Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3003. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija, stran 9664.

  
Na podlagi 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 13. seji dne 20. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija 
1. člen 
V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Idrija (Uradni list RS, št. 38/11, 107/13, 12/14 – popr., 53/14) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Za vse legalno zgrajene stanovanjske objekte, ki so po ZPNačrtu razpršena gradnja ter nimajo določenega stavbnega zemljišča v skladu s 5. točko 15. člena Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitve območij sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitve naselij, velja, da jim pripada stavbno zemljišče iz veljavnega upravnega dovoljenja (lokacijskega ali posebnega dela enotnega in gradbenega dovoljenja), objektom, grajenim pred letom 1967, pa stavbno zemljišče v velikosti 1,5 stavbišča. Na teh zemljiščih je dovoljeno obstoječe objekte vzdrževati, rekonstruirati, prenavljati, prizidati, nadzidati v smislu oblikovne sanacije in postavljati pomožne objekte. Dovoljena je sprememba namembnosti dela objekta in novogradnja objekta na stavbišču poprej odstranjenega objekta v dimenzijah, enakih odstranjenemu objektu.«
2. člen 
V prvem odstavku 12. člena se za besedo »bivanju« doda besedilo »ali poslovni dejavnosti«.
V prvi točki petega odstavka 12. člena se v drugi alineji črta beseda »bivalnih«.
V prvi točki petega odstavka 12. člena se črta šesta alineja.
Dosedanji sedma in osma alineja postaneta šesta in sedma alineja.
3. člen 
Druga alineja tretjega odstavka 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»– bazne postaje mobilne telefonije je dovoljeno postaviti na vseh območjih, razen tistih s podrobnejšo namensko rabo: K1, VC in VI;«.
4. člen 
Za 111. členom se doda nov 111.a člen, ki se glasi:
»111.a člen 
(ID_40/1 SSe)
(1) Druga merila in pogoji
V enoti urejanja prostora ID_40/1 SSe se na parceli št. 948/3 in delu parc.št. 951/4 k.o. Idrija mesto lahko zgradi nadomestni večstanovanjski objekt. V pritličju objekta so dopustni tudi poslovni prostori za nemoteče dejavnosti. Kota pritličja se zaradi zalednih vod in možnega poplavljanja dvigne nad nivo ulice na koto sosednjega objekta, s katerim tvorijo ulični niz. Odmiki objekta od sosednjih parcel so določeni z obstoječo parcelacijo objekta, v skladu s 4. in 6. točko 16. člena Odloka OPN Idrija. Širitev objekta je mogoča samo na parceli št. 951/4. Pri izdaji gradbenega dovoljenja za nadomestni objekt se upošteva kulturnovarstvene pogoje in soglasje. Vsa ostala merila in pogoji veljajo iz 59. člena Odloka OPN Idrija.«
5. člen 
163. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na območju stare šole se lahko gradijo samo objekti javne infrastrukture za potrebe šolstva in lokalne skupnosti, kot so športni objekti, dvorane, igrišča ipd. Pri dimenzijah objektov, višini in oblikovanju je potrebno upoštevati vplivno območje spomenika KD cerkev sv. Jožefa, splošne smernice iz 42. člena OPN in vedute na Alpe.«
6. člen 
Črta se 164. člen.
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0037/2015
Idrija, dne 20. oktobra 2016
Župan 
Občine Idrija 
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost