Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

Št. 330-2/2015-34 Ob-3380/16, Stran 2466
Mestna občina Nova Gorica objavlja na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 105/15 in spremembe) in na podlagi 7. člena Odloka o pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za programsko obdobje 2015–2020 (Uradni list RS, št. 68/16, v nadaljevanju: odlok)
javni razpis 
za dodeljevanje pomoči vinogradništvu v Mestni občini Nova Gorica za leto 2016
1. Razpisovalec: Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG).
2. Predmet razpisa: predmet tega razpisa je pomoč vinogradništvu v MONG na podlagi Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 – pomoči »kmetijski de minimis« v skladu z določili odloka. Ukrep, ki je predmet sofinanciranja, je natančneje opredeljen v točki 15 tega razpisa.
3. Namen razpisa je izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev za ohranjanje vinogradništva v MONG.
4. Upravičenci, splošni pogoji za sofinanciranje in kumulacija
4.1. Upravičenci do pomoči so kmetijska gospodarstva s sedežem na območju občine, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in so vključena v trženje grozdja.
Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 (de minimis) so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
a. pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg;
b. pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
c. pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (v nadaljevanju: Uredba 1407/2013/EU), se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
Če je podjetje dejavno v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe Komisije (EU) št. 717/2014 (v nadaljevanju: Uredba 717/2014/EU) uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
Skupni znesek pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu oziroma enotnemu podjetju, ne sme presegati 15.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let, in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
4.2. Splošni pogoji za sofinanciranje:
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične podatke, se mu sredstev ne odobri.
Pomoč posameznemu upravičencu, katere znesek bi bil nižji od 10,00 evrov, se ne dodeli.
Stroški, ki se dokazujejo s predračuni, računi ali pogodbami, niso upravičen strošek, če so izdani oziroma sklenjeni med:
– krvnimi sorodniki v ravni ali stranski vrsti do četrtega kolena, v svaštvu do drugega kolena, med zakoncema ali osebama, ki živijo v zunajzakonski skupnosti ter med skrbnikom, oskrbovancem, posvojiteljem, posvojencem, rejnikom ali rejencem;
– med samostojnim podjetnikom in gospodarsko družbo – če je fizična oseba, ki je ustanovitelj s.p. tudi (so)lastnica gospodarske družbe;
– med fizično osebo, ki je (so)lastnik gospodarske družbe in to gospodarsko družbo.
Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji.
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tem odloku, deset let od datuma prejema pomoči iz tega odloka.
Drugi pogoji sofinanciranja so podrobneje določeni pri posameznih ukrepih iz točke 15 tega razpisa ter v pogojih in merilih za dodelitev sredstev (točka 16 tega razpisa).
4.3. Kumulacija pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013 (de minimis)
Pomoči de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost zadevne pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v uredbi o skupinskih izjemah ali sklepu Komisije.
Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov in je poleg tega dejavno v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe 1407/2013/EU, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno slednjim sektorjem ali dejavnostim, do ustrezne zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
Če je podjetje dejavno v primarni kmetijski proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis za dejavnosti v slednjem sektorju v skladu z Uredbo 717/201/EU do zgornje meje, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
5. Višina razpoložljivih sredstev
Skupna višina razpoložljivih sredstev za ukrep iz točke 15 javnega razpisa je 4.000,00 EUR.
Sredstva za pomoč vinogradništvu po tem razpisu se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v obliki dotacij in so zagotovljena na proračunski postavki 1102/9005 Spodbude za urejanje zemljišč, pospeševanje in razvoj kmetijstva.
6. Višina odobrenih sredstev: pomoč, ki se dodeli upravičencem, se določi na podlagi določil odloka, tega razpisa, višine vseh zaprošenih sredstev in glede na višino razpoložljivih sredstev. Višina pomoči se izračuna v skladu s šestim odstavkom 25. člena odloka.
7. Vračilo sredstev: upravičencu, pri katerem se po izdaji odločbe oziroma po izplačilu ugotovi, da je navajal neresnične podatke, na podlagi katerih so mu bila sredstva odobrena, se sredstev ne nakaže oziroma jih je upravičenec dolžan skupaj z obrestmi vrniti v občinski proračun. V tem primeru prejemnik ne more pridobiti sredstev na podlagi tega odloka na naslednjih javnih razpisih v obdobju petih let. Zoper njega se ukrepa v skladu z veljavno zakonodajo.
