnega poročila o izpustih iz kurilne naprave ipd.;
b) nakup in komunalna priprava zemljišča ter pristojbine za komunalne priključke;
c) stroški nakupa objektov;
d) stroški ureditve prometnic in manipulacijskih površin;
e) stroški začasnih zgradb/provizorijev, stroški ureditve gradbišča;
f) naprave ali deli naprav, ki so financirane na lizing;
g) nakup naprave za proizvodnjo toplote iz fosilnih virov (npr. kotel na fosilno gorivo za pokrivanje vršnih toplotnih obremenitev);
h) stroški demontaže opreme in odstranjevanja starih naprav;
i) stroški skladišča lesnih sekancev, ki se nanašajo na skladišče, katerega kapaciteta presega 30 % letne porabe lesne biomase (Priloga 2 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za DO OVE);
j) mehanizacija za pripravo lesnih sekancev ali drobljenje lesne biomase, vozila, hladilni stolpi;
k) stroški izvedbe geotermalnih vrtin;
l) stroški najemanja kreditov, zavarovanj itd.;
m) skupni stroški strokovnega nadzora gradnje (upravičeni stroški pod tč. e), ki presegajo 3 % upravičenih stroškov naložbe;
n) davki;
o) stroški upravnega postopka, različna svetovanja, priprava vloge;
p) stroški sekundarnega razvoda.
3.3 Prijavitelji in upravičenci
Prijavitelji po tem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
Prijavitelji, ki kandidirajo za državno pomoč, morajo izpolnjevati pogoje iz 12. člena Pravilnika. Prijavitelj postane upravičenec, ko je z njim podpisana pogodba o sofinanciranju.
Prijavitelji morajo skladno s predpisi razpolagati z relevantnimi dovoljenji in soglasji, ki jih za potrebe tega javnega razpisa v 286. členu predpisuje Energetski zakon.
Prijavitelji morajo prav tako skladno z Energetskim zakonom obvestiti agencijo in poročati o doseženih učinkih.
Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave, ki so del operacije.
Upravičenci niso mikro podjetja, ki so upravičena do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 2014–2020 za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV).
Državne pomoči se ne dodeli za naložbe v naslednje dejavnosti:
– primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov s seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (UL C št. 321E z dne 29. 12. 2006, str. 183), plutastih proizvodov in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode,
– predelavo in trženje kmetijskih proizvodov v primerih:
a) kadar je znesek državne pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki jih je podjetje bodisi kupilo od primarnih proizvajalcev bodisi jih je dalo zadevno podjetje na trg,
b) kadar je državna pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce,
– ribištvo in ribogojništvo in akvakultura,
– premogovništvo,
– jeklarstvo,
– promet,
– ladjedelništvo,
– industrija sintetičnih vlaken,
– proizvodnja orožja in streliva,
– izvajanje okoljskih študij t. i. energetski pregledi za velika podjetja,
– zaprtje nekonkurenčnih premogovnikov,
– povezane z izvozom, ki so neposredno povezane z izvoženimi količinami, z vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali z drugimi tekočimi stroški v zvezi z izvozno dejavnostjo.
Državnih pomoči se ne dodeli, če:
– je naložbeni projekt za iste upravičene stroške, ki vsebuje elemente državnih pomoči že sofinanciran iz drugih sredstev državnega, lokalnega proračuna ali proračuna EU in če skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja, ki jih določajo pravila s področja državnih pomoči,
– je investitor insolventen,
– je investitor v stanju kapitalske neustreznosti v skladu s predpisi o finančnem poslovanju podjetij,
– je zoper investitorja uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– je investitor naveden na seznamu podjetij, s katerimi državni organi ne smejo poslovati v skladu z zakonom, ki ureja preprečevanje korupcije,
– ima investitor neporavnane obveznosti do Republike Slovenije,
– ima investitor na dan, ko je bila oddana vloga na javni razpis, zapadle, neplačane obveznosti do Republike Slovenije v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več,
– je investitor ob oddaji vloge za dodelitev spodbude v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoč za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah,
– je investitor »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014,
– ima investitor neporavnan nalog za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance,
– je investitor naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom.
