Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3008. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle, stran 9671.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 – ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 2/15 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorske novice št. 41/03, 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07, 51/08 in 93/15) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 12. redni seji dne 13. 9. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle 
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Deskle (Uradno glasilo Primorske novice, št. 4/97 in Uradni list RS, št. 4/08, 37/10 in 63/15, v nadaljevanju: odlok) se v prvem odstavku 2. člena za besedo Srebrničeva doda besedo »ulica«, besedo »Anhovo« pa se zamenja z besedo »Deskle«.
V drugem odstavku istega člena se za besedo »Deskle« doda besedno zvezo »Ulica Petra Skalarja 2«, besedo »Anhovo« pa se zamenja z besedo »Deskle«.
2. člen 
V četrtem odstavku 3. člena se za besedo Srebrničeva doda besedo »ulica«.
3. člen 
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predstavnike delavcev zavoda volijo delavci na tajnih in neposrednih volitvah tako, da imajo:
– strokovni delavci Osnovne šole Deskle tri predstavnike,
– strokovni delavci enote vrtca Deskle enega predstavnika,
– administrativno tehnično osebje enega predstavnika.«
4. člen 
V prvem odstavku 12. člena se besedo »podpredsednika« zamenja z besedo »namestnika«.
5. člen 
V tretjem odstavku 22. člena se črta stavek: »mnenje ni potrebno, če se ravnatelj razreši na njegov predlog.«
6. člen 
Drugi odstavek 23. člena se črta, tretji odstavek pa postane drugi odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»Če v osmih dneh po prenehanju mandata ravnatelju svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje v naslednjih osmih dneh vršilca dolžnosti ravnatelja minister, pristojen za šolstvo.«
7. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-0005/2016-15
Kanal ob Soči, dne 13. septembra 2016
Župan 
Občine Kanal 
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost