Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2016 z dne 11. 11. 2016

Kazalo

3016. Odlok o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo, stran 9675.

  
Na podlagi 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Rogatec na 12. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o posebni rabi javnih površin in javnih stavb ter občinskih taksah za posebno rabo 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se za območje Občine Rogatec določa posebna raba javnih površin in javnih stavb ter obveznost plačila občinskih taks za posebno rabo le-teh.
2. člen 
(1) Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem in so kot takšne opredeljene v predpisih o graditvi objektov in drugih področnih predpisih, površine ali objekti, ki spadajo v grajeno javno dobro in površine v lasti občine, ki so namenjene splošni javni rabi. Javne površine so javne ceste, ulice in trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno.
(2) Posebna raba javnih površin pomeni vsako rabo, ki se razlikuje od siceršnje namenske rabe in pomeni:
– oglaševanje,
– parkiranje,
– postavitev gostinskih vrtov in podobno,
– prirejanje razstav, zbiranj, prireditev in podobno,
– postavitev kioskov, prodajnih avtomatov, premičnih stojnic in podobno,
– postavitev gradbenih odrov, gradbenih ograj in podobno,
– ter drugo posebno rabo, določeno s predpisi.
(3) Posebna raba javnih stavb je raba, ki se razlikuje od siceršnjega namena rabe stavbe v lasti Občine Rogatec.
3. člen 
(1) Občinska taksa je opredeljena za posebno rabo:
– javnih površin v lasti občine, kot so javne ceste, ulice in trgi, tržnice, igrišča, parkirišča, pokopališča, parki, zelenice, rekreacijske površine in podobno,
– nepremične in premične infrastrukture občinskih javnih služb,
– stavb v lasti občine,
– in za druge zadeve, če tako določa zakon.
(2) V Občini Rogatec se plačuje občinska taksa za naslednje predmete oziroma storitve:
– razstave, zbiranja, prireditve in podobno na javnih površinah in javnih stavbah,
– oglaševanje na javnih površinah in javnih stavbah,
– parkiranje na javnih površinah,
– gostinske vrtove in podobno na javnih površinah,
– kioske, prodajne avtomate, premične stojnice in podobno na javnih površinah in v javnih stavbah,
– ter v drugih primerih, če tako določa zakon.
(3) Vrsta in višina takse je določena v tarifi občinskih taks, ki je sestavni del tega odloka in se ne določi po vrednosti predmeta, dejanskem prometu ali dejanskem dohodku.
(4) Plačilo občinske takse za dejavnosti iz drugega odstavka tega člena se ne zahteva, če je to za posamezne primere z zakonom prepovedano, ali je predpisan ali s pogodbo dogovorjen drug način plačila.
II. DOVOLJENJE ZA POSEBNO RABO 
4. člen 
(1) Dovoljenje za posebno rabo javne površine ali javne stavbe izda občinska uprava po upravnem postopku, v katerem odmeri tudi občinsko takso. Vlogi za izdajo dovoljenja morajo biti predložena vsa dokazila in soglasja, zahtevana v skladu z veljavno zakonodajo.
(2) Dovoljenje se izda kot posamičen upravni akt ali kot potrditev na podani vlogi.
(3) Vloga za izdajo dovoljenja šteje tudi kot prijava taksne obveznosti.
5. člen 
(1) Plakatiranje je dovoljeno na za ta namen urejenih plakatnih mestih, določenih z odredbo občinske uprave.
(2) Nameščajo se lahko samo plakati, ki so s strani občinske uprave potrjeni z žigom in označeni z datumom roka oglaševanja.
(3) Lepljenje, nameščanje in odstranjevanje plakatov izvaja občinska uprava, na podlagi predhodno izdanega dovoljenja.
(4) V primeru, da se nameščeni plakati tekom oglaševanja poškodujejo ali odlepijo, jih občinska uprava nadomesti z novimi le v primeru naknadne zahteve upravičenca plakatiranja.
(5) Plakatiranje je prepovedano na drevesih, ograjah, fasadah spomeniško varovanih objektov, objektih avtobusnih postajališč, razen na posebej označenih oglasnih deskah in drogovih kandelabrov.
III. TAKSNI ZAVEZANCI 
6. člen 
(1) Taksni zavezanec za plačilo občinske takse je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik, posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost ali fizična oseba, ki uporablja predmete in izvaja storitve, za katere so določene občinske takse.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, taksni zavezanci niso državni in občinski organi, krajevne skupnosti v Občini Rogatec, javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Rogatec ter društva, s sedežem v Občini Rogatec.
(3) Če ni mogoče ugotoviti uporabnika, je taksni zavezanec lastnik taksnega predmeta.
7. člen 
(1) Glede na namen se občinska taksa ne plačuje za kulturne, športne in humanitarne prireditve, ki se odvijajo na območju Občine Rogatec in niso komercialnega značaja ter za objave sponzorjev teh prireditev na prireditvenem prostoru.
(2) Občinska taksa se ne plača za objave organizatorjev volilne oziroma referendumske kampanje, na mestih, določenih s posebnimi predpisi ter za postavitev gradbenih odrov oziroma gradbiščnih ograj.
IV. ODMERA OBČINSKIH TAKS 
8. člen 
(1) Takso odmerja občinska uprava, izterjuje pa pristojni davčni organ po predpisih o izvršbi. Za zapadle in neplačane občinske takse se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.
(2) Taksnemu zavezancu se višina občinske takse odmeri z odločbo. Osnova za odmero so podatki razvidni iz vloge za pridobitev dovoljenja za posebno rabo, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav pristojnih inšpekcijskih služb ter prijave medobčinskega inšpektorata in redarstva.
9. člen 
(1) Višina občinskih taks je izražena v točkah. Višina takse za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifni prilogi, ki je sestavni del tega odloka. Za tiste taksne predmete oziroma storitve, ki imajo izračun takse določen po dnevih, se upoštevajo koledarski dnevi, za izračun takse, določen na mesec oziroma na leto, pa se v primeru časovno krajše uporabe taksnih predmetov, taksa ustrezno preračuna na dneve oziroma mesece.
(2) Vrednost točke na dan uveljavitve tega odloka znaša 0,72 EUR.
(3) Taksni zavezanci so dolžni poravnati občinsko takso v roku 8 dni od dneva vročitve odločbe.
(4) Vrednost točke se letno uskladi z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga ugotovi Statistični urad Republike Slovenije. Sklep o uskladitvi vrednosti točke sprejme župan in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
10. člen 
(1) Takse so določene v dnevnih, mesečnih in letnih zneskih za posamezne taksne predmete oziroma storitve.
(2) Taksna obveznost nastane z dnem namestitve taksnega predmeta, preneha pa z dnem odstranitve le-tega. Dan namestitve in odstranitve taksnega predmeta določi taksni zavezanec v vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine oziroma javne stavbe.
(3) Taksna obveznost v primeru, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil občinsko upravo o odstranitvi taksnega predmeta oziroma o prenehanju njegove uporabe.
(4) Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost. Taksa za uporabo javnih površin za namen postavitve letnih vrtov ali izvedbo razstav in prireditev se odmeri ne glede na število dni slabega vremena.
11. člen 
(1) Taksni zavezanec je občinski upravi Občine Rogatec dolžan v 8 dneh po nastanku spremembe prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun takse.
(2) Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti ali vsake spremembe o taksnih predmetih oziroma storitvah, se občinska taksa odmeri po uradni dolžnosti, po podatkih, pridobljenih s strani medobčinskega inšpektorata in redarstva.
12. člen 
Občinske takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Rogatec.
V. NADZOR NAD IZVAJANJEM ODLOKA 
13. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka opravlja medobčinski inšpektorat in redarstvo. Prekrškovni organ za vse prekrške iz tega odloka je medobčinski inšpektorat.
14. člen 
(1) Medobčinski inšpektorat in redarstvo:
– nadzira ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta dovoljena,
– preverja resničnost podatkov na vlogi za izdajo dovoljenja oziroma prijavi taksne obveznosti,
– nadzira izvajanje uporabe javnih površin in javnih stavb v skladu z izdanim dovoljenjem,
– izreka opozorila in izdaja odločbe v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor in s predpisi, ki urejajo prekrške,
– o ugotovitvah obvesti pristojni občinski organ.
(2) V primeru, ko ni bilo izdanega dovoljenja ali so bili na vlogi navedeni neresnični podatki, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti ali občinska taksa ni plačana v celoti ali če se javne površine oziroma javne stavbe ne uporabljajo v skladu z izdanim dovoljenjem, lahko pristojni občinski inšpektor z opozorilom, če oceni, da je to zadosten ukrep ali z odločbo na stroške taksnega zavezanca odredi:
– odstranitev taksnega predmeta z javne površine oziroma javne stavbe,
– prekinitev izvajanja posebne rabe javne površine oziroma javne stavbe,
– uporabo javne površine oziroma javne stavbe v skladu z izdanim dovoljenjem.
VI. GLOBE 
15. člen 
(1) Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki:
– ne pridobi dovoljenja za posebno rabo javne površine ali javne stavbe oziroma ne prijavi taksne obveznosti po tem odloku,
– v vlogi za izdajo dovoljenja oziroma prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
(2) Z globo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VII. KONČNE DOLOČBE 
16. člen 
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o komunalnih taksah (Uradni list RS, št. 72/95, 9/96 in 110/00, 133/03) in Odlok o plakatiranju v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 110/00 in 80/06).
17. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0001/2016
Rogatec, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič l.r.
TARIFE OBČINSKIH TAKS 
Tarifa št. 1 – uporaba javnih površin za prirejanje razstav, prireditev in podobno
Za uporabo javnih površin za prirejanje razstav in zabavnih prireditev ter za prirejanje komercialnih glasbenih prireditev in podobno, znaša taksa za vsak uporabljen m2 dnevno:
1.1 razstave in podobno na urejenih površinah (asfaltirane, betonske ali tlakovane)
0,2 točke
1.2 razstave in podobno na makadamskih in ostalih površinah
0,1 točke
1.3 zabavni parki (lunaparki ipd.), cirkusi (asfaltirane, betonske ali tlakovane)
0,3 točke
1.4 zabavni parki (lunaparki ipd.), cirkusi (makadamske in ostale površine) 
0,2 točke
1.5 komercialni koncerti in podobno (asfaltirane, betonske ali tlakovane)
0,5 točke
1.6 komercialni koncerti in podobno (makadamske in ostale površine)
0,4 točke
Pojasnila:
1. taksni zavezanec je uporabnik javnih površin oziroma javnih stavb ali organizator razstav, prireditev
2. občinsko takso plačajo zavezanci pred začetkom uporabe javnih površin oziroma javnih stavb
Tarifa št. 2 – uporaba javnih površin za opravljanje gostinske dejavnosti na teh površinah in podobno
Za uporabo javnih površin za gostinske vrtove in izvajanje druge dejavnosti znaša taksa za vsak uporabljen m2 mesečno:
2.1 na betonskih, tlakovanih, asfaltnih površinah
3,5 točke
2.2 na makadamskih in ostalih površinah
2,5 točke
Tarifa št. 3 – oglaševanje na javnih površinah in javnih stavbah
3.1 Za reklamne napise, zastave, objave, oglase, sporočila in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah ali javnih stavbah in so stalnega značaja, znaša taksa glede na velikost, letno:
enostranski
dvostranski
do 1 m2
50 točk
100 točk
za vsak nadaljnji m2
50 točk
100 točk
za jumbo pano
550 točk
1100 točk
3.2 Za reklamne napise, zastave, objave, oglase, sporočila in podobno, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih površinah ali javnih stavbah in niso trajnega značaja (za prenosne reklamne objekte, to so prenosne table, panoji, transparenti ipd.) znaša taksa glede na velikost, na dan:
enostranski
dvostranski
do 1 m2
0,5 točke
1 točka
od 1 m2 do 3 m2
1,5 točka
3 točke
nad 3 m2
2,5 točke
5 točk
transparent
10 točk
Tarifa št. 4 – parkiranje na javnih površinah
Za posebno uporabo javnih površin za parkiranje, ki je enkratnega značaja, znaša taksa na dan:
4.1 za osebna vozila in motorna kolesa
3 točke
4.2 za ostala vozila
6 točk
Pojasnilo:
1. dovoljenje je vezano na prireditve oziroma podobne dogodke, za katere se ta posebna raba potrebuje.
Tarifa št. 5 – uporaba javnih površin za postavitev kioskov, prodajnih avtomatov, premičnih stojnic in podobno
Za uporabo javnih površin za postavitev kioskov, prodajnih avtomatov, premičnih stojnic in podobno:
5.1 postavitev za daljše obdobje – m2/mesečno
20 točk 
5.2 kratkotrajna postavitev – m2/na dan
1 točka
Pojasnilo:
1. kot kratkotrajna postavitev se šteje postavitev do 5 dni, v primeru daljše uporabe se smatra, da gre za postavitev trajnejšega značaja in se taksa odmeri po tarifi 5.1, s preračunom na dneve

AAA Zlata odličnost