4. Pogoji za dodelitev sredstev:
4.1. Splošni pogoji
1. Predmet operacije mora biti skladen s predmetom javnega razpisa in določili javnega razpisa in razpisne dokumentacije.
2. Vrednost operacije mora znašati najmanj 400.000,00 EUR (brez DDV). Operacija mora imeti vnaprej določeno trajanje ter določen začetek in konec operacije. Če gre za mikro sistem DO OVE ali za razširitev obstoječega omrežja DO OVE z ali brez dograditve dodatnih kotlov na lesno biomaso, je investicijska vrednost operacije lahko nižja od 400.000,00 EUR, vendar mora biti višja od 100.000,00 EUR (brez DDV).
3. Raba lesne biomase kot goriva mora ustrezati zahtevam iz tč. 5 Tehnično gospodarskih kriterijev za DO OVE (Priloga 2 Razpisne dokumentacije).
4. Operacija mora imeti zaključeno finančno konstrukcijo oziroma ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije. Če kateri od ostalih virov še ni zagotovljen, mora prijavitelj podati izjavo, da bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva nadomestil iz lastnih virov.
5. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija natančno določa vsebino vloge in izhodišča za pripravo vloge.
6. Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je prepovedano sodelovanje na razpisih Evropske kohezijske politike ali njegovih izvajalskih institucij. Vloga, ki bi jo vložil tak prijavitelj, neposredni ali posredni udeleženec v razpisu, bo zavrnjena.
7. Prijavitelj mora predložiti podpisano izjavo:
– o seznanitvi in strinjanju z vsebino Javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije (oznaka: JR DO OVE 2016) za obdobje 2016 do 2020 v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, razvojne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe, Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov in o seznanitvi in strinjanju z razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa;
– o stanju kapitalske (ne)ustreznosti po 11. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16, 31/16 – odl. US in 38/16 – odl. US);
– da zoper prijavitelja ni bil s pravnomočno odločbo sodišča, pričet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– prijavitelj ni mikro podjetje, ki je upravičeno do sofinanciranja po Programu za razvoj podeželja 2014–2020 za ukrep M6 – Razvoj kmetij in podjetij, s sedežem in delovanjem v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci in je investicijska vrednost naložbe nižja od 400.000,00 EUR (brez DDV);
– da nima neporavnanih obveznost do RS;
– o izpolnjevanju pogojev iz 12. člena Pravilnika o finančnih spodbudah za energetsko učinkovitost, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/14, 81/15);
– da prijavitelj ni insolventen in ni v postopku pridobivanja finančne pomoči ali prejema pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah;
– da ne gre za »podjetje v težavah« v skladu z 18. točko 2. člena Uredbe (EU) št. 651/2014;
– da prijavitelj nima neporavnanih nalogov za vračilo za preveč izplačane pomoči po pravilu de minimis ali državne pomoči na podlagi predhodnega poziva Ministrstva za finance;
– da prijavitelj ni naslovnik neporavnanega naloga za izterjavo zaradi predhodne odločbe Evropske komisije, ki je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom;
– da ima prijavitelj zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije oziroma bo v primeru, da ti viri dejansko ne bodo pridobljeni, sredstva pridobil iz lastnih virov;
– o hranjenju dokumentacije v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi (Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih in Uredba (EU) št. 1303/2013) še 10 let po zaključku operacije, za potrebe revizije oziroma kot dokazila za potrebe bodočih preverjanj;
– o dostopnosti dokumentacije operacije posredniškemu organu, organu upravljanja, revizijskemu organu ter drugim nadzornim organom;
– o seznanitvi s posledicami, ki bi nastale ob ugotovitvi dvojnega financiranja posamezne operacije, neupoštevanja veljavne zakonodaje in navodil v vseh postopkih izvajanja operacije ali če delež sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo;
– o vodenju ločene knjigovodske evidence operacije in spremljanju prihodkov operacije;
– o seznanitvi z elektronsko ali drugačno objavo imena operacije, naziva upravičenca in zneska javnih sredstev, ki so bila dodeljena operaciji;
– o informiranju in obveščanju javnosti, upoštevati zahteve, ki jih narekujejo 115. in 166. člen Uredbe Sveta (EU) št. 1303/2013 in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2014–2020 in so objavljena na spletni strani http://www.eu-skladi.si;
– da pred vložitvijo vloge še nismo pričeli z izvajanjem gradbenih del ali z zavezujočim naročanjem opreme;
– da bo operacijo zaključil najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju;
– da bo še tri leta po zaključku operacije ministrstvu letno v postavljenem roku pisno poročal o doseženih kazalnikih;
– da se zaveže k upoštevanju zakonodaje s področja integritete in preprečevanja korupcije (Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11 – UPB);
– da bo najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega zahtevka za izplačilo dostavil Poročilo pooblaščene organizacije o opravljenih prvih meritvah« skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 2 razpisne dokumentacije: Tehnično-gospodarski kriteriji za daljinska ogrevanja na OVE (Dodatek 2);
– da bo skladno s pogodbo o sofinanciranju pridobil dostop do informacijskega sistema ter vnesli zahtevane informacije/podatke v informacijski sistem, ki je potreben za izvajanje in spremljanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
– da bo predmet operacije nabavljen od tretjih oseb pod tržnimi pogoji in da z dobaviteljem opreme in storitev ni več kot 25 % lastniško ali kapitalsko povezan;
– o velikosti podjetja;
– o kohezijski regiji izvajanja operacije.
4.2. Posebni pogoji
1. Za operacije mora biti izdelana in s strani odgovorne osebe prijavitelja potrjena ID, izdelana ob smiselni uporabi priloge 3 razpisne dokumentacije ter Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). ID ne sme biti starejša od enega leta in mora jasno izkazovati namen in izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev, navedenih v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji; dokument ne sme izkazovati namena, ki bi bil v nasprotju z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v Republiki Sloveniji.
2. Iz ID mora biti razvidno, da bodo pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:
– učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba surovin),
– okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov),
– zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročila o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
3. Tehnično-gospodarski pogoji
Iz ID mora biti razvidno, da izvedba operacije (sistema DO OVE ali sistema mikro DO OVE) ustreza »Tehnično-gospodarskim kriterijem za daljinska ogrevanja na OVE«, ki so v Prilogi 2 razpisne dokumentacije. Morebitna nujna odstopanja mora prijavitelj v vsakem posameznem primeru logično utemeljiti v ID.
4. Iz ID mora biti razvidna tudi razčlenitev operacije na upravičene stroške do sofinanciranja in neupravičene stroške (tč. 3.2.1 do 3.2.4).
5. ID mora zajemati tudi izračun toplotne obremenitve daljinskega omrežja.
6. Izkoristek kotla na lesno biomaso pri nazivni toplotni moči mora biti najmanj 86 %.
7. Dovoljene emisije
Nov kotel na lesno biomaso, ki ga vgrajujejo prijavitelji kot del sistema DO OVE, mora izpolnjevati emisijske zahteve, ki so skladne z vsakokratno veljavno Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13 z vsemi spremembami) oziroma po sprejetju Programa »Čist zrak za Evropo« in njegovi implementaciji v zakonodajo Republike Slovenije upoštevati mejne vrednosti iz le-te.
Pri kurilnih napravah do max. 300 kW nazivne toplotne moči, se lahko kot dokazilo o upoštevanju mejnih vrednosti predloži tipsko poročilo o meritvah, izdelano s strani akreditirane inštitucije.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zgoraj navedenih emisijskih zahtev ter doseganju izkoristka kotla služijo prve meritve v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03, 41/04 – ZVO-1 in 105/08). Upravičenec dostavi »Poročilo pooblaščene organizacije o opravljenih prvih meritvah« skupaj z izpolnjenim obrazcem iz Priloge 2 – Preglednica obratovalnih podatkov za operacijo, najkasneje 12 mesecev po izstavitvi zadnjega zahtevka za izplačilo. V kolikor meritve ne izkazujejo zahtevanih emisij ali upravičenec ne dostavi pravočasno obrazca iz Priloge 2, mora upravičenec vrniti vsa prejeta sredstva, skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije.
