Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3017. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec, stran 9678.

  
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 52/16), določil Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 12. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec 
1. člen 
S tem pravilnikom se spreminja in dopolnjuje Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 98/09; v nadaljevanju pravilnik).
2. člen 
V pravilniku se besedilo »Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07« nadomesti z besedilom »Uradni list RS, št. 78/99 in spremembe« ter besedilo »Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec« z besedilom »občinska uprava Občine Rogatec«, v ustreznem sklonu.
3. člen 
V 4. členu pravilnika se črtata drugi in tretji odstavek.
4. člen 
V 7. členu pravilnika se v prvi in drugi alineji čas »6.00« nadomesti s »5.30«, četrta in peta alineja pa se črtata.
5. člen 
V 9. členu pravilnika se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Soglasje se posreduje pristojnemu tržnemu inšpekcijskemu organu in policiji.«
6. člen 
10. člen pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Občinska uprava lahko zavrne izdajo soglasja k podaljšanju obratovalnega časa, če je podan kateri od naslednjih razlogov:
– da je policija posredovala trikrat zaradi kršenja javnega reda in miru v šestmesečnem obdobju pred vložitvijo zahteve;
– utemeljenih pisnih pritožb občanov, bližnjih sosedov oziroma ožjih delov lokalne skupnosti, zaradi kaljenja nočnega miru;
– da je iz zapisnika tržnega inšpektorja, policista ali medobčinskega inšpektorja oziroma redarja razvidno, da je gostinec štirikrat prekoračil redni oziroma podaljšani obratovalni čas v obdobju enega leta pred vložitvijo zahteve;
– v drugih utemeljenih primerih, ko to narekuje javni interes.
Gostinec lahko ponovno zaprosi za izdajo soglasja po preteku 3 mesecev od zavrnitve.«
7. člen 
12. člen pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostincu oziroma kmetu lahko takoj prekliče iz kateregakoli razloga za zavrnitev soglasja iz 10. člena ter v primeru, da je policija posredovala zaradi fizičnega obračunavanja v lokalu ali pred njim in je zaradi tega nastala telesna poškodba.
Po preklicu soglasja gostinski obrat obratuje v rednem obratovalnem času, soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času pa se gostincu ne izda 3 mesece po preklicu. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži izvršitve.
Občinska uprava o preklicu obvesti pristojni tržni inšpekcijski organ in policijo.«
8. člen 
13. člen pravilnika se spremeni, tako da se glasi:
»Gostinec oziroma kmet lahko brez dovoljenja občinske uprave obratuje dlje, kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju občinske uprave.
Odločba o izjemnem podaljšanju obratovalnega časa se gostincu izda v primeru, kadar se v gostinskem obratu odvijajo različne tematske prireditve (poroke, proslave, različna srečanja, promocije, degustacije idr.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, športne prireditve idr.), in sicer do najdlje 3.30 ure naslednjega dne.
Če gostinec ali kmet v ali pred gostinskim obratom organizira javno prireditev, lahko obratuje v izjemnem podaljšanem obratovalnem času, za čas trajanja prijavljene javne prireditve.
V primeru, da se prireditev izvaja izven gostinskega obrata in je ozvočena, mora gostinec vlogi za izjemno podaljšanje obratovalnega časa priložiti tudi potrdilo pristojne policijske postaje o priglasitvi javnega shoda ali javne prireditve oziroma dovoljenje pristojne upravne enote.
Občinska uprava izda soglasje za izjemno podaljšanje obratovalnega časa za vsako prireditev posebej. Izdano soglasje velja le za gostinski obrat (kmetijo) in ne velja za teraso tega gostinskega obrata (kmetije).
Planinskim domovom oziroma kočam, hostlom in podobno, se lahko izda soglasje za izjemno podaljšanje obratovalnega časa za koledarsko leto, za primer nenapovedanih obiskov planincev oziroma popotnikov, za nudenje njihove osnovne oskrbe.«
9. člen 
V 17. členu pravilnika se besedna zveza »občinska uprava« zamenja z besedilom »medobčinski inšpektorat in redarstvo«.
10. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0003/2016
Rogatec, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.

AAA Zlata odličnost