8. Obdobje porabe sredstev: obdobje, za katerega so namenjena sredstva iz tega razpisa, je proračunsko leto 2016. Sredstva na podlagi tega razpisa se bodo dodelila tistim odobrenim pomočem vinogradnikom, ki so tržile grozdje v času od 5. 9. 2016 do vključno 25. 9. 2016.
9. Rok za predložitev vlog
Rok za oddajo vlog je do vključno 23. 11. 2016 do 12. ure.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki bodo najkasneje do 23. 11. 2016 do 12. ure prispele po pošti oziroma bodo osebno oddane na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica (soba 36, 1. nadstropje). Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene.
10. Organ, pri katerem se vložijo vloge na razpis: vloge se osebno oddajo ali pošljejo po pošti na naslov Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 36/I.
11. Priprava vlog
Prijavitelji se na razpis prijavijo z vlogo, ki jo lahko podajo izključno na obrazcih razpisne dokumentacije. Dokazila se prilagajo v fotokopijah. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva na vpogled originale dokazil. Razpisovalec lahko od prijavitelja zahteva tudi, da predloži listine, s katerimi dokazuje posamezna dejstva oziroma izjave iz vloge. Vloga mora vsebovati vse v razpisu in razpisni dokumentaciji zahtevane podatke ter priloge in mora biti dostavljena do roka, določenega v 9. točki tega razpisa.
Prijavitelj odda vlogo na razpis v zaprti kuverti, na njeno sprednjo stran pa nalepi obrazec »ovojnica prijave«, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V obrazcu prijavitelj navede tudi svoje podatke.
12. Odpiranje in pregled vlog
Odpiranje prejetih vlog vodi komisija in bo potekalo dne 23. 11. 2016 ob 13. uri, v prostorih Mestne občine Nova Gorica.
Prijavitelji, katerih vloge ne bodo popolne, se v roku petih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozovejo, naj vloge dopolnijo.
Prepozne vloge, vloge, ki ne bodo oddane na obrazcih razpisne dokumentacije in vloge, ki ne bodo dopolnjenje v roku, s sklepom zavrže organ občinske uprave, pristojen za kmetijstvo (v nadaljevanju: pristojni organ).
13. Obvestilo o izidu razpisa
Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa najkasneje v 15 dneh po poteku roka iz 9. točke tega razpisa.
Odobrena sredstva se izplačajo na podlagi pogodbe, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in prejemnikom sredstev.
14. Razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Nova Gorica http://www.nova-gorica.si ali osebno od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure (ob sredah od 8. do 16. ure) na naslovu Mestna občina Nova Gorica, Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, soba 6/III ali 3/III. Vloga, ki jo je potrebno oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila. Za vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko pišete na elektronsko pošto zdenka.kompare@nova-gorica.si, pokličete na tel. 05/33-50-172 (Zdenka Kompare).
15. Ukrep »de minimis« (Uredba komisije (EU) št. 1408/2013): Pomoč vinogradništvu
Cilj ukrepa Ohranjanje vinogradništva v Mestni občini Nova Gorica z namenom krepitve in ohranjanja tipičnih sort grozdja vipavske doline.
Upravičenci: so kmetijska gospodarstva s sedežem na območju občine, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov – grozdja, so vpisana v register kmetijskih gospodarstev, register pridelovalcev grozdja oziroma grozdja in vina in so vključena v organizirano zadružno trženje grozdja.
Upravičeni stroški: pomoč se dodeli za stroške polne delovne moči na kmetijskem gospodarstvu (v nadaljevanju PDM).
Pogoji za pridobitev sredstev: vpis v register pridelovalcev grozdja oziroma grozdja in vina, obdelava najmanj 0,25 ha vinogradov, sedež kmetijskega gospodarstva na območju občine, vključenost v zadružno trženje grozdja.
Višina sofinanciranja: do največ 100 % vrednosti PDM, izračunana po spodnji formuli.
FP = PDM x ARG/ARS x 1000 € x F x RS
Opredelitev kratic:
PDM -1 PDM predstavlja ekvivalent letnega obsega dela, ki je potreben za obdelavo 3 ha vinograda.
ARG – površina vinogradov namenjenih pridelavi grozdja za prodajo (v ha)
ARS – površina vseh vinogradov, ki jih obdeluje kmetijsko gospodarstvo (v ha)
F – korekcijski faktor za oceno rodnosti in zahtevnosti obdelave vinogradov (med 0,5 in 1)
RS – korekcijski faktor vezan na razpoložljiva sredstva.
Mestna občina Nova Gorica

AAA Zlata odličnost