8. Nepovratna sredstva lahko pridobijo prijavitelji, ki v ID za operacijo izkazujejo pozitivno interno stopnjo donosnosti in pozitiven finančni tok za življenjsko dobo.
9. Sofinanciranje operacije predstavlja državno pomoč v skladu s Pravilnikom. Izvedba projekta, tj. pričetek gradnje oziroma zavezujoče naročanje opreme, se ne sme pričeti pred oddajo vloge na razpis MZI. Če se delo prične, preden bo izpolnjen pogoj iz tega odstavka, celotna operacija ne bo upravičena do državne pomoči. Prijavitelj se mora ne glede na to, da je oddal vlogo na razpis, zavedati dejstva, da obstaja možnost, da njegova vloga ne bo odobrena.
10. Izpolnjevanje pogojev se bo preverjalo ob vložitvi vloge na javni razpis ter pred izdajo sklepa o izboru in pred podpisom pogodbe o sofinanciranju operacije. V kolikor se v kateri izmed naštetih faz ugotovi, da vsi pogoji niso izpolnjeni, pogodba o sofinanciranju ne bo podpisana.
11. Oddaja naročil
Prijavitelj, ki ni naročnik po ZJN-3, mora upoštevati načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in načelo skrbnega gospodarja. Za naročila blaga in storitev je potrebno pridobiti najmanj 3 ponudbe od tretjih oseb. Ponudbe predstavljajo del dokumentacije o operaciji. V primeru neupoštevanja teh načel lahko pride do zavrnitve zahtevka za izplačilo. V primeru, da ni mogoče pridobiti več kot ene ponudbe, je upravičenec dolžan priložiti pisno obrazložitev.
5. Merila za izbiro operacij
Ocenjujejo se le operacije, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa. Merilo je toplotna obremenitev omrežja.
Toplotna obremenitev[kWh/leto/m] =
letno prodana količina toplote
dolžina trase omrežja
Toplotna obremenitev omrežja mora biti izračunana za tisto fazo operacije, ki je predmet vloge. Elementi za izračun morajo biti v vlogi transparentno podani v Obrazcu 1: Obrazec tehničnega povzetka, razpisne dokumentacije in ID. Ustrezne pogodbe oziroma predpogodbe o dobavi toplote morajo biti predložene v vlogi (Priloga L).
V okviru posameznega odpiranja vlog bo ugotovljena toplotna obremenitev za vse predložene sisteme DO OVE in mikro sisteme.
MERILO – toplotna obremenitev (kWh/leto/m)
Št. točk
≥ 2000
100
≥ 1500 – < 2000
70
≥ 1000 – < 1500
50
≥ 800 – < 1000
30
< 800
10
Vloga mora doseči minimalno vsaj 30 točk, drugače se zavrne.
Prednost pri dodelitvi bodo imele operacije z večjim številom točk. V primeru, da je število doseženih točk za dve ali več prijavljenih operacij povsem enako, se prednostno obravnava tista prijava, ki ima večjo toplotno obremenitev.
Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, v kolikor ne zadoščajo za pokrivanje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja.
6. Razpoložljiva sredstva in višina sofinanciranja:
6.1. Razpoložljiva sredstva po tem javnem razpisu:
Javni razpis za izbor operacij financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.
Sredstva za finančne spodbude so zagotovljena v državnem proračunu na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko. Višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 8.000.000,00 EUR.
V proračunu Republike Slovenije so sredstva zagotovljena v letih 2017, 2018, 2019 in 2020 na proračunski postavki PP 160327 PN4.2-Obnovljivi viri energije-14-20-KS-EU.
Sredstva prispeva Kohezijski sklad.
6.2. Višina sofinanciranja:
Skupna višina finančne državne pomoči za izvedbo posamezne operacije lahko znaša, v odstotkih vrednosti upravičenih stroškov, največ:
– 35 % za velika podjetja
– 45 % za srednja podjetja
– 55 % za mala in mikro podjetja.
Sistemom, ki vsebujejo postrojenje za soproizvodnjo električne energije in toplote, iz katerih se dobavlja toploto v daljinsko omrežje, se višina državne pomoči lahko poveča za 10 odstotnih točk.
Intenzivnost državne pomoči za proizvodni obrat se lahko poveča za 15 odstotnih točk za operacije na območjih (a) in za 5 odstotnih točk za operacije na območjih (c), določenih v Uredbi o karti regionalne pomoči za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 103/13).
Višina skupne finančne spodbude se določi na podlagi ocene vloge za dodelitev finančne spodbude, upravičenih stroškov ter z upoštevanjem kumulacije pomoči in dovoljene intenzivnosti državne pomoči. Pri dodelitvi nepovratnih sredstev bo MZI upoštevalo tudi proračunske omejitve.
Za velika podjetja, katerih upravičeni stroški operacije znašajo več kot 1.000.000,00 EUR, se poslovni dobiček operacije predhodno odšteje od upravičenih stroškov.
Sredstva se upravičencu nakažejo na osnovi vsakega posameznega zahtevka za izplačilo.
Upravičenci zahtevku za izplačilo morajo priložiti:
– Potrjeni izpisi (Zahtevek za izplačilo, Vsebinsko poročilo o izvajanju operacije/projekta, Finančno poročilo o izvajanju operacije/projekta, Zbirni Obrazec) iz informacijskega sistema organa upravljanja za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020;
– Kopije računov (kopijo označiti s pečatom »kopija je enaka originalu« ali s pečatom »kopija je enaka računu« ali s podpisom odg. osebe in pečatom upravičenca);
– Dokazila o plačilu računov, priloženih v zahtevku za izplačilo (potrjen bančni izpisek, potrjena kompenzacija);
– Pogodbe z dobavitelji opreme oziroma izvajalci;
– Dokazilo o vodenju ločenega knjigovodstva za operacijo (izpis stroškovnega mesta);
– Fotografije o izvajanju prednostne naložbe v digitalnem formatu (JPG format primerne velikosti in ločljivosti; vidna morajo biti dela, na katera se nanaša zahtevek za izplačilo).
Upravičencu se sredstva nakažejo le na podlagi pravočasno prejetega popolnega zahtevka za izplačilo.
Višina stroškov, ki se povrnejo na podlagi posameznega zahtevka za izplačilo, je določena z višino v zahtevku izkazanih upravičenih izdatkov in upoštevanju odobrenega deleža sofinanciranja. Vsota nakazanih sredstev na osnovi posameznih zahtevkov za izplačilo ne sme presegati skupne odobrene višine finančne spodbude. Praviloma naj bi znašal en zahtevek najmanj 50.000,00 EUR ali več. Upravičenec v enem letu lahko izstavi največ tri zahtevke, glede na terminski načrt.
MZI in upravičenec bosta sklenila pogodbo o sofinanciranju na podlagi sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Sredstva za vse neupravičene stroške mora v celoti zagotoviti upravičenec. Slednje velja tudi za eventualno povečane upravičene stroške.
6.2.1. Velikost podjetij
Pri določanju velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. julija 2014 (Priloga 1: Opredelitev mikro, malih in srednjih podjetij; Uradni list RS, št. 187/14). Osnovna merila za določanja velikosti so število zaposlenih, letni promet in/ali bilančna vsota podjetja. Pod pojmom podjetja se razumejo tako gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah.
7. Obdobje upravičenosti stroškov in obdobje za porabo sredstev
7.1. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov
MZI bo sofinanciralo le upravičene stroške, nastale po datumu oddaje vloge na ta razpis.
Odobrena operacija mora biti fizično in finančno zaključena najkasneje 24 mesecev po podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Rok zaključka operacije je v primeru dokazane višje sile mogoče podaljšati, v kolikor obstajajo proračunske zmožnosti oziroma še prosta sredstva tega javnega razpisa. Podaljšanje po 30. 10. 2020 ni več mogoče.
7.2. Obdobje za porabo sredstev
S tem javnim razpisom se razpisujejo sredstva v obdobju 2017, 2018, 2019 in 2020.
V vlogi na javni razpis je treba časovno opredeliti porabo, ki jo prijavitelji načrtujejo v letu/letih izvajanja naložbe, glede na rok 30. 10. za izstavitev zahtevka/ov za tekoče leto.
Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva iz tega javnega razpisa (datum prejema zadnjega zahtevka za izplačilo s strani upravičenca na MZI), se zaključi 30. 10. 2020.
8. Rok, do katerega morajo biti oddane vloge
Vloga, izdelana v skladu z določili in navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana.
Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, ki je na sprednji strani opremljena z naslovom MZI (kot zgoraj), oznako »Ne odpiraj! – Vloga OP EKP – Daljinsko ogrevanje na obnovljive vire energije JR DO OVE 2016« ter polnim naslovom prijavitelja v levem zgornjem kotu ovojnice. Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Priloga 4), ki ga lahko prijavitelj (izpolnjenega) nalepi na sprednjo stran ovojnice. Nepravilno označena ovojnica ne bo obravnavana in bo vrnjena prijavitelju.
Mapo(-e) oziroma fascikel(-le) z vlogo ter USB medij je potrebno oddati v zaprti ovojnici. Če je map ali fasciklov več, se lahko vlogo predloži v več ovojnicah; v tem primeru je potrebno vsako ovojnico označiti s številko ovojnice in skupnim številom ovojnic.
Posamezna vloga lahko obravnava največ eno operacijo. Kadar prijavitelj na razpis prijavlja več operacij, pripravi vlogo za vsako operacijo posebej in vloge predloži v ločenih ovojnicah.
Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 29. 12. 2016, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednjega odpiranja ne bo zaradi porabe sredstev na predhodnem odpiranju, bodo vloge s sklepom zavržene.
Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Vloge, ki bodo prispele za naslednja odpiranja, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na predhodnem odpiranju, o čemer bo MZI na spletni strani ministrstva objavil posebno obvestilo o porabi sredstev. Vloge, prejete za naslednje odpiranje, bodo po objavi obvestila o porabi sredstev zavržene kot prepozne ter vrnjene prijavitelju.
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018.
9. Odpiranje in dopolnjevanje vlog
Vse pravilno in pravočasno oddane vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo izvedla komisija MZI v prostorih MZI, Langusova ulica 4, Ljubljana. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati 6. 1. 2017. Naslednja odpiranja vlog se bodo vršila osmi dan po roku, do katerega so morale biti oddane vloge.
Pozivanje k dopolnitvi vlog bo izvedeno v roku 8 dni od odpiranja posamezne vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnjevali v roku 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev izpolnjenih ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Dopolnitev formalno nepopolne vloge je mogoča le enkrat. Nepopolna vloga, ki jo prijavitelj v zahtevanem roku ne dopolni, se zavrže.
10. Obveščanje o izboru: prijavitelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 90 dni od skrajnega roka za dopolnjevanje vlog. Prijavitelji, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8 dni od prejema poziva pristopiti k podpisu pogodbe o sofinanciranju, sicer se bo štelo, da so umaknili vlogo.
11. Razpisna dokumentacija: brezplačno razpisno dokumentacijo lahko prosilci dobijo na spletnih straneh »http://www.mzi.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/«. Potencialni prijavitelji jo lahko naročijo tudi s pisnim zahtevkom po elektronski pošti na naslov: tomaz.svensek@gov.si do objave o porabi sredstev.
12. Dodatne informacije: kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo je Tomaž Svenšek. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati kontaktni osebi po elektronski pošti: tomaz.svensek@gov.si.
Ministrstvo za infrastrukturo 

AAA Zlata odličnost